English    Türkçe    فارسی   

4
1375-1399

 • پس سلامش کرد در حال آن حشیش ** او جوابش گفت و بشکفت از خوشیش 1375
 • Then that herb at once saluted him: he answered it (returned its salutation) and marvelled at its beauty.
 • گفت نامت چیست برگو بی‌دهان ** گفت خروبست ای شاه جهان
 • I said, “What is thy name? Say (it) without mouth.” It said, ‘‘It is ‘carob,’ O king of the world.’’
 • گفت اندر تو چه خاصیت بود ** گفت من رستم مکان ویران شود
 • He said, “What special property is (resides) in thee?” It replied, “(Where) I have grown, the place becomes desolate.
 • من که خروبم خراب منزلم ** هادم بنیاد این آب و گلم
 • I, who am carob (kharrub), am the ruin (kharàb) of the abode: I am the destroyer of the building (made) of this water and clay.”
 • پس سلیمان آن زمان دانست زود ** که اجل آمد سفر خواهد نمود
 • Then at that moment Solomon immediately understood that the appointed term (of his life) was come and that the (hour of) departure would (soon) appear.
 • گفت تا من هستم این مسجد یقین ** در خلل ناید ز آفات زمین 1380
 • He said, “So long as I exist, assuredly this Mosque will not be damaged by the banes of the earth.
 • تا که من باشم وجود من بود ** مسجداقصی مخلخل کی شود
 • Whilst I am (here) and my existence continues, how should the Farther Mosque become riven with cracks (fall into decay)?”
 • پس که هدم مسجد ما بی‌گمان ** نبود الا بعد مرگ ما بدان
 • Know, then, that without doubt the ruin of our mosque does not occur except after our death.
 • مسجدست آن دل که جسمش ساجدست ** یار بد خروب هر جا مسجدست
 • The mosque is the heart to which the body bows down: wherever the mosque is, the bad companion is the carob.
 • یار بد چون رست در تو مهر او ** هین ازو بگریز و کم کن گفت وگو
 • When love for a bad companion has grown in you, beware, flee from him and do not converse (with him).
 • برکن از بیخش که گر سر بر زند ** مر ترا و مسجدت را بر کند 1385
 • Tear it up by the root, for if it shoot up its head it wilt demolish (both) you and your mosque.
 • عاشقا خروب تو آمد کژی ** هم‌چو طفلان سوی کژ چون می‌غژی
 • O lover, your carob is falseness: why do you creep, like children, towards the false?
 • خویش مجرم دان و مجرم گو مترس ** تا ندزدد از تو آن استاد درس
 • Know yourself a sinner and calf yourself a sinner—do not be afraid—so that that Master may not steal (secretly take away) the lesson from you.
 • چون بگویی جاهلم تعلیم ده ** این چنین انصاف از ناموس به
 • When you say, “I am ignorant; give (me) instruction,” such fair-dealing is better than (a false) reputation.
 • از پدر آموز ای روشن‌جبین ** ربنا گفت و ظلمنا پیش ازین
 • Learn from your father (Adam), O clear-browed man: he said heretofore, “O our Lord” and “We have done wrong.”
 • نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت ** نه لوای مکر و حیلت بر فراخت 1390
 • He made no excuse, nor did he invent falsehood nor lift up the banner of deceit and e
 • باز آن ابلیس بحث آغاز کرد ** که بدم من سرخ رو کردیم زرد
 • That Iblís, on the other hand, began to dispute, saying, “I was red-faced (honourable): Thou hast made me yellow (disgraced).
 • رنگ رنگ تست صباغم توی ** اصل جرم و آفت و داغم توی
 • The colour is Thy colour: Thou art my dyer, Thou art the origin of my sin and bane and brand.”
 • هین بخوان رب بما اغویتنی ** تا نگردی جبری و کژ کم تنی
 • Beware! Recite (the text) because Thou hast seduced me, in order that you may not become a necessitarian and may not weave untruth.
 • بر درخت جبر تا کی بر جهی ** اختیار خویش را یک‌سو نهی
 • How long will you leap up the tree of necessitarianism and lay your free-will aside,
 • هم‌چو آن ابلیس و ذریات او ** با خدا در جنگ و اندر گفت و گو 1395
 • Like that Iblís and his progeny, (engaged) in battle and argument with God?
 • چون بود اکراه با چندان خوشی ** که تو در عصیان همی دامن کشی
 • How should there be compulsion when you are trailing your skirt (sweeping along) into sin with such complacence?
 • آن‌چنان خوش کس رود در مکرهی ** کس چنان رقصان دود در گم‌رهی
 • Does any one under compulsion walk so complacently? Does any one, having lost his way’, go dancing (gleefully) like that?
 • بیست مرده جنگ می‌کردی در آن ** کت همی‌دادند پند آن دیگران
 • You were fighting like twenty men (to prevail) in the matter concerning which those others were giving you good advice.
 • که صواب اینست و راه اینست و بس ** کی زند طعنه مرا جز هیچ‌کس
 • You said, “This is right and this is the only (approved) way: how should any one but a nobody (worthless person) rail at me?”