English    Türkçe    فارسی   

5
1407-1431

 • دانه کمتر خور مکن چندین رفو  ** چون کلوا خواندی بخوان لا تسرفوا 
 • Eat less of the grain, do not patch (the body) so much (with food): after having recited eat ye, recite (also) do not exceed,
 • تا خوری دانه نیفتی تو به دام  ** این کند علم و قناعت والسلام 
 • So that you may eat the grain and (yet) not fall into the trap. Knowledge and contentment effect this. And (now) farewell.
 • نعمت از دنیا خورد عاقل نه غم  ** جاهلان محروم مانده در ندم 
 • The wise man gets happiness from the present life, not sorrow, (while) the ignorant are left in disappointment and regret.
 • چون در افتد در گلوشان حبل دام  ** دانه خوردن گشت بر جمله حرام  1410
 • When the trap-cord (of sensuality) falls on their throats, it becomes unlawful (forbidden) to them all to eat the grain.
 • مرغ اندر دام دانه کی خورد  ** دانه چون زهرست در دام ار چرد 
 • How should the bird in the trap eat (enjoy) the grain? The grain in the trap is like poison (to him), if he feed (on it).
 • مرغ غافل می‌خورد دانه ز دام  ** هم‌چو اندر دام دنیا این عوام 
 • (Only) the heedless bird will eat grain from the trap, as these common folk do in the trap of the present world.
 • باز مرغان خبیر هوشمند  ** کرده‌اند از دانه خود را خشک‌بند 
 • Again, the knowing and prudent birds have debarred themselves from the grain;
 • که اندرون دام دانه زهرباست  ** کور آن مرغی که در فخ دانه خواست 
 • For the grain in the trap is poisonous food: blind is the bird that desires the grain in the trap.
 • صاحب دام ابلهان را سر برید  ** وآن ظریفان را به مجلسها کشید  1415
 • The Owner of the trap cut off the heads of the foolish ones, and conducted the clever ones to the (exalted) assembly-places;
 • که از آنها گوشت می‌آید به کار  ** وز ظریفان بانگ و ناله‌ی زیر و زار 
 • For in the former (only) the flesh is serviceable, but in the clever ones (their) song and warble soft and low.
 • پس کنیزک آمد از اشکاف در  ** دید خاتون را به مرده زیر خر 
 • Deinde venit ancilla perque rimam januae heram videt sub asino mortuam. [Then, the maidservant arrived. Through a crack in the door, she saw the lady dead under the ass.]
 • گفت ای خاتون احمق این چه بود  ** گر ترا استاد خود نقشی نمود 
 • “O hera stulta,” inquit, “hoc (facinus ineptum) quid fuit, etsi ea quae perita est technam tibi ostenderat? [She said, “O foolish lady, what was this (foolish deed), even if your teacher showed you a plan (of the method)?]
 • ظاهرش دیدی سرش از تو نهان  ** اوستا ناگشته بگشادی دکان 
 • Technae quod patebat vidisti, tibi ignotum quod latebat: imperita tabernam aperuisti. [You saw its outward (form); its secret (was) hidden from you. Not having become a master (of the craft), you opened the shop.]
 • کیر دیدی هم‌چو شهد و چون خبیص  ** آن کدو را چون ندیدی ای حریص  1420
 • Veretrum tanquam mel vel cibum ex dactylis et butyro comparatum vidisti: cur illam cucurbitam non vidisti, O avida? [You saw the penis, like honey or like dates (cooked with flour and butter): why did you not see the gourd, O greedy one?]
 • یا چون مستغرق شدی در عشق خر  ** آن کدو پنهان بماندت از نظر 
 • Vel cur, cum asini amore obruta esses, cucurbita visu tuo sejuncta manebat? [Or (why), when you were immersed in love for the ass, did the gourd remain hidden from your sight?]
 • ظاهر صنعت بدیدی زوستاد  ** اوستادی برگرفتی شاد شاد 
 • Docta ab ea quae perita est vidisti technae speciem externam: peritiam ipsa valde gaudens assumpsisti.” [You saw the external (form) of the craft from the master, (and then) you assumed expertise very joyfully. ]
 • ای بسا زراق گول بی‌وقوف  ** از ره مردان ندیده غیر صوف 
 • Oh, there is many a stupid ignorant hypocrite who has seen nothing of the Way of the (holy) men except the woollen mantle (súf).
 • ای بسا شوخان ز اندک احتراف  ** از شهان ناموخته جز گفت و لاف 
 • Oh, there are many impudent fellows who, with little practice (in the religious life), have learned from the (spiritual) kings nothing but talk and brag.
 • هر یکی در کف عصا که موسی‌ام  ** می‌دمد بر ابلهان که عیسی‌ام  1425
 • Every one (of them), staff (rod) in hand, says, “I am Moses,” and breathes upon the foolish folk, saying, “I am Jesus.”
 • آه از آن روزی که صدق صادقان  ** باز خواهد از تو سنگ امتحان 
 • Alas the Day when the touchstone will demand from thee the sincerity of the sincere!
 • آخر از استاد باقی را بپرس  ** یا حریصان جمله کورانند و خرس 
 • Come, inquire of the Master (what is) the remainder (of the Way); or are the greedy ones all blind and deaf?
 • جمله جستی باز ماندی از همه  ** صید گرگانند این ابله رمه 
 • You craved all and you lost all: this foolish flock are the prey of wolves.
 • صورتی بنشینده گشتی ترجمان  ** بی‌خبر از گفت خود چون طوطیان 
 • Having heard a form (of words), you have become its expounder, (though) ignorant of (the meaning of) your words— like parrots.
 • تمثیل تلقین شیخ مریدان را و پیغامبر امت را کی ایشان طاقت تلقین حق ندارند و با حق‌الف ندارند چنانک طوطی با صورت آدمی الف ندارد کی ازو تلقین تواند گرفت حق تعالی شیخ را چون آیینه‌ای پیش مرید هم‌چو طوطی دارد و از پس آینه تلقین می‌کند لا تحرک به لسانک ان هو الا وحی یوحی اینست ابتدای مسله‌ی بی‌منتهی چنانک منقار جنبانیدن طوطی اندرون آینه کی خیالش می‌خوانی بی‌اختیار و تصرف اوست عکس خواندن طوطی برونی کی متعلمست نه عکس آن معلم کی پس آینه است و لیکن خواندن طوطی برونی تصرف آن معلم است پس این مثال آمد نه مثل 
 • The instruction given by a Shaykh to disciples, or by a prophet to a people, who are unable to receive the Divine lesson and have no familiar acquaintance with God, may be compared with the case of a parrot which has no such acquaintance with the (inward) form of a man, so that it should be able to receive instruction (directly) from him. God most High holds the Shaykh in front of the disciple, as the mirror (is held) in front of the parrot, while He (Himself) dictates from behind the mirror, saying, “Do not move thy tongue to hasten it (the Revelation); it is naught but an inspiration that is inspired (by God).” This is the beginning of an endless problem. When the parrot, which ye call the image, moves its beak in the mirror, the movement is not (made) by its own volition and power: it is the reflexion of the (movement made in) articulation by the parrot outside, which is the learner; not the reflexion of (the movement made by) the Teacher behind the mirror; but the external parrot's articulation is controlled by the Teacher. This, then, is (only) a comparison, not a (complete) similitude.
 • طوطیی در آینه می‌بیند او  ** عکس خود را پیش او آورده رو  1430
 • A parrot sees its reflexion (image) facing it in the mirror.
 • در پس آیینه آن استا نهان  ** حرف می‌گوید ادیب خوش‌زبان 
 • The teacher is concealed behind the mirror: that sweet-tongued well-instructed man is talking.