English    Türkçe    فارسی   

5
764-788

 • بسکل این حبلی که حرص است و حسد  ** یاد کن فی جیدها حبل مسد 
 • Snap this cord, which is greed and envy: remember (the text) on her neck a cord of palm-fibres.”
 • صفت کشتن خلیل علیه‌السلام زاغ را کی آن اشارت به قمع کدام صفت بود از صفات مذمومه‌ی مهلکه در مرید 
 • The reason why Khalíl (Abraham), on whom be peace, killed the crow, indicating (thereby) the subjugation of certain blameworthy and pernicious qualities in the disciple.
 • این سخن را نیست پایان و فراغ  ** ای خلیل حق چرا کشتی تو زاغ  765
 • There is no end and completion to this discourse. O Friend of God, why didst thou kill the crow?
 • بهر فرمان حکمت فرمان چه بود  ** اندکی ز اسرار آن باید نمود 
 • Because of the (Divine) command. What was the wisdom of the (Divine) command? A small part of the mysteries thereof must (now) be shown.
 • کاغ کاغ و نعره‌ی زاغ سیاه  ** دایما باشد به دنیا عمرخواه 
 • The cawing and noisy cry of the black crow is ever asking for (long) life in this world.
 • هم‌چو ابلیس از خدای پاک فرد  ** تا قیامت عمر تن درخواست کرد 
 • Like Iblís, it (the crow) besought the holy and incomparable God for bodily life till the Resurrection.
 • گفت انظرنی الی یوم الجزا  ** کاشکی گفتی که تبنا ربنا 
 • He (Iblís) said, “Grant me a respite till the Day of Retribution.” Would that he had said, “We repent, O our Lord.”
 • عمر بی توبه همه جان کندنست  ** مرگ حاضر غایب از حق بودنست  770
 • Life without repentance is all agony of spirit: to be absent from God is present (instant) death.
 • عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود  ** بی‌خدا آب حیات آتش بود 
 • Life and death—both these are sweet with (the presence of) God: without God the Water of Life is fire.
 • آن هم از تاثیر لعنت بود کو  ** در چنان حضرت همی‌شد عمرجو 
 • Moreover, ’twas from the effect of the (Divine) curse that in such a Presence he was requesting (long) life.
 • از خدا غیر خدا را خواستن  ** ظن افزونیست و کلی کاستن 
 • To crave of God aught other than God is (merely) the supposition of gain, and (in reality) it is entire loss;
 • خاصه عمری غرق در بیگانگی  ** در حضور شیر روبه‌شانگی 
 • Especially (to desire) a life sunk in estrangement (from God) is to behave like a fox in the presence of the lion,
 • عمر بیشم ده که تا پس‌تر روم  ** مهلم افزون کن که تا کمتر شوم  775
 • (Saying), “Give me longer life that I may go farther back; grant me more time that I may become less.”
 • تا که لعنت را نشانه او بود  ** بد کسی باشد که لعنت‌جو بود 
 • (The result is) that he (such an one) is a mark for the (Divine) curse: evil is that one who seeks to be accursed.
 • عمر خوش در قرب جان پروردنست  ** عمر زاغ از بهر سرگین خوردنست 
 • The goodly life is to nourish the spirit in nearness (to God); the crow's life is for the sake of eating dung.
 • عمر بیشم ده که تا گه می‌خورم  ** دایم اینم ده که بس بدگوهرم 
 • (The crow says), “Give me more life that I may be ever eating dung: give me this always, for I am very evil-natured.”
 • گرنه گه خوارست آن گنده‌دهان  ** گویدی کز خوی زاغم وا رهان 
 • Were it not that that foul-mouthed one is a dung-eater, he would say, “Deliver me from the nature of the crow!”
 • مناجات 
 • Prayer.
 • ای مبدل کرده خاکی را به زر  ** خاک دیگر را بکرده بوالبشر  780
 • O Thou who hast transmuted one clod of earth into gold, and another clod into the Father of mankind,
 • کار تو تبدیل اعیان و عطا  ** کار من سهوست و نسیان و خطا 
 • Thy work is the transmutation of essences and (the showing of) munificence; my work is mistake and forgetfulness and error.
 • سهو و نسیان را مبدل کن به علم  ** من همه خلمم مرا کن صبر و حلم 
 • Transmute mistake and forgetfulness into knowledge: I am all choler, make me patience and forbearance.
 • ای که خاک شوره را تو نان کنی  ** وی که نان مرده را تو جان کنی 
 • O Thou who makest nitrous earth to be bread, and O Thou who makest dead bread to be life,
 • ای که جان خیره را رهبر کنی  ** وی که بی‌ره را تو پیغمبر کنی 
 • O Thou who makest the distracted soul to be a Guide, and O Thou who makest the wayless wanderer to be a Prophet,
 • می‌کنی جزو زمین را آسمان  ** می‌فزایی در زمین از اختران  785
 • Thou makest a piece of earth to be heaven, Thou givest increase in the earth from the stars.
 • هر که سازد زین جهان آب حیات  ** زوترش از دیگران آید ممات 
 • Whosoever makes the Water of Life to consist of (the pleasures of) this world, death comes to him sooner than to the others.
 • دیده‌ی دل کو به گردون بنگریست  ** دید که اینجا هر دمی میناگریست 
 • The eye of the heart (the inward eye) that contemplated the (spiritual) firmament perceived that here (in the sensible world) is a continual alchemy.
 • قلب اعیانست و اکسیری محیط  ** ایتلاف خرقه‌ی تن بی‌مخیط 
 • The harmonious cohesion of the patched garment, (which is) the body, without being stitched (together), is (owing to) the transmutation of essences and (to) an all-embracing elixir.