English    Türkçe    فارسی   

1
1031-1080

 • آدمی را زین هنر بی‌‌چاره گشت ** خلق دریاها و خلق کوه و دشت‌‌
 • Because of this virtue, the creatures of the seas and those of mountain and plain are helpless before man.
 • زو پلنگ و شیر ترسان همچو موش ** زو نهنگ و بحر در صفرا و جوش‌‌
 • Of him the pard and lion are afraid, like the mouse; from him the leviathan and the sea are in pallor and agitation.
 • زو پری و دیو ساحلها گرفت ** هر یکی در جای پنهان جا گرفت‌‌
 • From him peri and demon took to the shores (sought refuge): each took abode in some hiding-place.
 • آدمی را دشمن پنهان بسی است ** آدمی با حذر عاقل کسی است‌‌
 • Man hath many a secret enemy: the cautious man is a wise one.
 • خلق پنهان زشتشان و خوبشان ** می‌‌زند در دل بهر دم کوبشان‌‌ 1035
 • (There are) hidden creatures, evil and good: at every instant their blows are striking on the heart.
 • بهر غسل ار در روی در جویبار ** بر تو آسیبی زند در آب خار
 • If you go into the river to wash yourself, a thorn in the water inflicts a hurt upon you.
 • گر چه پنهان خار در آب است پست ** چون که در تو می‌‌خلد دانی که هست‌‌
 • Although the thorn is hidden low in the water, you know it is there, since it is pricking you.
 • خار خار وحیها و وسوسه ** از هزاران کس بود نی یک کسه‌‌
 • The pricks of (angelic) inspirations and (satanic) temptations are from thousands of beings, not (only) from one.
 • باش تا حسهای تو مبدل شود ** تا ببینیشان و مشکل حل شود
 • Wait (patiently) for your (bodily) senses to be transmuted, so that you may see them (the hidden beings), and the difficulty may be solved,
 • تا سخنهای کیان رد کرده‌‌ای ** تا کیان را سرور خود کرده‌‌ای‌‌ 1040
 • So that (you may see) whose words you have rejected and whom you have made your captain.
 • باز طلبیدن نخجیران از خرگوش سر اندیشه‌‌ی او را
 • How the beasts requested the hare to tell the secret of his thought.
 • بعد از آن گفتند کای خرگوش چست ** در میان آر آن چه در ادراک تست‌‌
 • Afterwards they said, “O nimble hare, communicate what is in thy apprehension.
 • ای که با شیری تو در پیچیده‌‌ای ** باز گو رایی که اندیشیده‌‌ای‌‌
 • O thou who hast grappled with a lion, declare the plan which thou hast thought of.
 • مشورت ادراک و هشیاری دهد ** عقلها مر عقل را یاری دهد
 • Counsel gives perception and understanding: the mind is helped by (other) minds.
 • گفت پیغمبر بکن ای رایزن ** مشورت کالمستشار موتمن‌‌
 • The Prophet said, ‘O adviser, take counsel (with the trustworthy), for he whose counsel is sought is trusted.’”
 • منع کردن خرگوش راز را از ایشان‌‌
 • How the hare withheld the secret from them.
 • گفت هر رازی نشاید باز گفت ** جفت طاق آید گهی گه طاق جفت‌‌ 1045
 • He said, “One ought not to say forth every secret: sometimes the even number turns out to be odd, and sometimes the odd number to be even.”
 • از صفا گر دم زنی با آینه ** تیره گردد زود با ما آینه‌‌
 • If from guilelessness you breathe words to a mirror, the mirror at once becomes dim to us.
 • در بیان این سه کم جنبان لبت ** از ذهاب و از ذهب وز مذهبت‌‌
 • Do not move your lip in explanation of these three things, (namely) concerning your departure and your gold and your religion;
 • کین سه را خصم است بسیار و عدو ** در کمینت ایستد چون داند او
 • For to these three there is many an adversary and foe standing in wait for you when he knows (about any of them).
 • ور بگویی با یکی دو الوداع ** کل سر جاوز الاثنین شاع‌‌
 • And if you tell (only) one or two (a few people), farewell (to your secret): every secret that goes beyond the twain (who share it) is published abroad.
 • گر دو سه پرنده را بندی به هم ** بر زمین مانند محبوس از الم‌‌ 1050
 • If you tie two or three birds together, they will remain on the ground, imprisoned by grief;
 • مشورت دارند سرپوشیده خوب ** در کنایت با غلط افکن مشوب‌‌
 • (But in truth) they hold a consultation well-disguised and mingled, in its (apparent) significance, with that which casts error (into the mind of any one who observes them).
 • مشورت کردی پیمبر بسته سر ** گفته ایشانش جواب و بی‌‌خبر
 • (Similarly) the Prophet used to take counsel, (speaking) cryptically, and they (his companions) would answer him and (would be) without knowledge (of his real meaning).
 • در مثالی بسته گفتی رای را ** تا نداند خصم از سر پای را
 • He would speak his opinion in a covert parable, in order that the adversary might not know foot from head.
 • او جواب خویش بگرفتی از او ** وز سؤالش می‌‌نبردی غیر بو
 • He (the Prophet) would receive his answer from him (the adversary), while the other would not catch the smell (drift) of his question.
 • قصه‌‌ی مکر خرگوش‌‌
 • The story of the hare's stratagem.
 • ساعتی تاخیر کرد اندر شدن ** بعد از آن شد پیش شیر پنجه زن‌‌ 1055
 • He delayed awhile in going, then he went before the lion who rends (his prey) with claws.
 • ز آن سبب کاندر شدن او ماند دیر ** خاک را می‌‌کند و می‌‌غرید شیر
 • Because he tarried late in going, the lion was tearing up the earth and roaring.
 • گفت من گفتم که عهد آن خسان ** خام باشد خام و سست و نارسان‌‌
 • “I said,” cried the lion, “that the promise of those vile ones would be vain—vain and frail and unfulfilled.
 • دمدمه‌‌ی ایشان مرا از خر فگند ** چند بفریبد مرا این دهر چند
 • Their palaver has duped me: how long will this Time deceive me, how long?”
 • سخت درماند امیر سست ریش ** چون نه پس بیند نه پیش از احمقیش‌‌
 • The prince that hath no strength in his beard is left sorely in the lurch when by reason of his folly he looks neither backwards nor forwards.
 • راه هموار است و زیرش دامها ** قحط معنی در میان نامها 1060
 • The road is smooth, and under it are pitfalls: amidst the names there is a dearth of meaning.
 • لفظها و نامها چون دامهاست ** لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست‌‌
 • Words and names are like pitfalls: the sweet (flattering) word is the sand for (the sand that sucks up) the water of our life.
 • آن یکی ریگی که جوشد آب ازو ** سخت کمیاب است رو آن را بجو
 • The one sand whence water gushes is seldom to be found: go, seek it.
 • منبع حکمت شود حکمت طلب ** فارغ آید او ز تحصیل و سبب‌‌
 • He that searches after wisdom becomes a fountain of wisdom; he becomes independent of acquisition and (ways and) means.
 • لوح حافظ لوح محفوظی شود ** عقل او از روح محظوظی شود
 • The guarding tablet becomes a Guarded Tablet; his understanding becomes enriched by the Spirit.
 • چون معلم بود عقلش ز ابتدا ** بعد از این شد عقل شاگردی و را 1065
 • When his understanding has been his teacher at the beginning, after this the understanding becomes his pupil.
 • عقل چون جبریل گوید احمدا ** گر یکی گامی نهم سوزد مرا
 • The understanding says, like Gabriel, “O Ahmad (Mohammed), if I take one (more) step, it will burn me;
 • تو مرا بگذار زین پس پیش ران ** حد من این بود ای سلطان جان‌‌
 • Do thou leave me, henceforth advance (alone): this is my limit, O sultan of the soul!”
 • هر که ماند از کاهلی بی‌‌شکر و صبر ** او همین داند که گیرد پای جبر
 • Whoever, through heedlessness, remains without thanksgiving and patience (selfcontrol), knows (no resource) but this, that he should follow in the heels of necessity (jabr).
 • هر که جبر آورد خود رنجور کرد ** تا همان رنجوری‌‌اش در گور کرد
 • Any one who pleads necessity (as an excuse) feigns himself to be ill, with the result that the (feigned) illness brings him to the grave.
 • گفت پیغمبر که رنجوری به لاغ ** رنج آرد تا بمیرد چون چراغ‌‌ 1070
 • The Prophet said, “Illness (assumed) in jest brings (real) disease, so that he (the jester) dies like a lamp.”
 • جبر چه بود بستن اشکسته را ** یا بپیوستن رگی بگسسته را
 • What is (the meaning of) jabr? To bind up a broken (limb) or tie a severed vein.
 • چون در این ره پای خود نشکسته‌‌ای ** بر که می‌‌خندی چه پا را بسته‌‌ای‌‌
 • Inasmuch as you have not broken your foot in this path, whom are you mocking? Why have you bandaged your foot?
 • و آن که پایش در ره کوشش شکست ** در رسید او را براق و بر نشست‌‌
 • But as for him who broke his foot in the path of exertion, Buráq came up to him, and he mounted (and rode).
 • حامل دین بود او محمول شد ** قابل فرمان بد او مقبول شد
 • He was a bearer of the (true) religion, and he became one who is borne; he was an accepter of the (Divine) command, and he became accepted.
 • تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه ** بعد از این فرمان رساند بر سپاه‌‌ 1075
 • Until now, he was receiving commands from the King; henceforth he delivers the (King's) commands to the people.
 • تا کنون اختر اثر کردی در او ** بعد از این باشد امیر اختر او
 • Until now, the stars were influencing him; henceforth he is the ruler of the stars.
 • گر ترا اشکال آید در نظر ** پس تو شک داری در انشق القمر
 • If (on this account) perplexity arise in thy sight (mind), then thou wilt have doubts concerning The moon was cloven asunder.
 • تازه کن ایمان نه از گفت زبان ** ای هوا را تازه کرده در نهان‌‌
 • Refresh thy faith, (but) not with talk of the tongue, O thou who hast secretly refreshed thy (evil) desire.
 • تا هوا تازه ست ایمان تازه نیست ** کاین هوا جز قفل آن دروازه نیست‌‌
 • So long as desire is fresh, faith is not fresh, for ’tis this desire that locks (against thee) that gate.
 • کرده‌‌ای تاویل حرف بکر را ** خویش را تاویل کن نی ذکر را 1080
 • Thou hast interpreted (and altered the meaning of) the virgin (uncorrupted) Word: interpret (alter) thyself, not the (Divine) Book.