English    Türkçe    فارسی   

1
649-673

 • پهلوی عیسی نشینم بعد از این ** بر فراز آسمان چارمین‌‌
 • (But) henceforth may sit beside Jesus at the top of the Fourth Heaven.”
 • ولی عهد ساختن وزیر هر یک امیر را جدا جدا
 • How the vizier appointed each one of the amírs separately as his successor.
 • و آن گهانی آن امیران را بخواند ** یک به یک تنها به هر یک حرف راند 650
 • And then he summoned those amírs one by one and conversed with each (of them) alone.
 • گفت هر یک را به دین عیسوی ** نایب حق و خلیفه‌‌ی من توی‌‌
 • He said to each one, “In the religion of Jesus thou art the vicar of God and my khalífa (vicegerent),
 • و آن امیران دگر اتباع تو ** کرد عیسی جمله را اشیاع تو
 • And those other amírs are thy followers: Jesus hath made all of them thy assistants.
 • هر امیری کو کشید گردن بگیر ** یا بکش یا خود همی‌‌دارش اسیر
 • Any amír who lifts his neck (in rebellion), seize him and either kill him or hold him captive;
 • لیک تا من زنده‌‌ام این وامگو ** تا نمیرم این ریاست را مجو
 • But do not declare this whilst I am alive: do not seek this supreme authority until I am dead.
 • تا نمیرم من تو این پیدا مکن ** دعوی شاهی و استیلا مکن‌‌ 655
 • Until I am dead, do not reveal this: do not lay claim to sovereignty and dominion.
 • اینک این طومار و احکام مسیح ** یک به یک بر خوان تو بر امت فصیح‌‌
 • Here is this scroll and the ordinances of the Messiah: recite them distinctly, one by one, to his people.”
 • هر امیری را چنین گفت او جدا ** نیست نایب جز تو در دین خدا
 • Thus he spoke to each amír separately, (saying), “There is no vicar in the religion of God except thee.”
 • هر یکی را کرد او یک یک عزیز ** هر چه آن را گفت این را گفت نیز
 • He honoured each, one by one, (in this way): whatever he said to that (amír) he also said to this.
 • هر یکی را او یکی طومار داد ** هر یکی ضد دگر بود المراد
 • To each he gave one scroll: every one was purposely the contrary of the other.
 • جملگی طومارها بد مختلف ** چون حروف آن جمله از یا تا الف‌‌ 660
 • The text of those scrolls was diverse; all were (different), like the letters from alif to yá.
 • حکم این طومار ضد حکم آن ** پیش از این کردیم این ضد را بیان‌‌
 • The rule (laid down) in this scroll was contrary to the rule in that: we have already explained (the nature of) this contradiction.
 • کشتن وزیر خویشتن را در خلوت
 • How the vizier killed himself in seclusion.
 • بعد از آن چل روز دیگر در ببست ** خویش کشت و از وجود خود برست‌‌
 • After that, he shut the door for other forty days (and then) killed himself and escaped from his existence.
 • چون که خلق از مرگ او آگاه شد ** بر سر گورش قیامت‌‌گاه شد
 • When the people learned of his death, there came to pass at his grave the scene of the Resurrection.
 • خلق چندان جمع شد بر گور او ** موکنان جامه دران در شور او
 • So great a multitude gathered at his grave, tearing their hair, rending their garments in wild grief for him,
 • کان عدد را هم خدا داند شمرد ** از عرب وز ترک و از رومی و کرد 665
 • That only God can reckon the number of them—Arabs and Turks and Greeks and Kurds.
 • خاک او کردند بر سرهای خویش ** درد او دیدند درمان جای خویش‌‌
 • They put his (grave's) earth on their heads; they deemed anguish for him to be the remedy for themselves.
 • آن خلایق بر سر گورش مهی ** کرده خون را از دو چشم خود رهی‌‌
 • During a month those multitudes over his grave made a way for blood from their eyes (shed tears of anguish).
 • طلب کردن امت عیسی علیه السلام از امرا که ولی عهد از شما کدام است
 • How the people of Jesus—on him be peace!—asked the amírs, “Which one of you is the successor?”
 • بعد ماهی خلق گفتند ای مهان ** از امیران کیست بر جایش نشان‌‌
 • After a month the people said, “O chiefs, which of (the) amírs is designated in his place,
 • تا به جای او شناسیمش امام ** دست و دامن را بدست او دهیم‌‌
 • That we may acknowledge him as our religious leader instead of him (the vizier), and give our hands and skirts into his hand?
 • چون که شد خورشید و ما را کرد داغ ** چاره نبود بر مقامش از چراغ‌‌ 670
 • Since the sun is gone and has branded us (left the brand of sorrow in our hearts), is not a lamp the (only) resource in his stead?
 • چون که شد از پیش دیده وصل یار ** نایبی باید از او مان یادگار
 • Since union with the beloved has vanished from before our eyes, we must needs have a vicar as a memorial of him (i.e. one who will recall him to our memory).
 • چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب ** بوی گل را از که یابیم از گلاب‌‌
 • Since the rose is past and the garden ravaged, from whom shall we get the perfume of the rose? From rosewater.”
 • چون خدا اندر نیاید در عیان ** نایب حق‌‌اند این پیغمبران‌‌
 • Inasmuch as God comes not into sight, these prophets are the vicars of God.