English    Türkçe    فارسی   

2
2444-2468

 • دست گیر از دست ما ما را بخر ** پرده را بردار و پرده‏ی ما مدر
 • Take our hands (help us); buy (redeem) us from our hands (self-existence); lift the veil (between Thee and us), and do not tear our veil (do not expose us to shame).
 • باز خر ما را از این نفس پلید ** کاردش تا استخوان ما رسید 2445
 • Redeem us from this filthy self (nafs): its knife has reached our bones.
 • از چو ما بی‏چارگان این بند سخت ** کی گشاید ای شه بی‏تاج و تخت‏
 • Who will loose these strong chains from helpless ones like us, O king uncrowned and unthroned?
 • این چنین قفل گران را ای ودود ** کی تواند جز که فضل تو گشود
 • Who except (Thee in) Thy bounty, O Loving One, can loose such a heavy lock?
 • ما ز خود سوی که گردانیم سر ** چون تویی از ما به ما نزدیکتر
 • Let us turn our heads from ourselves towards Thee, inasmuch as Thou art nigher unto us than we (unto ourselves).
 • این دعا هم بخشش و تعلیم تست ** گر نه در گلخن گلستان از چه رست‏
 • Even this prayer is Thy gift and lesson (to us); else, wherefore has a rose-bed grown in an ash-pit?
 • در میان خون و روده فهم و عقل ** جز ز اکرام تو نتوان کرد نقل‏ 2450
 • Save through Thy munificence, ’tis impossible to convey understanding and reason into the midst of blood and entrails.
 • از دو پاره‏ی پیه این نور روان ** موج نورش می‏زند بر آسمان‏
 • This flowing light (proceeds) from two pieces of fat (the two eyeballs): their waves of light reach up to the sky.
 • گوشت پاره که زبان آمد از او ** می‏رود سیلاب حکمت همچو جو
 • The piece of flesh which is the tongue—from it the flood of Wisdom is flowing, like a stream,
 • سوی سوراخی که نامش گوشهاست ** تا بباغ جان که میوه‏اش هوشهاست‏
 • Towards a cavity, whereof the name is “ears,” up to the orchard of the (rational) soul, whereof the fruit is intellections.
 • شاه راه باغ جانها شرع اوست ** باغ و بستانهای عالم فرع اوست‏
 • Its main course is the highway of the orchard of souls; the orchards and gardens of the world are its branches.
 • اصل و سرچشمه‏ی خوشی آن است آن ** زود تجری تحتها الأنهار خوان‏ 2455
 • That, that, is the source and fountainhead of joy: quick, recite (the text), (gardens) beneath which flow the rivers.
 • تتمه‌ای نصیحت رسول صلی الله علیه و آله بیمار را
 • Conclusion of the admonishment given by the Prophet, God bless and save him, to the sick man.
 • گفت پیغمبر مر آن بیمار را ** چون عیادت کرد یار زار را
 • The Prophet said to the sick man, when he visited (his) suffering friend,
 • که مگر نوعی دعایی کرده‏ای ** از جهالت زهربایی خورده‏ای‏
 • “Maybe you have made a prayer of some (peculiar) sort, and from ignorance have (as it were) eaten some poisoned food.
 • یاد آور چه دعا می‏گفته‏ای ** چون ز مکر نفس می‏آشفته‏ای‏
 • Bring to mind what (sort of) a prayer you said when you were being vexed by the guile of the fleshly soul.”
 • گفت یادم نیست الا همتی ** دار با من یادم آید ساعتی‏
 • He answered, “I do not remember; but direct a (spiritual) influence towards me, and it (the prayer) will come to my memory in a moment.”
 • از حضور نور بخش مصطفا ** پیش خاطر آمد او را آن دعا 2460
 • Through the light-giving presence of Mustafá (Mohammed), that prayer came into his mind;
 • همت پیغمبر روشن‏کده ** پیش خاطر آمدش آن گم شده‏
 • (From) the aspiration of the Prophet who dwells in light there came into his mind that which had been lost;
 • تافت ز آن روزن که از دل تا دل است ** روشنی که فرق حق و باطل است‏
 • Through the window which is between heart and heart flashed the light that separates truth and falsehood.
 • گفت اینک یادم آمد ای رسول ** آن دعا که گفته‏ام من بو الفضول‏
 • He said, “Look now, I have remembered, O Prophet, the prayer which I, impertinent fool, spoke.
 • چون گرفتار گنه می‏آمدم ** غرقه دست اندر حشایش می‏زدم‏
 • When I was being caught in (the toils of) sin, and drowning (therein) was clutching at straws––
 • از تو تهدید و وعیدی می‏رسید ** مجرمان را از عذاب بس شدید 2465
 • (Whilst) there was coming from thee to sinners a threat and menace of punishment exceedingly severe––
 • مضطرب می‏گشتم و چاره نبود ** بند محکم بود و قفل ناگشود
 • (And) I was becoming agitated, and there was no help (for me), (since) there were chains made fast and a lock not (to be) opened:
 • نی مقام صبر و نه راه گریز ** نی امید توبه نه جای ستیز
 • Neither room for patience nor means of flight, neither hope of repenting nor opportunity for rebelling
 • من چو هاروت و چو ماروت از حزن ** آه می‏کردم که ای خلاق من‏
 • I, like Hárút and Márút was crying in sorrow, ‘Alas!’ and saying, ‘O my Creator!’”