English    Türkçe    فارسی   

4
2340-2364

 • ظاهرا کار تو ویران می‌کنم ** لیک خاری را گلستان می‌کنم 2340
 • In appearance I am ruining thy work, but (in reality) I am making a thorn into a rose-garden.
 • بیان آنک عمارت در ویرانیست و جمعیت در پراکندگیست و درستی در شکست‌گیست و مراد در بی‌مرادیست و وجود در عدم است و علی هذا بقیة الاضداد والازواج
 • Explaining that cultivation consists in devastation and composure in distraction and wholeness in brokenness and success in failure and existence in non-existence; and thus (with) the rest of the contraries and pairs.
 • آن یکی آمد زمین را می‌شکافت ** ابلهی فریاد کرد و بر نتافت
 • A certain man came and was cleaving the soil: a fool cried out and could not control himself,
 • کین زمین را از چه ویران می‌کنی ** می‌شکافی و پریشان می‌کنی
 • Saying, ‘Wherefore are you ruining this soil and cleaving and scattering it?’
 • گفت ای ابله برو و بر من مران ** تو عمارت از خرابی باز دان
 • ‘O fool,’ said he, ‘begone, do not interfere with me: recognise (the difference of) cultivation from devastation.
 • کی شود گلزار و گندم‌زار این ** تا نگردد زشت و ویران این زمین
 • How should this (soil) become a rose-garden or cornfield till this soil becomes ugly and ruined?
 • کی شود بستان و کشت و برگ و بر ** تا نگردد نظم او زیر و زبر 2345
 • How should it become orchards and crops and leaves and fruit till its arrangement is turned upside down?’
 • تا بنشکافی به نشتر ریش چغز ** کی شود نیکو و کی گردید نغز
 • Till you pierce the purulent ulcer with a lancet, how will it become well and how will you become healthy?
 • تا نشوید خلطهاات از دوا ** کی رود شورش کجا آید شفا
 • Till he (the physician) cleanse your (corrupt) humours with medicine, how will the indisposition be removed? How will a cure be effected?
 • پاره پاره کرده درزی جامه را ** کس زند آن درزی علامه را
 • When a tailor cuts (the cloth for) a garment piece by piece, will any one strike that expert tailor,
 • که چرا این اطلس بگزیده را ** بردریدی چه کنم بدریده را
 • Saying, ‘Why have you torn this choice satin? What can I do with a torn (garment)?’
 • هر بنای کهنه که آبادان کنند ** نه که اول کهنه را ویران کنند 2350
 • Whenever they (the builders) put an old building in good repair, do not they first ruin the old one?
 • هم‌چنین نجار و حداد و قصاب ** هستشان پیش از عمارتها خراب
 • Likewise the carpenter, the iron-smith and the butcher—with them (too) there is destruction before restorations.
 • آن هلیله و آن بلیله کوفتن ** زان تلف گردند معموری تن
 • The pounding of myrobalan and bastard myrobalan—by reason of that destruction they become the means of restoring the body (to health).
 • تا نکوبی گندم اندر آسیا ** کی شود آراسته زان خوان ما
 • Until you crush wheat in the mill, how will our table be garnished with it?
 • آن تقاضا کرد آن نان و نمک ** که ز شستت وا رهانم ای سمک
 • (The obligation of gratitude for) that bread and salt (of thine) demanded that I should deliver thee, O fish, from the net.
 • گر پذیری پند موسی وا رهی ** از چنین شست بد نامنتهی 2355
 • If thou accept the counsel of Moses, thou wilt escape from such an evil infinite net.
 • بس که خود را کرده‌ای بنده‌ی هوا ** کرمکی را کرده‌ای تو اژدها
 • Inasmuch as thou hast made thyself the slave of sensuality, thou hast made a petty worm into a dragon.
 • اژدها را اژدها آورده‌ام ** تا با صلاح آورم من دم به دم
 • I have brought a dragon for (thy) dragon, that I may correct (thy dragon's) breath by (my dragon's) breath,
 • تا دم آن از دم این بشکند ** مار من آن اژدها را بر کند
 • So that the breath of that one may be defeated by the breath of this one, and that my serpent may destroy that dragon (of thine).
 • گر رضا دادی رهیدی از دو مار ** ورنه از جانت برآرد آن دمار
 • If thou submittest, thou art freed from two serpents; otherwise, it (thy dragon) will bring thy spirit to utter perdition.”
 • گفت الحق سخت استا جادوی ** که در افکندی به مکر اینجا دوی 2360
 • He (Pharaoh) said, “In truth, thou art an exceedingly cunning sorcerer, for by craft thou hast introduced duality (disunion) here.
 • خلق یک‌دل را تو کردی دو گروه ** جادوی رخنه کند در سنگ و کوه
 • Thou hast made the unanimous people into two factions: sorcery makes fissures in rock and mountain.”
 • گفت هستم غرق پیغام خدا ** جادوی کی دید با نام خدا
 • He (Moses) said, “I am submerged in the message of God: who (ever) saw sorcery together with the name of God?
 • غفلت و کفرست مایه‌ی جادوی ** مشعله‌ی دینست جان موسوی
 • The substance of sorcery is forgetfulness (of God) and unbelief: the spirit of Moses is the flaming torch of the (true) religion.
 • من به جادویان چه مانم ای وقیح ** کز دمم پر رشک می‌گردد مسیح
 • How do I resemble sorcerers, O impudent one?—for the Messiah (Jesus) is becoming jealous of my (life-giving) breath.