English    Türkçe    فارسی   

5
3562-3586

 • خشم خون‌خوارش شده بد سرکشی  ** از دهانش می بر آمد آتشی 
 • His (the Amír's) bloodthirsty wrath had become a rebel: a fire (of rage) was coming up from his mouth.
 • دو بار دست و پای امیر را بوسیدن و لابه کردن شفیعان و همسایگان زاهد 
 • How the neighbours of the ascetic, who were interceding for him, kissed the hands and feet of the Amír and humbly entreated him a second time.
 • آن شفیعان از دم هیهای او  ** چند بوسیدند دست و پای او 
 • At the breath of his clamour those intercessors kissed his hands and feet several times,
 • کای امیر از تو نشاید کین کشی  ** گر بشد باده تو بی‌باده خوشی 
 • Saying, “O Amír, it does not beseem thee to exact vengeance: if the wine is gone, (yet) thou art delicious without wine.
 • باده سرمایه ز لطف تو برد  ** لطف آب از لطف تو حسرت خورد  3565
 • Wine derives its original substance from thy goodliness; the goodliness of water regrets (its lack of) thy goodliness.
 • پادشاهی کن ببخشش ای رحیم  ** ای کریم ابن الکریم ابن الکریم 
 • Act royally, forgive him, O merciful one, O generous son of a generous sire and grandsire.
 • هر شرابی بنده‌ی این قد و خد  ** جمله مستان را بود بر تو حسد 
 • Every wine is the slave of this (comely) figure and (fair) cheek (of thine): all the drunken feel envy of thee.
 • هیچ محتاج می گلگون نه‌ای  ** ترک کن گلگونه تو گلگونه‌ای 
 • Thou hast no need of rosy wine: take leave of (its) rosiness, thou (thyself) art (its) rosiness.
 • ای رخ چون زهره‌ات شمس الضحی  ** ای گدای رنگ تو گلگونه‌ها 
 • O thou whose Venus-like countenance is (bright as) the morning sun, O thou of whose colour (all) rosinesses are beggars,
 • باده کاندر خنب می‌جوشد نهان  ** ز اشتیاق روی تو جوشد چنان  3570
 • The wine that is bubbling invisibly in the jar bubbles thus from longing for thy face.
 • ای همه دریا چه خواهی کرد نم  ** وی همه هستی چه می‌جویی عدم 
 • O thou who art the whole sea, what wilt thou do with dew? And O thou who art the whole of existence, why art thou seeking non-existence?
 • ای مه تابان چه خواهی کرد گرد  ** ای که مه در پیش رویت روی‌زرد 
 • O resplendent Moon, what wilt thou do with the dust, O thou beside whose face the moon is pallid?
 • تاج کرمناست بر فرق سرت  ** طوق اعطیناک آویز برت 
 • Thou art lovely and beautiful and the mine (source) of every loveliness: why indeed shouldst thou lay thyself under obligations to wine?
 • تو خوش و خوبی و کان هر خوشی  ** تو چرا خود منت باده کشی 
 • The tiara of We have honoured (the sons of Adam) is on the crown of thy head; the collar of We have given thee hangs on thy breast.
 • جوهرست انسان و چرخ او را عرض  ** جمله فرع و پایه‌اند و او غرض  3575
 • Man is the substance, and the celestial sphere is his accident; all things are (like) a branch or the step of a ladder: he is the object.
 • ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش  ** چون چنینی خویش را ارزان فروش 
 • O thou to whom reason and foresight and intelligence are slaves, how art thou selling thyself so cheaply?
 • خدمتت بر جمله هستی مفترض  ** جوهری چون نجده خواهد از عرض 
 • Service to thee is imposed on all existence as a duty: how should a substance beg for help from an accident?
 • علم جویی از کتبها ای فسوس  ** ذوق جویی تو ز حلوا ای فسوس 
 • Thou seekest knowledge from books—oh, ridiculous! Thou seekest pleasure from halwá (sweetmeats)—oh, ridiculous!
 • بحر علمی در نمی پنهان شده  ** در سه گز تن عالمی پنهان شده 
 • Thou art the sea of knowledge hidden in a dewdrop; thou art the universe hidden in a body three ells long.
 • می چه باشد یا سماع و یا جماع  ** تا بجویی زو نشاط و انتفاع  3580
 • What is wine or music or sexual intercourse that thou shouldst seek delight and profit there from?
 • آفتاب از ذره‌ای شد وام خواه  ** زهره‌ای از خمره‌ای شد جام‌خواه 
 • (’Tis as though) the sun sought to borrow (light) from a mote, (or) a Zuhra begged for a cup (of wine) from a small jar.
 • جان بی‌کیفی شده محبوس کیف  ** آفتابی حبس عقده اینت حیف 
 • Thou art the unconditional spirit imprisoned in conditionality, thou art the sun imprisoned in the (descending) node: here's a pity!”
 • باز جواب گفتن آن امیر ایشان را 
 • How the Amír answered them again.
 • گفت نه نه من حریف آن میم  ** من به ذوق این خوشی قانع نیم 
 • He replied, “Nay, nay, I am the fellow for that wine: I am not content with tasting this delight (of which ye speak).
 • من چنان خواهم که هم‌چون یاسمین  ** کژ همی‌گردم چنان گاهی چنین 
 • I desire such (wine), that, like the jasmine, I may ever be reeling crookedly (now) that way, now this,
 • وارهیده از همه خوف و امید  ** کژ همی‌گردم بهر سو هم‌چو بید  3585
 • And, having been delivered from all fear and hope, I may be swaying to every side, like the willow,
 • هم‌چو شاخ بید گردان چپ و راست  ** که ز بادش گونه گونه رقصهاست 
 • Swaying to left and right like the willow-bough, which is made to dance all sorts of dances by the wind.”