English    Türkçe    فارسی   

3
2908-2932

 • قسمتی کردست هر یک را رهی ** کی کهی گردد بجهدی چون کهی
 • To every one He hath allotted a certain course: how should a mountain by any effort become as a straw?”
 • جواب انبیا علیهم السلام مر جبریان را
 • The answer of the prophets, on whom be peace, to the Necessitarians.
 • انبیا گفتند کاری آفرید ** وصفهایی که نتان زان سر کشید
 • The prophets said, “Yes: He hath created some qualities from which it is impossible to withdraw one's self,
 • و آفرید او وصفهای عارضی ** که کسی مبغوض می‌گردد رضی 2910
 • And He hath (also) created qualities (which are only) accidental, so that a hated person becomes acceptable.
 • سنگ را گویی که زر شو بیهده‌ست ** مس را گویی که زر شو راه هست
 • If you bid a stone become gold, ’tis futile; (but) if you bid copper become gold, the way (of transmuting it) exists.
 • ریگ را گویی که گل شو عاجزست ** خاک را گویی که گل شو جایزست
 • If you bid sand become clay, it is incapable (of doing so); (but) if you bid earth become clay, that is possible.
 • رنجها دادست کان را چاره نیست ** آن بمثل لنگی و فطس و عمیست
 • He hath given (ordained to us) maladies for which there is no remedy, such as lameness, flatness of the nose, and blindness;
 • رنجها دادست کان را چاره هست ** آن بمثل لقوه و درد سرست
 • He hath given maladies for which there is a remedy, such as facial paralysis and headache.
 • این دواها ساخت بهر ایتلاف ** نیست این درد و دواها از گزاف 2915
 • These medicines He hath made for the sake of (restoring) harmony: these maladies and medicines are not in vain.
 • بلک اغلب رنجها را چاره هست ** چون بجد جویی بیاید آن بدست
 • Nay, most maladies have a cure: when you seek in earnest, it will come to hand.”
 • مکرر کردن کافران حجتهای جبریانه را
 • How the infidels repeated the Necessitarian arguments.
 • قوم گفتند ای گروه این رنج ما ** نیست زان رنجی که بپذیرد دوا
 • The people said, “O company (of prophets), this malady of ours is not one of those that admit of cure.
 • سالها گفتید زین افسون و پند ** سخت‌تر می‌گشت زان هر لحظه بند
 • For years ye uttered spells and admonitions of this kind, and by them our bondage was made sorer every moment.
 • گر دوا را این مرض قابل بدی ** آخر از وی ذره‌ای زایل شدی
 • If this disease were susceptible of cure, some particle of it would at last have been removed.
 • سده چون شد آب ناید در جگر ** گر خورد دریا رود جایی دگر 2920
 • When hepatitis occurs, water does not enter the liver: if he (the patient) should drink up the (whole) sea, it (the water) would go somewhere else;
 • لاجرم آماس گیرد دست و پا ** تشنگی را نشکند آن استقا
 • Consequently the hands and feet become swollen: that water-drinking does not defeat the thirst.”
 • باز جواب انبیا علیهم السلام ایشان را
 • How the prophets, on whom be peace, answered them again.
 • انبیا گفتند نومیدی بدست ** فضل و رحمتهای باری بی‌حدست
 • The prophets said, “Despair is wicked: the grace and the mercies of the Creator are infinite.
 • از چنین محسن نشاید ناامید ** دست در فتراک این رحمت زنید
 • ’Tis not proper to despair of such a Benefactor: cling to the saddle-strap of this Mercy.
 • ای بسا کارا که اول صعب گشت ** بعد از آن بگشاده شد سختی گذشت
 • Oh, many a plight became hard in the beginning, (but) afterwards it was relieved, and the hardship passed away.
 • بعد نومیدی بسی اومیدهاست ** از پس ظلمت بسی خورشیدهاست 2925
 • After despair there are many hopes; after darkness there are many suns.
 • خود گرفتم که شما سنگین شدیت ** قفلها بر گوش و بر دل بر زدیت
 • I grant indeed that ye have become stony and have put locks upon your ears and hearts;
 • هیچ ما را با قبولی کار نیست ** کار ما تسلیم و فرمان کردنیست
 • (But) we have naught to do with any acceptance (on your part): our business is to resign ourselves (to God) and fulfil His command.
 • او بفرمودستمان این بندگی ** نیست ما را از خود این گویندگی
 • He hath commanded us (to perform) this service: we have not this office of proclaimer (prophetship) from ourselves.
 • جان برای امر او داریم ما ** گر به ریگی گوید او کاریم ما
 • We possess life (only) for the purpose of (executing) the command of God: if He bid us (sow) in a tract of sand, we sow.
 • غیر حق جان نبی را یار نیست ** با قبول و رد خلقش کار نیست 2930
 • The prophet's soul hath no friend except God: he hath naught to do with the acceptance or rejection of (his message by) the people.
 • مزد تبلیغ رسالاتش ازوست ** زشت و دشمن‌رو شدیم از بهر دوست
 • The reward for delivering His messages comes from Him (God): we have become hateful and wear the aspect of enemies (to the people) for the Beloved's sake.
 • ما برین درگه ملولان نیستیم ** تا ز بعد راه هر جا بیستیم
 • At this (Divine) Portal we are not weary, so that we should halt everywhere because of the distance of the way.