English    Türkçe    فارسی   

2
1931-1955

 • دوستی ابله بود رنج و ضلال ** این حکایت بشنو از بهر مثال‏
 • The friendship of the fool is woe and perdition: hear this tale as a parable.
 • اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس‏
 • On putting trust in the fawningness and good faith of the bear.
 • اژدهایی خرس را در می‏کشید ** شیر مردی رفت و فریادش رسید
 • A dragon was pulling a bear (into its jaws); a valiant man went and succoured it.
 • شیر مردانند در عالم مدد ** آن زمان کافغان مظلومان رسد
 • The valiant (holy) men are a help in the world when the wail of the oppressed reaches (them).
 • بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند ** آن طرف چون رحمت حق می‏دوند
 • From every quarter they hear the cry of the oppressed and run in that direction, like the mercy of God.
 • آن ستونهای خللهای جهان ** آن طبیبان مرضهای نهان‏ 1935
 • Those buttresses for the breaches of the world, those physicians for hidden maladies,
 • محض مهر و داوری و رحمتند ** همچو حق بی‏علت و بی‏رشوتند
 • Are pure love and justice and mercy; even as God, they are flawless (incorruptible) and unbribed.
 • این چه یاری می‏کنی یک بارگیش ** گوید از بهر غم و بی‏چارگیش‏
 • (If you ask one of them), “Why dost thou give him this aid all at once?” he says, “On account of his grief and helplessness.”
 • مهربانی شد شکار شیر مرد ** در جهان دارو نجوید غیر درد
 • Lovingkindness is fallen a prey to the valiant (holy) man, (for) medicine seeks naught in the world but the pain (which it should cure).
 • هر کجا دردی دوا آن جا رود ** هر کجا پستی است آب آن جا دود
 • Wherever a pain is, the remedy goes there: wherever a lowland is, the water runs there.
 • آب رحمت بایدت رو پست شو ** و آن گهان خور خمر رحمت مست شو 1940
 • If thou want the water of mercy, go, become lowly, and then drink the wine of mercy and become drunken.
 • رحمت اندر رحمت آمد تا به سر ** بر یکی رحمت فرومای ای پسر
 • Mercy upon mercy comes (and rises like a flood) up to the head; do not thou come down to (and dwell upon) a single mercy, O son!
 • چرخ را در زیر پا آر ای شجاع ** بشنو از فوق فلک بانگ سماع‏
 • Bring the sky under thy feet, O brave one! Hear from above the firmament the noise of the (celestial) music!
 • پنبه‏ی وسواس بیرون کن ز گوش ** تا به گوشت آید از گردون خروش‏
 • Put out of thine ear the cotton of evil suggestion, that the cries from heaven may come into thine ear.
 • پاک کن دو چشم را از موی عیب ** تا ببینی باغ و سروستان غیب‏
 • Purge thy two eyes from the hair of defect, that thou mayst behold the garden and cypress-plot of the world unseen.
 • دفع کن از مغز و از بینی زکام ** تا که ریح الله در آید در مشام‏ 1945
 • Eject the phlegm from thy brain and nose, that the wind of God may come into the centres of thy (spiritual) sense of smell.
 • هیچ مگذار از تب و صفرا اثر ** تا بیابی از جهان طعم شکر
 • Do not leave (in thyself) any trace of fever and bile, that thou mayst get from the world the taste of sugar.
 • داروی مردی کن و عنین مپوی ** تا برون آیند صد گون خوب روی‏
 • Remedium virilitatis adhibe neu virilitate carens cucurreris, that a hundred kinds of fair ones may come forth. [Cure (your) manhood and don’t run around impotently, that a hundred kinds of fair ones may come forth.]
 • کنده‏ی تن را ز پای جان بکن ** تا کند جولان به گرد آن چمن‏
 • Tear the fetter, which is the body, from the foot of thy soul, so that it may race round the arena.
 • غل بخل از دست و گردن دور کن ** بخت نو دریاب در چرخ کهن‏
 • Take off the shackle of avarice from thy hands and neck: seize (and enjoy) a new fortune in the old heaven.
 • ور نمی‏تانی به کعبه‏ی لطف پر ** عرضه کن بی‏چارگی بر چاره‏گر 1950
 • And if thou art unable (to do that), fly to the Ka‘ba of (Divine) grace: lay thy helplessness before the Helper.
 • زاری و گریه قوی سرمایه‏ای است ** رحمت کلی قوی‏تر دایه‏ای است‏
 • Lamentation and weeping are a mighty stock-in-trade (resource); the Universal Mercy is the mightiest nurse (to comfort and cherish).
 • دایه و مادر بهانه جو بود ** تا که کی آن طفل او گریان شود
 • The nurse and mother seeks a pretext (for giving relief): (she waits to see) when her child will begin to weep.
 • طفل حاجات شما را آفرید ** تا بنالید و شود شیرش پدید
 • He (God) created the child, (namely) your wants, in order that it might moan and that milk might (then) be produced for it.
 • گفت ادعوا الله بی‏زاری مباش ** تا بجوشد شیرهای مهرهاش‏
 • He said, “Call ye upon God!” Refrain not thou from lamentation, in order that the milk of His loving kindnesses may flow.
 • هوی هوی باد و شیر افشان ابر ** در غم مااند یک ساعت تو صبر 1955
 • The howling of the wind and the pouring forth of (rain like) milk from the cloud are for care of us: (have) patience one moment!