English    Türkçe    فارسی   

5
1196-1220

 • کار آن دارد خود آن باشد ابد  ** دایما نه منقطع نه مسترد 
 • Those are the (real) matter: those are enduring for ever, they are neither cut off nor reclaimed.
 • مناجات 
 • Prayer.
 • ای دهنده‌ی قوت و تمکین و ثبات  ** خلق را زین بی‌ثباتی ده نجات 
 • O Giver of (spiritual) nutriment and steadfastness and stability, give Thy creatures deliverance from this instability.
 • اندر آن کاری که ثابت بودنیست  ** قایمی ده نفس را که منثنیست 
 • Grant unto the soul—for it is bent (crooked)—to stand upright (to persevere with rectitude) in the work wherein it ought to be stable.
 • صبرشان بخش و کفه‌ی میزان گران  ** وا رهانشان از فن صورتگران 
 • Bestow patience upon them and heavy balance-scales: deliver them from the guile of impostors;
 • وز حسودی بازشان خر ای کریم  ** تا نباشند از حسد دیو رجیم  1200
 • And redeem them from envy, O Gracious One, lest from envy they be devils accursed.
 • در نعیم فانی مال و جسد  ** چون همی‌سوزند عامه از حسد 
 • How do the vulgar burn with envy for the fleeting happiness of riches and (pleasures of) the body!
 • پادشاهان بین که لشکر می‌کشند  ** از حسد خویشان خود را می‌کشند 
 • Behold the kings, how they lead armies (to battle) and slay their own kinsmen because of envy.
 • عاشقان لعبتان پر قذر  ** کرده قصد خون و جان همدگر 
 • The lovers of filthy dolls (darlings) have sought each other's blood and life.
 • ویس و رامین خسرو و شیرین بخوان  ** که چه کردند از حسد آن ابلهان 
 • Read Wís and Rámín and Khusraw and Shírín: (you will see) what those fools did because of envy.
 • که فنا شد عاشق و معشوق نیز  ** هم نه چیزند و هواشان هم نه چیز  1205
 • (You will see) that the lover perished and the beloved too: they are naught and their passion also is naught.
 • پاک الهی که عدم بر هم زند  ** مر عدم را بر عدم عاشق کند 
 • Holy is the god who brings non-existence into collision with itself and makes non-existence to be in love with non-existence.
 • در دل نه‌دل حسدها سر کند  ** نیست را هست این چنین مضطر کند 
 • Envies arise in the heart that is no (real) heart: thus doth Being subject not being to compulsion.
 • این زنانی کز همه مشفق‌تراند  ** از حسد دو ضره خود را می‌خورند 
 • These women, who are kinder than all (other creatures)—(even amongst them) two fellow-wives devour each other from envy,
 • تا که مردانی که خود سنگین‌دلند  ** از حسد تا در کدامین منزلند 
 • So that (you may judge) in what degree of envy are the men who indeed are stony-hearted.
 • گر نکردی شرع افسونی لطیف  ** بر دریدی هر کسی جسم حریف  1210
 • If the Law had not exercised a gracious spell (over them), every one would have torn the body of his rival to pieces.
 • شرع بهر دفع شر رایی زند  ** دیو را در شیشه‌ی حجت کند 
 • The Law makes a plan for repelling evil: it puts the demon into the bottle of (legal) proof—
 • از گواه و از یمین و از نکول  ** تا به شیشه در رود دیو فضول 
 • Witness and oath and shrinking (from the oath)—till (at last) the insolent demon goes into the bottle (prison).
 • مثل میزانی که خشنودی دو ضد  ** جمع می‌آید یقین در هزل و جد 
 • (The Law is) like the balance whereby the two adversaries are surely united in contentment, (whether) in jest or earnest.
 • شرع چون کیله و ترازو دان یقین  ** که بدو خصمان رهند از جنگ و کین 
 • Know for sure that the Law is like the measure and scales by means of which the litigants are saved from wrangling and enmity.
 • گر ترازو نبود آن خصم از جدال  ** کی رهد از وهم حیف و احتیال  1215
 • If there be no pair of scales, how shall the litigant escape from disputing when he suspects fraud and deceit?
 • پس درین مردار زشت بی‌وفا  ** این همه رشکست و خصمست و جفا 
 • (If), then, there is all this jealousy and litigation and injustice in respect of this foul faithless carcase,
 • پس در اقبال و دولت چون بود  ** چون شود جنی و انسی در حسد 
 • How, then, must it be when genies and men become envious in respect of that fortune and felicity (hereafter)?
 • آن شیاطین خود حسود کهنه‌اند  ** یک زمان از ره‌زنی خالی نه‌اند 
 • Truly those devils are envious of old: never for a moment do they cease from waylaying;
 • وآن بنی آدم که عصیان کشته‌اند  ** از حسودی نیز شیطان گشته‌اند 
 • And the sons of Adam who have sown (the seed of) disobedience—they too have become devils from enviousness.
 • از نبی برخوان که شیطانان انس  ** گشته‌اند از مسخ حق با دیو جنس  1220
 • Read in the Qur’án how by Divine transformation the devils of mankind have become homogeneous with the Devil.