English    Türkçe    فارسی   

1
1130-1179

 • رنج و غم را حق پی آن آفرید ** تا بدین ضد خوش دلی آید پدید 1130
 • God created pain and sorrow for the purpose that happiness might be made manifest by means of this opposite.
 • پس نهانیها به ضد پیدا شود ** چون که حق را نیست ضد پنهان بود
 • Hidden things, then, are manifested by means of their opposite; since God hath no opposite, He is hidden;
 • که نظر بر نور بود آن گه به رنگ ** ضد به ضد پیدا بود چون روم و زنگ‌‌
 • For the sight fell (first) on the light, then on the colour: opposite is made manifest by opposite, like Greeks and Ethiopians.
 • پس به ضد نور دانستی تو نور ** ضد ضد را می‌‌نماید در صدور
 • Therefore thou knewest light by its opposite: opposite reveals opposite in (the process of) coming forth.
 • نور حق را نیست ضدی در وجود ** تا به ضد او را توان پیدا نمود
 • The Light of God hath no opposite in (all) existence, that by means of that opposite it should be possible to make Him manifest:
 • لاجرم أبصارنا لا تدرکه ** و هو یدرک بین تو از موسی و که‌‌ 1135
 • Necessarily (therefore) our eyes do not perceive Him, though He perceives (us): see this (fact) from (the case of) Moses and the mountain (Sinai).
 • صورت از معنی چو شیر از بیشه دان ** یا چو آواز و سخن ز اندیشه دان‌‌
 • Know that form springs from spirit (reality) as the lion from the jungle, or as voice and speech from thought.
 • این سخن و آواز از اندیشه خاست ** تو ندانی بحر اندیشه کجاست‌‌
 • This speech and voice arose from thought; thou knowest not where is the sea of thought,
 • لیک چون موج سخن دیدی لطیف ** بحر آن دانی که باشد هم شریف‌‌
 • But since thou hast seen that the waves of speech are fair, thou knowest that their sea also is noble.
 • چون ز دانش موج اندیشه بتاخت ** از سخن و آواز او صورت بساخت‌‌
 • When the waves of thought sped on from (the sea of) Wisdom, it (Wisdom) made (for them) the form of speech and voice.
 • از سخن صورت بزاد و باز مرد ** موج خود را باز اندر بحر برد 1140
 • The form was born of the Word and died again, the wave drew itself back into the sea.
 • صورت از بی‌‌صورتی آمد برون ** باز شد که إنا إليه راجعون‌‌
 • The form came forth from Formlessness and went back (thither), for Verily unto Him are we returning.
 • پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتی است ** مصطفی فرمود دنیا ساعتی است‌‌
 • Every instant, then, thou art dying and returning: Mustafá declared that this world is (but) a moment.
 • فکر ما تیری است از هو در هوا ** در هوا کی پاید آید تا خدا
 • Our thought is an arrow (shot) from Him (Hú) into the air (hawá): how should it stay in the air? It comes (back) to God.
 • هر نفس نو می‌‌شود دنیا و ما ** بی‌‌خبر از نو شدن اندر بقا
 • Every moment the world is renewed, and we are unaware of its being renewed whilst it remains (the same in appearance).
 • عمر همچون جوی نو نو می‌‌رسد ** مستمری می‌‌نماید در جسد 1145
 • Life is ever arriving anew, like the stream, though in the body it has the semblance of continuity.
 • آن ز تیری مستمر شکل آمده ست ** چون شرر کش تیز جنبانی به دست‌‌
 • From its swiftness it appears continuous, like the spark which thou whirlest rapidly with thy hand.
 • شاخ آتش را بجنبانی به ساز ** در نظر آتش نماید بس دراز
 • If thou whirl a firebrand with dexterity, it appears to the sight as a very long (line of) fire.
 • این درازی مدت از تیزی صنع ** می‌‌نماید سرعت انگیزی صنع‌‌
 • The swift motion produced by the action of God presents this length of duration (Time) as (a phenomenon arising) from the rapidity of Divine action.
 • طالب این سر اگر علامه‌‌ای است ** نک حسام الدین که سامی نامه‌‌ای است‌‌
 • The hare's coming to the lion.
 • رسیدن خرگوش به شیر و خشم شیر بر وی‌‌
 • The hare's coming to the lion and the lion's anger with him.
 • شیر اندر آتش و در خشم و شور ** دید کان خرگوش می‌‌آید ز دور 1150
 • The lion, incensed and wrathful and frantic, saw the hare coming from afar,
 • می‌‌دود بی‌‌دهشت و گستاخ او ** خشمگین و تند و تیز و ترش رو
 • Running undismayed and confidently, looking angry and fierce and fell and sour,
 • کز شکسته آمدن تهمت بود ** وز دلیری دفع هر ریبت بود
 • For by coming humbly (he thought) suspicion would be (excited), while by boldness every cause of doubt would be removed.
 • چون رسید او پیشتر نزدیک صف ** بانگ بر زد شیرهای ای ناخلف‌‌
 • When he came further on, near to the “shoe-row,” the lion shouted—“Ha, villain!
 • من که گاوان را ز هم بدریده‌‌ام ** من که گوش پیل نر مالیده‌‌ام‌‌
 • I who have torn elephants limb from limb, I who have rubbed the ear of (chastised and vanquished) the ferocious lion—
 • نیم خرگوشی که باشد که چنین ** امر ما را افکند او بر زمین‌‌ 1155
 • Who (what) is a half-witted (feeble) hare, that he should thus throw on the ground (disregard) my behest?”
 • ترک خواب غفلت خرگوش کن ** غره‌‌ی این شیر ای خر گوش کن‌‌
 • Abandon the hare's sleep of heedlessness! Give ear, O donkey, to the roaring of this lion!
 • عذر گفتن خرگوش‌‌
 • The hare's apology.
 • گفت خرگوش الامان عذریم هست ** گر دهد عفو خداوندیت دست‌‌
 • “Mercy!” cried the hare, “I have an excuse, if thy Lordship's pardon come to my aid.”
 • گفت چه عذر ای قصور ابلهان ** این زمان آیند در پیش شهان‌‌
 • “What excuse?” said he. “Oh, the shortsightedness of fools! Is this the time for them to come into the presence of kings?
 • مرغ بی‌‌وقتی سرت باید برید ** عذر احمق را نمی شاید شنید
 • Thou art an untimely bird: thy head must be cut off. One ought not to hear the excuse of a fool.
 • عذر احمق بدتر از جرمش بود ** عذر نادان زهر هر دانش بود 1160
 • The fool's excuse is worse than his crime; the excuse of the ignorant is the poison of every knowledge.
 • عذرت ای خرگوش از دانش تهی ** من چه خرگوشم که در گوشم نهی‌‌
 • Thy excuse, O hare, is devoid of wisdom: what hare am I that thou shouldst put it in my ear?”
 • گفت ای شه ناکسی را کس شمار ** عذر استم دیده‌‌ای را گوش دار
 • “O king,” he replied, “account a worthless one to be worthy: hearken to the excuse of one who has suffered oppression.
 • خاص از بهر زکات جاه خود ** گمرهی را تو مران از راه خود
 • In particular, as an alms (thank-offering) for thy high estate, do not drive out of thy way one whose way is lost.
 • بحر کاو آبی به هر جو می‌‌دهد ** هر خسی را بر سر و رو می‌‌نهد
 • The ocean, which gives some water to every stream, lays on its head and face (surface) every piece of rubbish.
 • کم نخواهد گشت دریا زین کرم ** از کرم دریا نگردد بیش و کم‌‌ 1165
 • By this bounty the sea will not become less: the sea is neither increased nor diminished by its bounty.”
 • گفت دارم من کرم بر جای او ** جامه‌‌ی هر کس برم بالای او
 • The lion said, “I will bestow bounty in its (proper) place, I will cut every one's clothes according to his stature.”
 • گفت بشنو گر نباشم جای لطف ** سر نهادم پیش اژدرهای عنف‌‌
 • “Listen,” cried the hare, “if I am not a fit object for (thy) grace, I lay my head before the dragon of (thy) violence.
 • من به وقت چاشت در راه آمدم ** با رفیق خود سوی شاه آمدم‌‌
 • At breakfast-time I set out on the way, I came towards the king with my comrade.
 • با من از بهر تو خرگوشی دگر ** جفت و همره کرده بودند آن نفر
 • That party (of beasts) had appointed, for thy sake, another hare to go along with me as consort and companion.
 • شیری اندر راه قصد بنده کرد ** قصد هر دو همره آینده کرد 1170
 • On the road a lion attacked thy humble slave, attacked both the companions in travel who were coming (to thee).
 • گفتمش ما بنده‌‌ی شاهنشه‌‌ایم ** خواجه‌‌تاشان که آن درگه‌‌ایم‌‌
 • I said to him, ‘We are the slaves of the King of kings, the lowly fellow-servants of that (exalted) court.’
 • گفت شاهنشه که باشد شرم دار ** پیش من تو یاد هر ناکس میار
 • He said, ‘The King of kings! Who is he? Be ashamed! Do not make mention of every base loon in my presence.
 • هم ترا و هم شهت را بر درم ** گر تو با یارت بگردید از درم‌‌
 • Both thee and thy king I will tear to pieces, if thou and thy friend turn back from my door.’
 • گفتمش بگذار تا بار دگر ** روی شه بینم برم از تو خبر
 • I said to him, ‘Let me behold once more the face of the king and bear the news of thee (to him).’
 • گفت همره را گرو نه پیش من ** ور نه قربانی تو اندر کیش من‌‌ 1175
 • He said, ‘Place thy comrade with me (in my keeping) as a pledge; otherwise, thou art a sacrifice (thy life is forfeit) according to my law.’
 • لابه کردیمش بسی سودی نکرد ** یار من بستد مرا بگذاشت فرد
 • We entreated him much: it was no use. He seized my friend and left me to go alone.
 • یارم از زفتی دو چندان بد که من ** هم به لطف و هم به خوبی هم به تن‌‌
 • My friend, from his plumpness, made two of me both in comeliness and beauty and (size of) body.
 • بعد از این ز آن شیر این ره بسته شد ** رشته‌‌ی ایمان ما بگسسته شد
 • Henceforth this road is barred by that lion: this is what happened to me, and it has been told to thee (just as it happened).
 • از وظیفه بعد از این اومید بر ** حق همی‌‌گویم ترا و الحق مر
 • Cut off (abandon) hope of the allowance henceforth; I am telling thee the truth, and truth is bitter.