English    Türkçe    فارسی   

2
2251-2275

 • آمد از وی بایزید اندر مزید ** منتهی در منتها آخر رسید
 • Through him (the old man), Báyazíd came into an increase (of spiritual endowment): the adept at last attained unto the end.
 • دانستن پیغامبر صلی الله علیه و آله که سبب رنجوری آن شخص گستاخی بوده است در دعا
 • How the Prophet-God bless and save him! –– perceived that the cause of that person’s sickness was irreverence in prayer.
 • چون پیمبر دید آن بیمار را ** خوش نوازش کرد یار غار را
 • When the Prophet saw the sick man, he dealt sweetly and tenderly with that familiar friend.
 • زنده شد او چون پیمبر را بدید ** گوییا آن دم مر او را آفرید
 • He became alive when he saw the Prophet: you might say, that moment created him.
 • گفت بیماری مرا این بخت داد ** کامد این سلطان بر من بامداد
 • He said, “Sickness has given me this good fortune, that this Sultan has come to my side at morn,
 • تا مرا صحت رسید و عاقبت ** از قدوم این شه بی‏حاشیت‏ 2255
 • So that health and well-being have accrued to me from the arrival of this King who is without retinue.
 • ای خجسته رنج و بیماری و تب ** ای مبارک درد و بیداری شب‏
 • O happy pain and sickness and fever! O blessed anguish and wakefulness in the night!
 • نک مرا در پیری از لطف و کرم ** حق چنین رنجوریی داد و سقم‏
 • Lo, in (my) old age God of His grace and bounty hath bestowed on me such a sickness and malady!
 • درد پشتم داد هم تا من ز خواب ** بر جهم هر نیم شب لا بد شتاب‏
 • He too hath given me pain in the back, so that every midnight I cannot help springing up quickly from sleep.
 • تا نخسبم جمله شب چون گاومیش ** دردها بخشید حق از لطف خویش‏
 • In order that I may not slumber all night like a buffalo, God of His grace hath given me pains.
 • زین شکست آن رحم شاهان جوش کرد ** دوزخ از تهدید من خاموش کرد 2260
 • Through this infirmity the mercy of Kings has been aroused, and Hell’s threatening of me has been silenced.”
 • رنج گنج آمد که رحمتها در اوست ** مغز تازه شد چو بخراشید پوست‏
 • Pain is a treasure, for there are mercies in it: the kernel becomes fresh when you scrape off the rind.
 • ای برادر موضع تاریک و سرد ** صبر کردن بر غم و سستی و درد
 • O brother, (to dwell in) a dark and cold place, to endure patiently sorrow and weakness and pain,
 • چشمه‏ی حیوان و جام مستی است ** کان بلندیها همه در پستی است‏
 • Is the Fountain of Life and the cup of (spiritual) intoxication, for those heights are all in lowliness.
 • آن بهاران مضمر است اندر خزان ** در بهار است آن خزان مگریز از آن‏
 • That Spring is implied in autumn, and that autumn is (fulfilled) in the Spring: do not flee from it.
 • همره غم باش و با وحشت بساز ** می‏طلب در مرگ خود عمر دراز 2265
 • Be a fellow-traveller with grief, agree with desolation, seek long (lasting) life in thy death (to self).
 • آن چه گوید نفس تو کاینجا بد است ** مشنوش چون کار او ضد آمده ست‏
 • Do not listen to what thy fleshly soul says, that this place (of self-mortification) is bad, inasmuch as her doings are contrary (to thy spiritual advancement).
 • تو خلافش کن که از پیغمبران ** این چنین آمد وصیت در جهان‏
 • Do thou oppose her, for such (is the) injunction (that) has come from the prophets in the world.
 • مشورت در کارها واجب شود ** تا پشیمانی در آخر کم بود
 • It becomes necessary to take counsel concerning things to be done, so that there may not be repentance in the end.
 • گفت امت مشورت با کی کنیم ** انبیا گفتند با عقل امیم‏
 • The community said, “With whom shall we take counsel?” The prophets answered, “With intellect, (which is) the Imám (leader).”
 • گفت گر کودک در آید یا زنی ** کاو ندارد عقل و رای روشنی‏ 2270
 • He (the questioner) said, “(But) if a child should come in, or a woman who has no clear understanding or judgement.”
 • گفت با او مشورت کن و انچه گفت ** تو خلاف آن کن و در راه افت‏
 • “Take counsel with her,” said he (the prophet), “and do the contrary of what she bids (thee), and go thy way.”
 • نفس خود را زن شناس از زن بتر ** ز انکه زن جزوی است نفست کل شر
 • Know that your fleshly soul is woman and worse than woman, because woman is a part (of evil), but your fleshly soul is evil entire.
 • مشورت با نفس خود گر می‏کنی ** هر چه گوید کن خلاف آن دنی‏
 • If you take counsel with your fleshly soul, oppose that vile one (in) whatsoever she may say.
 • گر نماز و روزه می‏فرمایدت ** نفس مکار است مکری زایدت‏
 • If she bid you pray and fast-the fleshly soul is a great plotter, she will bring some plot against you to birth.
 • مشورت با نفس خویش اندر فعال ** هر چه گوید عکس آن باشد کمال‏ 2275
 • (When you take) counsel with your fleshly soul concerning (your) actions––whatsoever she tells (you to do), the reverse of that is perfectly right.