English    Türkçe    فارسی   

5
3941-3965

 • با چنان انکار کوته کن سخن  ** احمدا کم گوی با گبر کهن 
 • Cut short thy talk with such (incarnate) scepticism: do not converse, O Ahmad, with the ancient infidel.
 • آمدن خلیفه نزد آن خوب‌روی برای جماع 
 • Venit Khalífa ad puellam formosam concubitus causa. [How the Caliph came next to that one of beautiful face for the sake of (sexual) intercourse.]
 • آن خلیفه کرد رای اجتماع  ** سوی آن زن رفت از بهر جماع 
 • Ille Khalífa concubitum sibi proposuit, illam feminam coitus causa adivit. [The Caliph decided on a meeting; he went to that woman for the sake of (sexual) intercourse.]
 • ذکر او کرد و ذکر بر پای کرد  ** قصد خفت و خیز مهرافزای کرد 
 • Eam recordatus penem erexit, animum intendit ut concubitu cum ea quae amorem augebat frueretur. [He remembered her and got (his) penis erect; he intended to (have) sexual intercourse with (that) love-increaser.]
 • چون میان پای آن خاتون نشست  ** پس قضا آمد ره عیشش ببست 
 • Cum inter crura mulieris recubavit, tum venit (Dei) decretum, ei viam voluptatis occlusit. [When he sat between the legs of the lady, then the Decree (of God) came (and) blocked the way to his pleasure.]
 • خشت و خشت موش در گوشش رسید  ** خفت کیرش شهوتش کلی رمید  3945
 • Ad aures pervenit sonus tenuis quem mus facere solet: penis ejus languit, libido tota decessit; [The rustling of a mouse reached his ear: his penis rested (went limp), his lust completely fled; ]
 • وهم آن کز مار باشد این صریر  ** که همی‌جنبد بتندی از حصیر 
 • Putabat enim illum susurrum ab angue exortum esse qui sese e storea vehementer sublevaret. [His suspicion (was) that this grating sound was from a snake that was violently moving (out) from (beneath) the straw mat.]
 • خنده گرفتن آن کنیزک را از ضعف شهوت خلیفه و قوت شهوت آن امیر و فهم کردن خلیفه از خنده‌ی کنیزک 
 • Puellam risus occupat propter libidinem Klalífae debilem et libidinem illius ducis validissimam. Khalífa puellae risum animadvertit. [How laughter took hold of the maidservant because of the weakness of the Caliph’s lust and the strength of the captain’s lust, and how the Caliph understood the maidservant’s laughter.]
 • زن بدید آن سستی او از شگفت  ** آمد اندر قهقهه خنده‌ش گرفت 
 • Femina languorem ejus vidit; rem mirando in cachinnos ivit: risus eam occupavit. [The woman saw his softness; from astonishment, she started to burst out laughing: laughter took hold of her.]
 • یادش آمد مردی آن پهلوان  ** که بکشت او شیر و اندامش چنان 
 • Venit in mentem virilatas ducis fortissimi qui leonem interfecit dum membrum (virile) ejus tale est. [She remembered the virility of the (courageous) Captain who killed the lion, with his (male) organ like that.]
 • غالب آمد خنده‌ی زن شد دراز  ** جهد می‌کرد و نمی‌شد لب فراز 
 • The woman's laughter overpowered (her) and was prolonged: she tried hard (to suppress it) but her lips would not shut.
 • سخت می‌خندید هم‌چون بنگیان  ** غالب آمد خنده بر سود و زیان  3950
 • She kept laughing violently like beng-eaters: her laughter overpowered (all considerations of) gain or loss.
 • هرچه اندیشید خنده می‌فزود  ** هم‌چو بند سیل ناگاهان گشود 
 • Everything that she thought of (only) increased her laughter, as (when) a flood-gate is suddenly opened.
 • گریه و خنده غم و شادی دل  ** هر یکی را معدنی دان مستقل 
 • Weeping and laughter and sorrow and joy of heart—know that each one (of them) has an independent source.
 • هر یکی را مخزنی مفتاح آن  ** ای برادر در کف فتاح دان 
 • Each one has a (particular) store-house: know, O brother, that the key thereof is in the hand of the Opener.
 • هیچ ساکن می‌نشد آن خنده زو  ** پس خلیفه طیره گشت و تندخو 
 • Her laughter was never ceasing: then the Caliph became enraged and fierce.
 • زود شمشیر از غلافش بر کشید  ** گفت سر خنده واگو ای پلید  3955
 • He quickly drew his scimitar from its sheath and said, “Declare the secret cause of thy laughter, O foul (woman)!
 • در دلم زین خنده ظنی اوفتاد  ** راستی گو عشوه نتوانیم داد 
 • From this laughter a suspicion has come into my heart: tell the truth, thou canst not cajole me.
 • ور خلاف راستی بفریبیم  ** یا بهانه‌ی چرب آری تو به دم 
 • And if thou deceive me with falsehoods or idly utter glib excuses,
 • من بدانم در دل من روشنیست  ** بایدت گفتن هر آنچ گفتنیست 
 • I shall know, (for) there is light in my heart: thou must tell everything that ought to be told.
 • در دل شاهان تو ماهی دان سطبر  ** گرچه گه گه شد ز غفلت زیر ابر 
 • Know that in the heart of kings there is a mighty moon, though sometimes it is overclouded by forgetfulness.
 • یک چراغی هست در دل وقت گشت  ** وقت خشم و حرص آید زیر طشت  3960
 • In the heart there is a lamp with which one goes about (as a rule); at times of anger and concupiscence it is put under the basin.
 • آن فراست این زمان یار منست  ** گر نگویی آنچ حق گفتنست 
 • That clairvoyance accompanies me just now: unless thou tell that which ’tis thy duty to tell,
 • من بدین شمشیر برم گردنت  ** سود نبود خود بهانه کردنت 
 • I will sever thy neck with this scimitar: evasion will not avail thee at all.
 • ور بگویی راست آزادت کنم  ** حق یزدان نشکنم شادت کنم 
 • And if thou tell the truth, I will set thee free: I will not violate the duty I owe to God, I will make thee glad.”
 • هفت مصحف آن زمان برهم نهاد  ** خورد سوگند و چنین تقریر داد 
 • At the same moment he placed seven Qur’áns one on the top of another and swore an oath and thus confirmed (his promise).
 • فاش کردن آن کنیزک آن راز را با خلیفه از زخم شمشیر و اکراه خلیفه کی راست گو سبب این خنده را و گر نه بکشمت 
 • How the girl disclosed the secret to the Caliph in fear of (having her head cut off by) a blow of the sword, and how she was forced (to speak) by the Caliph (who said), “Give a true account of the cause of thy laughter or else I will kill thee.”
 • زن چو عاجز شد بگفت احوال را  ** مردی آن رستم صد زال را  3965
 • When the woman became (found herself) helpless, she related what had happened (concerning) the manliness of that Rustam who was the son of a hundred Záls.