English    Türkçe    فارسی   

5
1282-1306

 • چونک چشمش را گشاید امر قم  ** پس بخندد چون سحر بار دوم 
 • When the (Divine) command “Arise!” opens his (the imitator's) eye, then he will laugh, like the (true) dawn, a second time.
 • خنده‌ش آید هم بر آن خنده‌ی خودش  ** که در آن تقلید بر می‌آمدش 
 • He will even laugh at his own (former) laughter which was produced in him in that (period of) imitation,
 • گوید از چندین ره دور و دراز  ** کین حقیقت بود و این اسرار و راز 
 • And will say (to himself), “(Travelling) by all these far and long ways, and thinking that this was the Reality and that this was the Mystery and Secret,
 • من در آن وادی چگونه خود ز دور  ** شادیی می‌کردم از عمیا و شور  1285
 • How forsooth, in that valley (of imitation), did I rejoice from afar through blindness and confusion?
 • من چه می‌بستم خیال و آن چه بود  ** درک سستم سست نقشی می‌نمود 
 • What was I fancying, and what was it (in truth)? My weak perception was showing (only) a weak image (of the reality).”
 • طفل راه را فکرت مردان کجاست  ** کو خیال او و کو تحقیق راست 
 • Where is the thought of the (holy) men in relation to the child of the (mystic) Way? Where is his fancy in comparison with true realisation?
 • فکر طفلان دایه باشد یا که شیر  ** یا مویز و جوز یا گریه و نفیر 
 • The thought of children is (of) the nurse or milk or raisins and walnuts or weeping and crying.
 • آن مقلد هست چون طفل علیل  ** گر چه دارد بحث باریک و دلیل 
 • The imitator is like a sick child, although he may have (at his disposal) subtle argumentation and (logical) proofs.
 • آن تعمق در دلیل و در شکال  ** از بصیرت می‌کند او را گسیل  1290
 • That profundity in (dealing with) proofs and difficult problems is severing him from (spiritual) insight.
 • مایه‌ای کو سرمه‌ی سر ویست  ** برد و در اشکال گفتن کار بست 
 • It took away (from him) the stock (of insight), which is the collyrium of his inmost consciousness, and applied itself to the discussion of (formal) problems.
 • ای مقلد از بخارا باز گرد  ** رو به خواری تا شوی تو شیرمرد 
 • O imitator, turn back from Bukhárá: go to self-abasement (ba-khwárí) that thou mayst become a (spiritual) hero,
 • تا بخارای دگر بینی درون  ** صفدران در محفلش لا یفقهون 
 • And that thou mayst behold within (thee) another Bukhárá, in the assembly-place whereof the champions are unlearned.
 • پیک اگر چه در زمین چابک‌تگیست  ** چون به دریا رفت بسکسته رگیست 
 • Although the courier is a swift runner on land, when he goes to sea his sinews are broken.
 • او حملناهم بود فی‌البر و بس  ** آنک محمولست در بحر اوست کس  1295
 • He is only (like those of whom God says in the Qur’án) We have borne them on the land; (but) that one who is borne on the sea—he is somebody.
 • بخشش بسیار دارد شه بدو  ** ای شده در وهم و تصویری گرو 
 • The King (God) hath great bounty: run (to receive it), O thou who hast become in pawn to an imagination and fancy.
 • آن مرید ساده از تقلید نیز  ** گریه‌ای می‌کرد وفق آن عزیز 
 • From conformity that simple disciple, too, was weeping in concert with the venerable (Shaykh);
 • او مقلدوار هم‌چون مرد کر  ** گریه می‌دید و ز موجب بی‌خبر 
 • (For), like the deaf man, he regarded the (Shaykh's) weeping in the manner of a conformist and was unaware of the cause.
 • چون بسی بگریست خدمت کرد و رفت  ** از پیش آمد مرید خاص تفت 
 • When he had wept a long while, he paid his respects and departed: the (Shaykh's) favourite disciple came quickly after him,
 • گفت ای گریان چو ابر بی‌خبر  ** بر وفاق گریه‌ی شیخ نظر  1300
 • And said, “O thou who art weeping like a witless cloud in concert with the weeping of the Shaykh (possessed) of insight,
 • الله الله الله ای وافی مرید  ** گر چه درتقلید هستی مستفید 
 • For God's sake, for God's sake, for God's sake, O loyal disciple, although in (thy) conformity thou art seeking (spiritual) profit,
 • تا نگویی دیدم آن شه می‌گریست  ** من چو او بگریستم که آن منکریست 
 • Take heed not to say, ‘I saw that (spiritual) king weeping, and I wept like him’; for that is denial (of his exalted state).”
 • گریه‌ی پر جهل و پر تقلید و ظن  ** نیست هم‌چون گریه‌ی آن متمن 
 • A weeping full of ignorance and conformity and (mere) opinion is not like the weeping of that trusted one.
 • تو قیاس گریه بر گریه مساز  ** هست زین گریه بدان راه دراز 
 • Do not judge (one) weeping by the analogy of (another) weeping: ’tis a long way from this weeping to that (weeping).
 • هست آن از بعد سی‌ساله جهاد  ** عقل آنجا هیچ نتواند فتاد  1305
 • That (weeping) is after a thirty years' (spiritual) warfare: the intellect can never get there.
 • هست زان سوی خرد صد مرحله  ** عقل را واقف مدان زان قافله 
 • Beyond reason there are a hundred stages: deem not the intellect to be acquainted with that caravan.