English    Türkçe    فارسی   

5
1619-1643

 • که برابر می‌نهد شاه مجید  ** اشک را در فضل با خون شهید 
 • For the glorious King is ranking tears as equal in merit to the blood of the martyr.
 • فرستادن اسرافیل را علیه‌السلام به خاک کی حفنه‌ای بر گیر از خاک بهر ترکیب جسم آدم علیه‌السلام 
 • The sending of Isráfíl (Seraphiel), on whom be peace, to the Earth with orders to take a handful of clay for moulding the body of Adam, on whom be peace.
 • گفت اسرافیل را یزدان ما  ** که برو زان خاک پر کن کف بیا  1620
 • Our God said to Seraphiel, “Go, fill thy hand with that clay and come (back).”
 • آمد اسرافیل هم سوی زمین  ** باز آغازید خاکستان حنین 
 • Seraphiel, likewise, came to the Earth: again the Earth began to moan,
 • کای فرشته‌ی صور و ای بحر حیات  ** که ز دمهای تو جان یابد موات 
 • Saying, “O Angel of the trumpet (of Resurrection) and O Sea of life, by whose breaths the dead are revived,
 • در دمی از صور یک بانگ عظیم  ** پر شود محشر خلایق از رمیم 
 • Thou blowest one terrible blast from the trumpet, and the place of Judgement becomes full of people (raised) from rotten bones.
 • در دمی در صور گویی الصلا  ** برجهید ای کشتگان کربلا 
 • Thou blowest on the trumpet and criest, ‘Hark, spring up, O ye slain of Karbalá!
 • ای هلاکت دیدگان از تیغ مرگ  ** برزنید از خاک سر چون شاخ و برگ  1625
 • O ye who have perished by the sword of Death, put forth your heads from the earth (grave), like bough and leaf!’
 • رحمت تو وآن دم گیرای تو  ** پر شود این عالم از احیای تو 
 • From thy bringing the dead to life this world is filled with thy mercy and with that potent breath of thine.
 • تو فرشته‌ی رحمتی رحمت نما  ** حامل عرشی و قبله‌ی دادها 
 • Thou art the Angel of mercy: show mercy! Thou art the bearer of the Throne and the qibla of (Divine) gifts.”
 • عرش معدن گاه داد و معدلت  ** چار جو در زیر او پر مغفرت 
 • The Throne is the mine (source) of justice and equity: beneath it are four rivers filled with forgiveness:
 • جوی شیر و جوی شهد جاودان  ** جوی خمر و دجله‌ی آب روان 
 • A river of milk and a river of honey everlasting; a river of wine and a river of running water.
 • پس ز عرش اندر بهشتستان رود  ** در جهان هم چیزکی ظاهر شود  1630
 • Then from the Throne they flow into Paradise; some little thing (offshoot) appears in this world too,
 • گرچه آلوده‌ست اینجا آن چهار  ** از چه از زهر فنا و ناگوار 
 • Although here those four (rivers) are defiled—by what? By the poison of mortality and indigestion.
 • جرعه‌ای بر خاک تیره ریختند  ** زان چهار و فتنه‌ای انگیختند 
 • From (each of) those four (rivers) a draught has been poured on the dark Earth and a temptation has been offered,
 • تا بجویند اصل آن را این خسان  ** خود برین قانع شدند این ناکسان 
 • In order that these vile wretches may seek the source thereof; (but) these worthless folk are content with this (draught).
 • شیر داد و پرورش اطفال را  ** چشمه کرده سینه‌ی هر زال را 
 • He (God) hath given milk and nourishment for babes: He hath made the breast of every wife a fountain (of milk).
 • خمر دفع غصه و اندیشه را  ** چشمه کرده از عنب در اجترا  1635
 • (He hath given) wine to drive away grief and care: He hath made of the grape a fountain to inspire courage.
 • انگبین داروی تن رنجور را  ** چشمه کرده باطن زنبور را 
 • (He hath given) honey as a remedy for the sick body: He hath made the inward part of the bee a fountain (of honey).
 • آب دادی عام اصل و فرع را  ** از برای طهر و بهر کرع را 
 • He gave water universally to high and low for cleanliness and for drinking.
 • تا ازینها پی بری سوی اصول  ** تو برین قانع شدی ای بوالفضول 
 • (The object is) that you may follow the track from these (derivatives) towards the origins; but you are content with this (offshoot), O trifler.
 • بشنو اکنون ماجرای خاک را  ** که چه می‌گوید فسون محراک را 
 • Now hear the story of the Earth and what she is saying to enchant the disturber (of her peace).
 • پیش اسرافیل‌گشته او عبوس  ** می‌کند صد گونه شکل و چاپلوس  1640
 • With frowning (unsmiling) looks in the presence of Seraphiel, she is practising a hundred sorts of coquetry and blandishment,
 • که بحق ذات پاک ذوالجلال  ** که مدار این قهر را بر من حلال 
 • Saying, “By the truth of the holy essence of the Almighty, (I beseech thee), do not regard this violence to me as lawful!
 • من ازین تقلیب بویی می‌برم  ** بدگمانی می‌دود اندر سرم 
 • I have a presentiment of this change: suspicious thoughts are running in my head.
 • تو فرشته‌ی رحمتی رحمت نما  ** زانک مرغی را نیازارد هما 
 • Thou art the Angel of mercy: show mercy, for the humá will not harm any (common) bird.