English    Türkçe    فارسی   

1
3009-3058

 • چیست توحید خدا آموختن ** خویشتن را پیش واحد سوختن‌‌
 • What is (the meaning of) to learn the knowledge of God's unity? To consume yourself in the presence of the One.
 • گر همی‌‌خواهی که بفروزی چو روز ** هستی همچون شب خود را بسوز 3010
 • If you wish to shine like day, burn up your night-like self-existence.
 • هستی‌‌ات در هست آن هستی نواز ** همچو مس در کیمیا اندر گداز
 • Melt away your existence, as copper (melts away) in the elixir, in the being of Him who fosters (and sustains) existence.
 • در من و ما سخت کرده ستی دو دست ** هست این جمله‌‌ی خرابی از دو هست‌‌
 • You have fastened both your hands tight on (are determined not to give up) “I” and “we”: all this (spiritual) ruin is caused by dualism.
 • رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار
 • How the wolf and fox went to hunt in attendance on the lion.
 • شیر و گرگ و روبهی بهر شکار ** رفته بودند از طلب در کوهسار
 • A lion, wolf, and fox had gone to hunt in the mountains in quest (of food),
 • تا به پشت همدگر بر صیدها ** سخت بر بندند بار قیدها
 • That by supporting each other they might tie fast the burden of the fetters (of captivity) on the hunted animals,
 • هر سه با هم اندر آن صحرای ژرف ** صیدها گیرند بسیار و شگرف‌‌ 3015
 • And all three together might seize much and great quarry in that deep wilderness.
 • گر چه ز یشان شیر نر را ننگ بود ** لیک کرد اکرام و همراهی نمود
 • Although the fierce lion was ashamed of them (the wolf and fox), yet he did them honour and gave them his company on the way.
 • این چنین شه را ز لشکر زحمت است ** لیک همره شد جماعت رحمت است‌‌
 • To a king like this the (escort of) soldiers are an annoyance, but he accompanied them: a united party is a mercy (from God).
 • این چنین مه را ز اختر ننگهاست ** او میان اختران بهر سخاست‌‌
 • A moon like this is disgraced by the stars: it is amongst the stars for generosity's sake.
 • امر شاورهم پیمبر را رسید ** گر چه رایی نیست رایش را ندید
 • The (Divine) command, Consult them, came to the Prophet, though no counsel is to be compared with his own.
 • در ترازو جو رفیق زر شده ست ** نی از آن که جو چو زر گوهر شده ست‌‌ 3020
 • In the scales barley has become the companion of gold, (but that is) not because barley has become a substance like gold.
 • روح قالب را کنون همره شده ست ** مدتی سگ حارس درگه شده ست‌‌
 • The spirit has now become the body's fellow-traveller: the dog has become for a time the guardian of the palace-gate.
 • چون که رفتند این جماعت سوی کوه ** در رکاب شیر با فر و شکوه‌‌
 • When this party (the wolf and fox) went to the mountains at the stirrup (side) of the lion majestic and grand,
 • گاو کوهی و بز و خرگوش زفت ** یافتند و کار ایشان پیش رفت‌‌
 • They found a mountain-ox and goat and fat hare, and their business went forward (prosperously).
 • هر که باشد در پی شیر حراب ** کم نیاید روز و شب او را کباب‌‌
 • Whoever is on the heels of him that is a lion in combat, roast-meat does not fail him by day or by night.
 • چون ز که در بیشه آوردندشان ** کشته و مجروح و اندر خون کشان‌‌ 3025
 • When they brought them (the animals which they had caught) from the mountains to the jungle, killed and wounded and dragging along in (streams of) blood,
 • گرگ و روبه را طمع بود اندر آن ** که رود قسمت به عدل خسروان‌‌
 • The wolf and fox hoped that a division (of the prey) would be made according to the justice of emperors.
 • عکس طمع هر دوشان بر شیر زد ** شیر دانست آن طمعها را سند
 • The reflexion of the hope of both of them struck the lion: the lion knew (what was) the ground for those hopes.
 • هر که باشد شیر اسرار و امیر ** او بداند هر چه اندیشد ضمیر
 • Any one that is the lion and prince of (spiritual) mysteries, he will know all that the conscience thinks.
 • هین نگه دار ای دل اندیشه جو ** دل ز اندیشه‌‌ی بدی در پیش او
 • Beware! Guard thyself, O heart disposed to thinking, from any evil thought in his presence.
 • داند و خر را همی‌‌راند خموش ** در رخت خندد برای روی‌‌پوش‌‌ 3030
 • He knows and keeps riding on silently: he smiles in thy face in order to mask (his feelings).
 • شیر چون دانست آن وسواسشان ** وانگفت و داشت آن دم پاسشان‌‌
 • When the lion perceived their bad ideas, he did not declare (his knowledge), and paid (courteous) regard (to them) at the time,
 • لیک با خود گفت بنمایم سزا ** مر شما را ای خسیسان گدا
 • But he said to himself, “I will show you what (chastisement) ye deserve, O beggarly villains!
 • مر شما را بس نیامد رای من ** ظنتان این است در اعطای من‌‌
 • Was my judgement not enough for you? Is this your opinion of my bounty,
 • ای عقول و رایتان از رای من ** از عطاهای جهان آرای من‌‌
 • O ye whose understanding and judgement are (derived) from my judgement and from my world-adorning gifts?
 • نقش با نقاش چه سگالد دگر ** چون سگالش اوش بخشید و خبر 3035
 • What else (but good) should the picture think of the painter, since he bestowed thought and knowledge upon it?
 • این چنین ظن خسیسانه به من ** مر شما را بود ننگان زمن‌‌
 • Had ye such a vile opinion of me, O ye who are a scandal to the world?
 • ظانین بالله ظن السوء را ** گر نبرم سر بود عین خطا
 • If I should not behead them that think ill of God, it would be the essence of wrong.
 • وارهانم چرخ را از ننگتان ** تا بماند بر جهان این داستان‌‌
 • I will deliver the Sphere (of Time) from your disgrace, so that this tale shall remain in the world (as a warning).”
 • شیر با این فکر می‌‌زد خنده فاش ** بر تبسمهای شیر ایمن مباش‌‌
 • While thus meditating, the lion continued to smile visibly: do not trust the smiles of the lion!
 • مال دنیا شد تبسمهای حق ** کرد ما را مست و مغرور و خلق‌‌ 3040
 • Worldly wealth is (like) the smiles of God: it has made us drunken and vainglorious and threadbare (deprived of the means of salvation).
 • فقر و رنجوری به استت ای سند ** کان تبسم دام خود را بر کند
 • Poverty and distress are better for thee, O lord, for (then) that smile will remove its lure.
 • امتحان کردن شیر گرگ را و گفتن که پیش آی ای گرگ بخش کن صیدها را میان ما
 • How the lion made trial of the wolf and said, “Come forward, O wolf, and divide the prey amongst us.”
 • گفت شیر ای گرگ این را بخش کن ** معدلت را نو کن ای گرگ کهن‌‌
 • The lion said, “O wolf, divide this (prey): O old wolf, make justice new (give it new life by thy example).
 • نایب من باش در قسمت‌‌گری ** تا پدید آید که تو چه گوهری‌‌
 • Be my deputy in the office of distributor, that it may be seen of what substance thou art.”
 • گفت ای شه گاو وحشی بخش تست ** آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چست‌‌
 • “O King,” said he, “the wild ox is thy share: he is big, and thou art big and strong and active.
 • بز مرا که بز میانه ست و وسط ** روبها خرگوش بستان بی‌‌غلط 3045
 • The goat is mine, for the goat is middle and intermediate; do thou, O fox, receive the hare, and no mistake!”
 • شیر گفت ای گرگ چون گفتی بگو ** چون که من باشم تو گویی ما و تو
 • The lion said, “O wolf, how hast thou spoken? Say! When I am here, dost thou speak of ‘I’ and ‘thou’?
 • گرگ خود چه سگ بود کاو خویش دید ** پیش چون من شیر بی‌‌مثل و ندید
 • Truly, what a cur the wolf must be, that he regarded himself in the presence of a lion like me who am peerless and unrivalled!”
 • گفت پیش آ ای خری کاو خود بدید ** پیشش آمد پنجه زد او را درید
 • (Then) he said, “Come forward, O thou self-esteeming ass!” He approached him, the lion seized him with his claws and rent him.
 • چون ندیدش مغز و تدبیر رشید ** در سیاست پوستش از سر کشید
 • Inasmuch as he (the lion) did not see in him the kernel (real understanding) and right consideration of right conduct, he tore the skin off his head as a punishment.
 • گفت چون دید منت از خود نبرد ** این چنین جان را بباید زار مرد 3050
 • He said, “Since the sight of me did not transport thee out of thyself, a spirit like this (thine) must needs die miserably.
 • چون نبودی فانی اندر پیش من ** فضل آمد مر ترا گردن زدن‌‌
 • Since thou wert not passing away (from thyself) in my presence, ’twas an act of grace to smite thy neck (behead thee).”
 • کل شی‌‌ء هالک جز وجه او ** چون نه‌‌ای در وجه او هستی مجو
 • Everything is perishing except His face: unless thou art in His face (essence), do not seek to exist.
 • هر که اندر وجه ما باشد فنا ** کل شيء هالک نبود جزا
 • When any one has passed away (from himself) in my face (essence), (the words) everything is perishing are not applicable (to him),
 • ز آن که در الاست او از لا گذشت ** هر که در الاست او فانی نگشت‌‌
 • Because he is in except, he has transcended not (nonentity): whosoever is in except has not passed away (perished).
 • هر که بر در او من و ما می‌‌زند ** رد باب است او و بر لا می‌‌تند 3055
 • Whosoever is uttering ‘I’ and ‘we’ at the door (of the Divine Court), he is turned back from the door and is continuing in not (nonentity).
 • قصه‌‌ی آن کس که در یاری بکوفت از درون گفت کیست گفت منم، گفت چون تو تویی در نمی‌‌گشایم هیچ کس را از یاران نمی‌‌شناسم که او من باشد
 • The story of the person who knocked at a friend's door: his friend from within asked who he was: he said, “’Tis I,” and the friend answered, “Since thou art thou, I will not open the door: I know not any friend that is ‘I.’ Begone!”
 • آن یکی آمد در یاری بزد ** گفت یارش کیستی ای معتمد
 • A certain man came and knocked at a friend's door: his friend asked him, “Who art thou, O trusty one?”
 • گفت من، گفتش برو هنگام نیست ** بر چنین خوانی مقام خام نیست‌‌
 • He answered, “I.” The friend said, “Begone, ’tis not the time (for thee to come in): at a table like this there is no place for the raw.”
 • خام را جز آتش هجر و فراق ** کی پزد کی وا رهاند از نفاق‌‌
 • Save the fire of absence and separation, who (what) will cook the raw one? Who (what) will deliver him from hypocrisy?