English    Türkçe    فارسی   

4
709-733

 • بعد از آن برداشت هیزم را و رفت ** سوی شهر از پیش من او تیز و تفت
 • After that, he took up the firewood and went from me in hot haste towards the town.
 • خواستم تا در پی آن شه روم ** پرسم از وی مشکلات و بشنوم 710
 • I wished to follow that (spiritual) king and ask him about (some) difficulties and hear (his answer);
 • بسته کرد آن هیبت او مر مرا ** پیش خاصان ره نباشد عامه را
 • (But) the awe (which he inspired) made me (as though I were) bound: the vulgar have no way (admission) to the presence of the elect.”
 • ور کسی را ره شود گو سر فشان ** کان بود از رحمت و از جذبشان
 • And if the way become (open) to any one, let him offer his head (in utter devotion), for that (admission to their presence) comes from their mercy and their drawing (him towards them).
 • پس غنیمت دار آن توفیق را ** چون بیابی صحبت صدیق را
 • Therefore, when you gain companionship with the siddíq (true saint), deem that Divine favour (conferred on you) to be a precious opportunity.
 • نه چو آن ابله که یابد قرب شاه ** سهل و آسان در فتد آن دم ز راه
 • (Do) not (be) like the fool who wins the favour of the King, and then lightly and easily falls away from the path (of favour).
 • چون ز قربانی دهندش بیشتر ** پس بگوید ران گاوست این مگر 715
 • When more of (the King's) favour is bestowed on him, then he says, “Surely this is the thigh of an ox.”
 • نیست این از ران گاو ای مفتری ** ران گاوت می‌نماید از خری
 • This does not consist of the thigh of an ox, O deviser of falsehood: to you it appears to be the thigh of an ox because you are an ass.
 • بذل شاهانه‌ست این بی رشوتی ** بخشش محضست این از رحمتی
 • This is a royal gift devoid of any corruption: this is pure munificence (springing) from a (great) mercy,
 • تحریض سلیمان علیه‌السلام مر رسولان را بر تعجیل به هجرت بلقیس بهر ایمان
 • [How Solomon, on whom be peace, urged the envoys to hasten the emigration of Bilqís (from her kingdom) for the Faith’s sake.]
 • هم‌چنان که شه سلیمان در نبرد ** جذب خیل و لشکر بلقیس کرد
 • Even as in (the spiritual) warfare King Solomon drew the cavalry and foot-soldiers of Bilqís (towards him),
 • که بیایید ای عزیزان زود زود ** که برآمد موجها از بحر جود
 • Saying, “O honoured men, come quickly, quickly, for the waves have risen from the sea of bounty.
 • سوی ساحل می‌فشاند بی‌خطر ** جوش موجش هر زمانی صد گهر 720
 • At every moment the surge of its waves is scattering shorewards a hundred pearls without danger (to those who seek them).
 • الصلا گفتیم ای اهل رشاد ** کین زمان رضوان در جنت گشاد
 • We cry (you) welcome, O people of righteousness, for now Rizwan hath opened the gate of Paradise.”
 • پس سلیمان گفت ای پیکان روید ** سوی بلقیس و بدین دین بگروید
 • Then Solomon said, “O couriers, go to Bilqís and believe in this Religion.
 • پس بگوییدش بیا اینجا تمام ** زود که ان الله یدعوا بالسلام
 • Then bid her come hither with all speed, for verily God inviteth to the (abode of) peace.”
 • هین بیا ای طالب دولت شتاب ** که فتوحست این زمان و فتح باب
 • Hark, come speedily, O seeker of felicity, for now is (the time for) manifestations (of spiritual grace) and the opening of the door.
 • ای که تو طالب نه‌ای تو هم بیا ** تا طلب یابی ازین یار وفا 725
 • O thou who art not a seeker, come thou also, that thou mayst gain (the gift of) seeking (felicity) from this faithful Friend.
 • سبب هجرت ابراهیم ادهم قدس الله سره و ترک ملک خراسان
 • The cause of the emigration of (Ibráhím son of) Adham, may God sanctify his spirit, and his abandoning the kingdom of Khurásán.
 • ملک برهم زن تو ادهم‌وار زود ** تا بیابی هم‌چو او ملک خلود
 • Quickly dash to pieces the kingdom (of this world), like (Ibráhím son of) Adham, that like him thou mayst gain the kingdom of everlasting life.
 • خفته بود آن شه شبانه بر سریر ** حارسان بر بام اندر دار و گیر
 • At night that king was asleep on his throne, (while) on the roof (of the palace) the guards were exercising authority.
 • قصد شه از حارسان آن هم نبود ** که کند زان دفع دزدان و رنود
 • The king's purpose in (having) the guards was not that he might thereby keep off robbers and ne’er-do-wells.
 • او همی دانست که آن کو عادلست ** فارغست از واقعه آمن دلست
 • He knew that the man who is just is free from (fear of) attack and secure in his heart.
 • عدل باشد پاسبان گامها ** نه به شب چوبک‌زنان بر بامها 730
 • Justice is the guardian of pleasures; not men who beat their rattles on the roofs at night.
 • لیک بد مقصودش از بانگ رباب ** هم‌چو مشتاقان خیال آن خطاب
 • But his object in (listening to) the sound of the rebeck was, like (that of) ardent lovers (of God), (to bring into his mind) the phantasy of that (Divine) allocution;
 • ناله‌ی سرنا و تهدید دهل ** چیزکی ماند بدان ناقور کل
 • (For) the shrill noise of the clarion and the menace of the drum somewhat resemble that universal trumpet.
 • پس حکیمان گفته‌اند این لحنها ** از دوار چرخ بگرفتیم ما
 • Hence philosophers have said that we received these harmonies from the revolution of the (celestial) sphere,