English    Türkçe    فارسی   

1
768-792

 • از سر که سیلهای تیز رو ** وز تن ما جان عشق آمیز رو
 • From the mountain-top the swift-rushing torrents, and from our body the soul whose motion is mingled with love.
 • آتش کردن پادشاه جهود و بت نهادن پهلوی آتش که هر که این بت را سجود کند از آتش برست
 • How the Jewish king made a fire and placed an idol beside it, saying, “Whoever bows down to this idol shall escape the fire.”
 • آن جهود سگ ببین چه رای کرد ** پهلوی آتش بتی بر پای کرد
 • Now see what a plan this currish Jew contrived! He set up an idol beside the fire,
 • کان که این بت را سجود آرد برست ** ور نیارد در دل آتش نشست‌‌ 770
 • Saying, “He that bows down to this idol is saved, and if he bow not, he shall sit in the heart of the fire.”
 • چون سزای این بت نفس او نداد ** از بت نفسش بتی دیگر بزاد
 • Inasmuch as he did not give due punishment to this idol of self, from the idol of his self the other idol was born.
 • مادر بتها بت نفس شماست ** ز آن که آن بت مار و این بت اژدهاست‌‌
 • The idol of your self is the mother of (all) idols, because that (material) idol is (only) a snake, while this (spiritual) idol is a dragon.
 • آهن و سنگ است نفس و بت شرار ** آن شرار از آب می‌‌گیرد قرار
 • The self is (as) iron and stone (whence fire is produced), while the (material) idol is (as) the sparks: those sparks are quieted (quenched) by water.
 • سنگ و آهن ز آب کی ساکن‌‌شود ** آدمی با این دو کی ایمن شود
 • (But) how should the stone and iron be allayed by water? How should a man, having these twain, be secure?
 • بت سیاه‌‌آبه‌‌ست در کوزه نهان ** نفس مر آب سیه را چشمه دان‌‌ 775
 • The idol is the black water hidden in the jug; know that the self is the fountain.
 • آن بت منحوت چون سیل سیاه ** نفس بتگر چشمه‌‌ای بر آب راه‌‌
 • That sculptured idol is like the black torrent; the idol-making self is a fountain (jetting muddy water) on the Water-way (the Way that leads to the Water of Life).
 • صد سبو را بشکند یک پاره سنگ ** و آب چشمه می‌‌زهاند بی‌‌درنگ‌‌
 • A single piece of stone will break a hundred pitchers, but the fountain-water is making jets incessantly.
 • بت شکستن سهل باشد نیک سهل ** سهل دیدن نفس را جهل است جهل‌‌
 • ’Tis easy to break an idol, very easy; to regard the self as easy (to subdue) is folly, folly.
 • صورت نفس ار بجویی ای پسر ** قصه‌‌ی دوزخ بخوان با هفت در
 • O son, if you seek (to know) the form of the self, read the story of Hell with its seven gates.
 • هر نفس مکری و در هر مکر ز آن ** غرقه صد فرعون با فرعونیان‌‌ 780
 • Every moment (there proceeds from the self) an act of deceit, and in every one of those deceits a hundred Pharaohs are drowned together with their followers.
 • در خدای موسی و موسی گریز ** آب ایمان را ز فرعونی مریز
 • Flee to the God of Moses and to Moses, do not from Pharaoh's quality (rebellious insolence) spill the water of the Faith.
 • دست را اندر احد و احمد بزن ** ای برادر واره از بو جهل تن‌‌
 • Lay your hand on (cleave to) the One (God) and Ahmad (Mohammed)! O brother, escape from the Bú Jahl of the body!
 • به سخن آمدن طفل در میان آتش و تحریض کردن خلق را در افتادن به آتش‌‌
 • How a child began to speak amidst the fire and urged the people to throw themselves into the fire.
 • یک زنی با طفل آورد آن جهود ** پیش آن بت و آتش اندر شعله بود
 • That Jew brought to that idol a woman with her child, and the fire was blazing.
 • طفل از او بستد در آتش در فکند ** زن بترسید و دل از ایمان بکند
 • He took the child from her and cast it into the fire: the woman was affrighted and withdrew her heart from (abandoned) her faith.
 • خواست تا او سجده آرد پیش بت ** بانگ زد آن طفل إنی لم أمت‌‌ 785
 • She was about to bow down before the idol (when) the child cried, “Verily, I am not dead.
 • اندر آ ای مادر اینجا من خوشم ** گر چه در صورت میان آتشم‌‌
 • Come in, O mother: I am happy here, although in appearance I am amidst the fire.
 • چشم بند است آتش از بهر حجاب ** رحمت است این سر بر آورده ز جیب‌‌
 • The fire is a spell that binds the eye for the sake of screening (the truth); this is (in reality) a Divine mercy which has raised its head from the collar (has been manifested from the Unseen).
 • اندر آ مادر ببین برهان حق ** تا ببینی عشرت خاصان حق‌‌
 • Come in, mother, and see the evidence of God, that thou mayst behold the delight of God's elect.
 • اندر آ و آب بین آتش مثال ** از جهانی کاتش است آبش مثال‌‌
 • Come in, and see water that has the semblance of fire; (come away) from a world which is (really) fire and (only) has the semblance of water.
 • اندر آ اسرار ابراهیم بین ** کاو در آتش یافت سرو و یاسمین‌‌ 790
 • Come in, and see the mysteries of Abraham, who in the fire found cypress and jessamine.
 • مرگ می‌‌دیدم گه زادن ز تو ** سخت خوفم بود افتادن ز تو
 • I was seeing death at the time of birth from thee: sore was my dread of falling from thee;
 • چون بزادم رستم از زندان تنگ ** در جهان خوش هوای خوب رنگ‌‌
 • (But) when I was born, I escaped from the narrow prison (of the womb) into a world of pleasant air and beautiful colour.