English    Türkçe    فارسی   

3
2314-2338

 • او ز خشم آمد گریبانش گرفت ** چند مشتی زد به رویش ناشکفت
 • He (the owner of the cow) came angrily and seized his collar; having lost patience, he struck him in the face with his fist several times.
 • رفتن هر دو خصم نزد داود علیه السلام
 • How both the adversaries went to David, on whom be peace.
 • می‌کشیدش تا به داود نبی ** که بیا ای ظالم گیج غبی 2315
 • He led him to the Prophet David, saying, “Come, O you crazy fool and criminal!
 • حجت بارد رها کن ای دغا ** عقل در تن آور و با خویش آ
 • Drop (this) silly argument, O impostor; let (some) intelligence into your body and come to your senses!
 • این چه می‌گویی دعا چه بود مخند ** بر سر و و ریش من و خویش ای لوند
 • What is this that you are saying? What is the prayer (you speak of)? Do not laugh at my head and beard and your own (too), O scoundrel!”
 • گفت من با حق دعاها کرده‌ام ** اندرین لابه بسی خون خورده‌ام
 • He (the poor man) said, “I have offered (many) prayers to God, I have borne much toil and pain in this supplication.
 • من یقین دارم دعا شد مستجاب ** سر بزن بر سنگ ای منکرخطاب
 • I possess the certainty (that) the prayer has been answered. Dash your head against the stones, O foul-spoken one!”
 • گفت گرد آیید هین یا مسلمین ** ژاژ بینید و فشار این مهین 2320
 • He cried, “Hey, gather round, O Moslems! Behold the drivel and raving of this imbecile!
 • ای مسلمانان دعا مال مرا ** چون از آن او کند بهر خدا
 • O Moslems, for God’s sake, how should prayer make my property belong to him?
 • گر چنین بودی همه عالم بدین ** یک دعا املاک بردندی بکین
 • If it were so, by means of a single prayer of this kind the whole world would carry off (one another’s) possessions by force.
 • گر چنین بودی گدایان ضریر ** محتشم گشته بدندی و امیر
 • If it were so, the blind beggars would have become grandees and princes;
 • روز و شب اندر دعااند و ثنا ** لابه‌گویان که تو ده‌مان ای خدا
 • (For) they are (engaged) day and night in invocation and praise (of God), uttering entreaties and crying, ‘O God, do Thou give unto us!
 • تا تو ندهی هیچ کس ندهد یقین ** ای گشاینده تو بگشا بند این 2325
 • Unless Thou give, assuredly no one will give (us anything): O Opener, do Thou open the lock of this (bounty)!’
 • مکسب کوران بود لابه و دعا ** جز لب نانی نیابند از عطا
 • Supplication and prayer is the means whereby the blind earn their livelihood, (yet) they get no gift but a crust of bread.”
 • خلق گفتند این مسلمان راست‌گوست ** وین فروشنده‌ی دعاها ظلم‌جوست
 • The people said, “This Moslem speaks the truth, and this prayer-monger is one who seeks to act unjustly.
 • این دعا کی باشد از اسباب ملک ** کی کشید این را شریعت خود بسلک
 • How should this prayer be a means of acquiring property? When forsooth did the religious Law enter this on the roll?
 • بیع و بخشش یا وصیت یا عطا ** یا ز جنس این شود ملکی ترا
 • A thing becomes your property by sale and donation or by bequest and gift or by some means of this kind.
 • در کدامین دفترست این شرع نو ** گاو را تو باز ده یا حبس رو 2330
 • In what book is this new statute (to be found)? Give back the cow or go to prison!”
 • او به سوی آسمان می‌کرد رو ** واقعه‌ی ما را نداند غیر تو
 • He (the poor man) was turning his face to Heaven (and saying), “None knoweth my (spiritual) experience save Thee.
 • در دل من آن دعا انداختی ** صد امید اندر دلم افراختی
 • Thou didst put that prayer into my heart, Thou didst raise dreams.”
 • من نمی‌کردم گزافه آن دعا ** همچو یوسف دیده بودم خوابها
 • Not idly was I uttering that prayer: like Joseph, I had dreamed dreams.”
 • دید یوسف آفتاب و اختران ** پیش او سجده‌کنان چون چاکران
 • Joseph saw (in dream) the sun and the stars bowing low before him, like servants.
 • اعتمادش بود بر خواب درست ** در چه و زندان جز آن را می‌نجست 2335
 • He relied upon the true dream: in the dungeoun and prison he sought nothing but that.
 • ز اعتماد او نبودش هیچ غم ** از غلامی وز ملام و بیش و کم
 • Because of his reliance upon that, he cared naught for servitude or reproach or (anything else whether) more or less.
 • اعتمادی داشت او بر خواب خویش ** که چو شمعی می‌فروزیدش ز پیش
 • He had a (great) reliance upon his dream which was shining in front of him like a candle.
 • چون در افکندند یوسف را به چاه ** بانگ آمد سمع او را از اله
 • When they cast Joseph into the well, there came to his ear a cry from God-