English    Türkçe    فارسی   

2
2961-2985

 • پس مجاهد را زمانی بسط دل ** یک زمانی قبض و درد و غش و غل‏
 • Then (again), he that wages the (spiritual) warfare has at one time (joyous) expansion of heart, at another time (grievous) oppression and pain and torment,
 • ز انکه این آب و گلی کابدان ماست ** منکر و دزد و ضیای جان ماست‏
 • Because this water and clay, which is (the stuff of) our bodies, is the denier (enemy) and thief of the light of (our) souls.
 • حق تعالی گرم و سرد و رنج و درد ** بر تن ما می‏نهد ای شیر مرد
 • The High God lays upon our body, O man of fortitude, heat and cold and grief and pain,
 • خوف و جوع و نقص اموال و بدن ** جمله بهر نقد جان ظاهر شدن‏
 • Fear and hunger and impairment of wealth and body—all for the sake of the soul's coin being brought into sight (and use).
 • این وعید و وعده‏ها انگیخته ست ** بهر این نیک و بدی کامیخته ست‏ 2965
 • These threats and promises He hath sent forth on account of this good and evil which He hath mingled.
 • چون که حق و باطلی آمیختند ** نقد و قلب اندر حرمدان ریختند
 • Inasmuch as truth and falsehood have been mingled, and the good and bad coin have been poured into the travelling-bag,
 • پس محک می‏بایدش بگزیده‏ای ** در حقایق امتحانها دیده‏ای‏
 • Therefore they need a picked touchstone, one that has undergone (many) tests in (assaying) realities,
 • تا شود فاروق این تزویرها ** تا بود دستور این تدبیرها
 • So that it may become a criterion for these impostures; so that it may be a standard for these acts of providence.
 • شیر ده ای مادر موسی و را ** و اندر آب افکن میندیش از بلا
 • Give him milk, O mother of Moses, and cast him into the water: be not afraid of (putting him to) the trial.
 • هر که در روز أ لست آن شیر خورد ** همچو موسی شیر را تمییز کرد 2970
 • Whoever drank that milk on the Day of Alast distinguishes the milk (in this world), even as Moses (distinguished and knew his mother's milk).
 • گر تو بر تمییز طفلت مولعی ** این زمان یا ام موسی ارضعی‏
 • If thou wishest fondly for thy child's discrimination (and recognition), suckle (him) now, O mother of Moses,
 • تا ببیند طعم شیر مادرش ** تا فرو ناید بدایه‏ی بد سرش‏
 • That he may know the taste of his mother's milk, and that his head may not sink to (desire and accept the milk of) a bad nurse.
 • شرح فایده‏ی حکایت آن شخص شتر جوینده‏
 • Explaining the moral of the story of the person seeking (the lost) camel.
 • اشتری گم کرده‏ای ای معتمد ** هر کسی ز اشتر نشانت می‏دهد
 • You have lost a camel, O trusty (friend), and every one is giving you a clue to the camel.
 • تو نمی‏دانی که آن اشتر کجاست ** لیک دانی کاین نشانیها خطاست‏
 • You know not where the camel is, but you know that these clues are wrong.
 • و انکه اشتر گم نکرد او از مری ** همچو آن گم کرده جوید اشتری‏ 2975
 • And he that has not lost a camel—he (too) in contention seeks a camel, just like him who has (really) lost it,
 • که بلی من هم شتر گم کرده‏ام ** هر که یابد اجرتش آورده‏ام‏
 • Saying, “Yes; I too have lost a camel: I have brought a reward for any one who may find it.”
 • تا در اشتر با تو انبازی کند ** بهر طمع اشتر این بازی کند
 • (He says this) that he may take a partner's share with you in the camel: he plays this trick because of coveting the camel.
 • هر چه را گویی خطا بود آن نشان ** او به تقلید تو می‏گوید همان‏
 • If you say to any one, “That clue was false,” he (the pretender), in imitation of you, says the same.
 • او نشان کژ بنشناسد ز راست ** لیک گفتت آن مقلد را عصاست‏
 • He does not know wrong clues from right, but your words are a cue to that imitator.
 • چون نشان راست گویند و شبیه ** پس یقین گردد ترا لا ریب فیه‏ 2980
 • When they mention right and likely clues, then comes to you the certainty in which there is no doubt.
 • آن شفای جان رنجورت شود ** رنگ روی و صحت و زورت شود
 • That (clue) becomes balm to your sick soul; it becomes (brings) colour to your face and health and strength to you.
 • چشم تو روشن شود پایت دوان ** جسم تو جان گردد و جانت روان‏
 • Your eye becomes bright, your foot nimble; your body becomes (the vital) soul, and your (vital) soul (the rational) spirit.
 • پس بگویی راست گفتی ای امین ** این نشانیها بلاغ آمد مبین‏
 • Then you will say, “O trusted (friend), you have spoken the truth: these clues are a clear deliverance (communication and message).
 • فیه آیات ثقات بینات ** این براتی باشد و قدر نجات‏
 • Therein are (manifest) signs, sure informations, (distinct) evidences: this is a title-deed and an ordainment of salvation.”
 • این نشان چون داد گویی پیش رو ** وقت آهنگ است پیش آهنگ شو 2985
 • When he has given this clue, you will say, “Go before (me)! It is time for (setting out on) the enterprise: be thou the leader!