English    Türkçe    فارسی   

4
2656-2680

 • جنس سوی جنس صد پره پرد ** بر خیالش بندها را بر درد
 • Congener flies to congener with a hundred wings and rives (all) bounds asunder in the fancy (desire) for him (who is congenial).
 • قصه‌ی آن زن کی طفل او بر سر ناودان غیژید و خطر افتادن بود و از علی کرم‌الله وجهه چاره جست
 • Story of the woman whose child crawled to the top of the water-spout and was in danger of falling; (whereupon) she besought help of ‘Alí Murtadá, may God ennoble his person.
 • یک زنی آمد به پیش مرتضی ** گفت شد بر ناودان طفلی مرا
 • A woman came to Murtadá (‘Alí) and said, “A child belonging to me has gone up on to the water-spout.
 • گرش می‌خوانم نمی‌آید به دست ** ور هلم ترسم که افتد او به پست
 • If I call it, it will not come to my hands; and if I leave it, I am afraid it will fall to the ground.
 • نیست عاقل تا که دریابد چون ما ** گر بگویم کز خطر سوی من آ
 • It is not intelligent, that it should apprehend, like us, if I say, ‘Come to me (and escape) from the danger.’
 • هم اشارت را نمی‌داند به دست ** ور بداند نشنود این هم به دست 2660
 • Moreover, it does not understand signs made by the hand; or if it should understand, it will not hearken: this too is bad (useless).
 • بس نمودم شیر و پستان را بدو ** او همی گرداند از من چشم و رو
 • Many times have I shown to it the milk and the teat, (but) it always turns its eyes and face away from me.
 • از برای حق شمایید ای مهان ** دستگیر این جهان و آن جهان
 • For God's sake—(since) ye, O noble ones, are those who give succour in this world and that (other) world—
 • زود درمان کن که می‌لرزد دلم ** که بدرد از میوه‌ی دل بسکلم
 • Quickly apply the remedy, for my heart is trembling lest I be torn painfully from the fruit of my heart.”
 • گفت طفلی را بر آور هم به بام ** تا ببیند جنس خود را آن غلام
 • He (‘Alí) said, “Take another child up to the roof, in order that the boy may see his congener,
 • سوی جنس آید سبک زان ناودان ** جنس بر جنس است عاشق جاودان 2665
 • And come nimbly from the water-spout to his congener: congener is ever in love with congener.”
 • زن چنان کرد و چو دید آن طفل او ** جنس خود خوش خوش بدو ورد آورد
 • The woman did so, and when her child saw its congener, it turned its face towards it with delight
 • سوی بام آمد ز متن ناودان ** جاذب هر جنس را هم جنس دان
 • And came from the ridge of the water-spout to the roof: know that a congener attracts every congener.
 • غژغژان آمد به سوی طفل طفل ** وا رهید او از فتادن سوی سفل
 • The child came crawling along to the (other) child: it was saved from falling to (the ground) below.
 • زان بود جنس بشر پیغامبران ** تا بجنسیت رهند از ناودان
 • The prophets are of humankind for this reason, that they (humankind), through the homogeneity (of the prophets with them), may be saved from the water-spout.
 • پس بشر فرمود خود را مثلکم ** تا به جنس آیید و کم گردید گم 2670
 • Therefore he (the Prophet) called himself a man like you, that ye might come to your congener and might not become lost;
 • زانک جنسیت عجایب جاذبیست ** جاذبش جنسست هر جا طالبیست
 • For homogeneity is a wondrous attractor: wheresoever there is a seeker, his congener is attracting him.
 • عیسی و ادریس بر گردون شدند ** با ملایک چونک هم‌جنس آمدند
 • Jesus and Idrís ascended to heaven, since they were homogeneous with the angels.
 • باز آن هاروت و ماروت از بلند ** جنس تن بودند زان زیر آمدند
 • Again, Hárút and Márút were homogeneous with the body: hence they descended from on high.
 • کافران هم جنس شیطان آمده ** جانشان شاگرد شیطانان شده
 • The infidels have become homogeneous with Satan: their spirits have become disciples of the devils.
 • صد هزاران خوی بد آموخته ** دیده‌های عقل و دل بر دوخته 2675
 • They have learned a hundred thousand evil dispositions; they have sewn up the eyes of intellect and heart.
 • کمترین خوشان به زشتی آن حسد ** آن حسد که گردن ابلیس زد
 • Their least ugly disposition is envy—that envy which smote the neck of (destroyed) Iblís.
 • زان سگان آموخته حقد و حسد ** که نخواهد خلق را ملک ابد
 • From those curs they have learned hatred and envy, for he (Satan) does not wish the kingdom everlasting (to be granted) to (God's) creatures.
 • هر کرا دید او کمال از چپ و راست ** از حسد قولنجش آمد درد خاست
 • When he sees, on left or right, any one perfect, colic comes to him and pain arises (in him) from envy,
 • زآنک هر بدبخت خرمن‌سوخته ** می‌نخواهد شمع کس افروخته
 • Because every miserable wretch whose stack has been burnt is unwilling that any one's candle should be lighted.
 • هین کمالی دست آور تا تو هم ** از کمال دیگران نفتی به غم 2680
 • Hark, bring to hand (acquire) some (degree of) perfection, in order that thou too mayst not be aggrieved by the perfection of others.