English    Türkçe    فارسی   

1
1812-1861

 • باده از ما مست شد نی ما از او ** قالب از ما هست شد نی ما از او
 • Wine became intoxicated with us, not we with it; the body came into being from us, not we from it.
 • ما چو زنبوریم و قالبها چو موم ** خانه خانه کرده قالب را چو موم‌‌
 • We are as bees, and bodies are as wax (honeycomb): we have made the body, cell by cell, like wax.
 • رجوع به حکایت خواجه‌‌ی تاجر
 • Reverting to the tale of the merchant who went to trade (in India).
 • بس دراز است این حدیث خواجه گو ** تا چه شد احوال آن مرد نکو
 • This (discourse) is very long. Tell the story of the merchant, that we may see what happened to that good man.
 • خواجه اندر آتش و درد و حنین ** صد پراکنده همی‌‌گفت این چنین‌‌ 1815
 • The merchant in fire (burning grief) and anguish and yearning was uttering a hundred distracted phrases like this,
 • گه تناقض گاه ناز و گه نیاز ** گاه سودای حقیقت گه مجاز
 • Now self-contradiction, now disdain, now supplication, now passion for reality, now metaphor (unreality).
 • مرد غرقه گشته جانی می‌‌کند ** دست را در هر گیاهی می‌‌زند
 • The drowning man suffers an agony of soul and clutches at every straw.
 • تا کدامش دست گیرد در خطر ** دست و پایی می‌‌زند از بیم سر
 • For fear of (losing) his head (life), he flings about (both) hand and foot to see whether any one will take his hand (help him) in peril.
 • دوست دارد یار این آشفتگی ** کوشش بی‌‌هوده به از خفتگی‌‌
 • The Friend loves this agitation: it is better to struggle vainly than to lie still.
 • آن که او شاه است او بی‌‌کار نیست ** ناله از وی طرفه کاو بیمار نیست‌‌ 1820
 • He who is the King (of all) is not idle, (though) complaint from Him would be a marvel, for He is not ill.
 • بهر این فرمود رحمان ای پسر ** کل يوم هو فی شأن ای پسر
 • For this reason said the Merciful (God), O son, “Every day He is (busy) in an affair,” O son.
 • اندر این ره می‌‌تراش و می‌‌خراش ** تا دم آخر دمی فارغ مباش‌‌
 • In this Way be thou ever scraping and scratching (exerting thyself to the utmost): until thy last breath do not be unoccupied for a moment,
 • تا دم آخر دمی آخر بود ** که عنایت با تو صاحب سر بود
 • So that thy last breath may be a last breath in which the (Divine) favour is thy bosom-friend.
 • هر چه می‌‌کوشند اگر مرد و زن است ** گوش و چشم شاه جان بر روزن است‌‌
 • Whatsoever they strive (to do), whether man or woman, the ear and eye of the soul's King are at the window.
 • برون انداختن مرد تاجر طوطی را از قفس و پریدن طوطی مرده‌‌
 • How the merchant cast the parrot out of the cage and how the dead parrot flew away.
 • بعد از آنش از قفس بیرون فگند ** طوطیک پرید تا شاخ بلند 1825
 • After that, he cast her out of the cage. The little parrot flew to a lofty bough.
 • طوطی مرده چنان پرواز کرد ** کافتاب از چرخ ترکی تاز کرد
 • The dead parrot made such a (swift) flight as when the orient sun rushed onward.
 • خواجه حیران گشت اندر کار مرغ ** بی‌‌خبر ناگه بدید اسرار مرغ‌‌
 • The merchant was amazed at the action of the bird: without understanding he suddenly beheld the mysteries of the bird.
 • روی بالا کرد و گفت ای عندلیب ** از بیان حال خودمان ده نصیب‌‌
 • He lifted up his face and said, “O nightingale, give us profit (instruction) by explaining thy case.
 • او چه کرد آن جا که تو آموختی ** ساختی مکری و ما را سوختی‌‌
 • What did she (the parrot) do there (in India), that thou didst learn, devise a trick, and burn us (with grief)”?
 • گفت طوطی کاو به فعلم پند داد ** که رها کن لطف آواز و وداد 1830
 • The parrot said, “She by her act counselled me—‘Abandon thy charm of voice and thy affection (for thy master),
 • ز آن که آوازت ترا در بند کرد ** خویشتن مرده پی این پند کرد
 • Because thy voice has brought thee into bondage’: she feigned herself dead for the sake of (giving me) this counsel,
 • یعنی ای مطرب شده با عام و خاص ** مرده شو چون من که تا یابی خلاص‌‌
 • Meaning (to say), ‘O thou who hast become a singer to high and low, become dead like me, that thou mayst gain release.’”
 • دانه باشی مرغکانت بر چنند ** غنچه باشی کودکانت بر کنند
 • If you are a grain, the little birds will peck you up; if you are a bud, the children will pluck you off.
 • دانه پنهان کن بکلی دام شو ** غنچه پنهان کن گیاه بام شو
 • Hide the grain (bait), become wholly a snare; hide the bud, become the grass on the roof.
 • هر که داد او حسن خود را در مزاد ** صد قضای بد سوی او رو نهاد 1835
 • Any one who offers his beauty to auction, a hundred evil fates set out towards him (and overtake him).
 • چشمها و خشمها و رشکها ** بر سرش ریزد چو آب از مشکها
 • (Evil) eyes and angers and envies pour upon his head, like water from waterskins.
 • دشمنان او را ز غیرت می‌‌درند ** دوستان هم روزگارش می‌‌برند
 • Foes tear him to pieces from jealousy; even friends take his lifetime away.
 • آن که غافل بود از کشت بهار ** او چه داند قیمت این روزگار
 • He that was heedless of the sowing and the springtide, how should he know the value of this lifetime?
 • در پناه لطف حق باید گریخت ** کاو هزاران لطف بر ارواح ریخت‌‌
 • You must flee to the shelter of God's grace, who shed thousand fold grace upon (our) spirits,
 • تا پناهی یابی آن گه چون پناه ** آب و آتش مر ترا گردد سپاه‌‌ 1840
 • That you may find a shelter. Then how (will you lack) shelter? Water and fire will become your army.
 • نوح و موسی را نه دریا یار شد ** نه بر اعداشان به کین قهار شد
 • Did not the sea become a friend to Noah and Moses? Did it not become overbearing in vengeance against their enemies?
 • آتش ابراهیم را نی قلعه بود ** تا بر آورد از دل نمرود دود
 • Was not the fire a fortress for Abraham, so that it raised smoke (sighs of despair) from the heart of Nimrod?
 • کوه یحیی را نه سوی خویش خواند ** قاصدانش را به زخم سنگ راند
 • Did not the mountain call Yahyá (John the Baptist) to itself and drive off his pursuers with blows of stone?
 • گفت ای یحیی بیا در من گریز ** تا پناهت باشم از شمشیر تیز
 • “O Yahyá,” it said, “come, take refuge in me, that I may be thy shelter from the sharp sword.”
 • وداع کردن طوطی خواجه را و پریدن‌‌
 • How the parrot bade farewell to the merchant and flew away.
 • یک دو پندش داد طوطی بی‌‌نفاق ** بعد از آن گفتش سلام الفراق‌‌ 1845
 • The parrot gave him one or two counsels devoid of hypocrisy and after that bade him the farewell of parting.
 • خواجه گفتش فی أمان الله برو ** مر مرا اکنون نمودی راه نو
 • The merchant said to her, “Go, God protect thee! Just now thou hast shown to me a new Way.”
 • خواجه با خود گفت کاین پند من است ** راه او گیرم که این ره روشن است‌‌
 • Said the merchant to himself, “This is the counsel for me; I will take her Way, for this Way is shining with light.
 • جان من کمتر ز طوطی کی بود ** جان چنین باید که نیکو پی بود
 • How should my soul be meaner than the parrot? The soul ought to follow a good track like this.”
 • مضرت تعظیم خلق و انگشت نمای شدن‌‌
 • The harmfulness of being honoured by the people and of becoming conspicuous.
 • تن قفس شکل است تن شد خار جان ** در فریب داخلان و خارجان‌‌
 • The body is cage-like: the body, amidst the cajoleries of those who come in and go out, became a thorn to the soul.
 • اینش گوید من شوم هم راز تو ** و آنش گوید نی منم انباز تو 1850
 • This one says to him, “I will be thy confidant,” and that one says, “Nay, I am thy partner.”
 • اینش گوید نیست چون تو در وجود ** در جمال و فضل و در احسان و جود
 • This one says to him, “There is none in existence like thee for beauty and eminence and for kindness and liberality.”
 • آنش گوید هر دو عالم آن تست ** جمله جانهامان طفیل جان تست‌‌
 • That one says to him, “Both the worlds are thine, all our souls are thy soul's parasites.”
 • او چو بیند خلق را سر مست خویش ** از تکبر می‌‌رود از دست خویش‌‌
 • When he sees the people intoxicated with (desire for) him, because of arrogance he loses self-control.
 • او نداند که هزاران را چو او ** دیو افکنده ست اندر آب جو
 • He does not know that the Devil has cast thousands like him into the water of the river (of destruction).
 • لطف و سالوس جهان خوش لقمه‌‌ای است ** کمترش خور کان پر آتش لقمه‌‌ای است‌‌ 1855
 • The world's flattery and hypocrisy is a sweet morsel: eat less of it (eat it not), for it is a morsel full of fire.
 • آتشش پنهان و ذوقش آشکار ** دود او ظاهر شود پایان کار
 • Its fire is hidden and its taste is manifest: its smoke becomes visible in the end.
 • تو مگو آن مدح را من کی خورم ** از طمع می‌‌گوید او پی می‌‌برم‌‌
 • Do not say, “How should I swallow that praise? He is speaking from desire (for reward): I am on his track (and see quite well what he is after).”
 • مادحت گر هجو گوید بر ملا ** روزها سوزد دلت ز آن سوزها
 • If your belauder should satirise you in public, your heart would burn for (many) days on account of those scorches (of vituperation).
 • گر چه دانی کاو ز حرمان گفت آن ** کان طمع که داشت از تو شد زیان‌‌
 • Although you know that he (only) said it in disappointment because the hopes he had of you brought him no gain,
 • آن اثر می‌‌ماندت در اندرون ** در مدیح این حالتت هست آزمون‌‌ 1860
 • (Yet) the effect thereof is remaining within you. The same experience happens to you in the case of praise.
 • آن اثر هم روزها باقی بود ** مایه‌‌ی کبر و خداع جان شود
 • The effect of that too lasts for many days and becomes a source of arrogance and deception of the soul,