English    Türkçe    فارسی   

1
3475-3524

 • در فرو بستند و صیقل می‌‌زدند ** همچو گردون ساده و صافی شدند 3475
 • They shut the door and went on burnishing: they became clear and pure like the sky.
 • از دو صد رنگی به بی‌‌رنگی رهی است ** رنگ چون ابر است و بی‌‌رنگی مهی است‌‌
 • There is a way from many-colouredness to colourlessness: colour is like the clouds, and colourlessness is a moon.
 • هر چه اندر ابر ضو بینی و تاب ** آن ز اختر دان و ماه و آفتاب‌‌
 • Whatsoever light and splendour you see in the clouds, know that it comes from the stars and the moon and the sun.
 • چینیان چون از عمل فارغ شدند ** از پی شادی دهلها می‌‌زدند
 • When the Chinese had finished their work, they were beating drums for joy.
 • شه در آمد دید آن جا نقشها ** می‌‌ربود آن عقل را و فهم را
 • The King entered and saw the pictures there: that (sight) was robbing him of his wits and understanding.
 • بعد از آن آمد به سوی رومیان ** پرده را بالا کشیدند از میان‌‌ 3480
 • After that, he came towards the Greeks: they drew up the intervening curtain.
 • عکس آن تصویر و آن کردارها ** زد بر این صافی شده دیوارها
 • The reflexion of those (Chinese) pictures and works (of art) struck upon these walls which had been made pure (from stain).
 • هر چه آن جا دید اینجا به نمود ** دیده را از دیده خانه می‌‌ربود
 • All that he had seen there (in the Chinese room) seemed more beautiful here: ’twas snatching the eye from the socket.
 • رومیان آن صوفیانند ای پدر ** بی‌‌ز تکرار و کتاب و بی‌‌هنر
 • The Greeks, O father, are the Súfís: (they are) without (independent of) study and books and erudition,
 • لیک صیقل کرده‌‌اند آن سینه‌‌ها ** پاک از آز و حرص و بخل و کینه‌‌ها
 • But they have burnished their breasts (and made them) pure from greed and cupidity and avarice and hatreds.
 • آن صفای آینه وصف دل است ** کاو نقوش بی‌‌عدد را قابل است‌‌ 3485
 • That purity of the mirror is the attribute of the heart (which) receives the infinite form.
 • صورت بی‌‌صورت بی‌‌حد غیب ** ز آینه‌‌ی دل تافت بر موسی ز جیب‌‌
 • That Moses (the perfect saint) holds in his bosom the formless infinite form of the Unseen (reflected) from the mirror of his heart.
 • گر چه آن صورت نگنجد در فلک ** نه به عرش و فرش و دریا و سمک‌‌
 • Although that form is not contained in Heaven, nor in the empyrean nor the earth nor the sea nor the Fish,
 • ز آن که محدود است و معدود است آن ** آینه‌‌ی دل را نباشد حد بدان‌‌
 • Because (all) those are bounded and numbered—(yet is it contained in the heart): know that the mirror of the heart hath no bound.
 • عقل اینجا ساکت آمد یا مضل ** ز آنکه دل با اوست یا خود اوست دل‌‌
 • Here the understanding becomes silent or (else) it leads into error, because the heart is with Him (God), or indeed the heart is He.
 • عکس هر نقشی نتابد تا ابد ** جز ز دل هم با عدد هم بی‌‌عدد 3490
 • The reflexion of every image shines unto everlasting from the heart alone, both with plurality and without.
 • تا ابد هر نقش نو کاید بر او ** می‌‌نماید بی‌‌حجابی اندر او
 • Unto everlasting every new image that falls on it (the heart) is appearing therein without any veil.
 • اهل صیقل رسته‌‌اند از بوی و رنگ ** هر دمی بینند خوبی بی‌‌درنگ‌‌
 • They that burnish (their hearts) have escaped from (mere) scent and colour: they behold Beauty at every moment without tarrying.
 • نقش و قشر علم را بگذاشتند ** رایت عین الیقین افراشتند
 • They have relinquished the form and husk of knowledge, they have raised the banner of the eye of certainty.
 • رفت فکر و روشنایی یافتند ** نحر و بحر آشنایی یافتند
 • Thought is gone, and they have gained light: they have gained the throat (core and essence) and the sea (ultimate source) of gnosis.
 • مرگ کاین جمله از او در وحشت‌‌اند ** می‌‌کنند این قوم بر وی ریشخند 3495
 • Death, of which all these (others) are sore afraid, this people (the perfect Súfís) are holding in derision.
 • کس نیابد بر دل ایشان ظفر ** بر صدف آید ضرر نی بر گهر
 • None gains the victory over their hearts: the hurt falls on the oyster-shell, not on the pearl.
 • گر چه نحو و فقه را بگذاشتند ** لیک محو و فقر را برداشتند
 • Though they have let go grammar (nahw) and jurisprudence (fiqh), yet they have taken up (instead) the (mystical) self-effacement of (spiritual) poverty (faqr).
 • تا نقوش هشت جنت تافته ست ** لوح دلشان را پذیرا یافته ست‌‌
 • Ever since the forms of the Eight Paradises have shone forth, they have found the tablets of their (the Súfís') hearts receptive.
 • برترند از عرش و کرسی و خلا ** ساکنان مقعد صدق خدا
 • They who dwell in God's seat of truth are higher than the Throne and the Footstool and the Void.
 • پرسیدن پیغامبر علیه السلام مر زید را امروز چونی و چون برخاستی و جواب گفتن او که اصبحت مومنا یا رسول الله‌‌
 • How the Prophet, on whom be peace, asked Zayd, “How art thou to-day and in what state hast thou risen?” and how Zayd answered him, saying, “This morning I am a true believer, O Messenger of Allah.”
 • گفت پیغمبر صباحی زید را ** کیف اصبحت ای رفیق با صفا 3500
 • One morning the Prophet said to Zayd, “How art thou this morning, O sincere comrade?”
 • گفت عبدا مومنا باز اوش گفت ** کو نشان از باغ ایمان گر شگفت‌‌
 • He replied, “(This morning I am) a faithful servant of God.” Again he (the Prophet) said to him, “Where is thy token from the garden of Faith, if it has bloomed?”
 • گفت تشنه بوده‌‌ام من روزها ** شب نخفته ستم ز عشق و سوزها
 • He said, “I have been athirst in the daytime, at night I have not slept because of love and burning griefs,
 • تا ز روز و شب گذر کردم چنان ** که از اسپر بگذرد نوک سنان‌‌
 • So that I passed through (and beyond) day and night, as the point of the spear passes through the shield;
 • که از آن سو جمله‌‌ی ملت یکی ست ** صد هزاران سال و یک ساعت یکی ست‌‌
 • For beyond (the realm of contraries) all religion is one: hundreds of thousands of years are the same as a single hour.
 • هست ازل را و ابد را اتحاد ** عقل را ره نیست آن سو ز افتقاد 3505
 • Eternity and everlastingness are unified (yonder): the understanding hath no way thither by means of inquiry.”
 • گفت از این ره کو رهاوردی بیار ** در خور فهم و عقول این دیار
 • The Prophet said, “Where is the traveller's gift (that thou hast brought home) from this journey? Produce (a gift) suitable to the understanding of (intelligible to) the minds of this country (the phenomenal world).”
 • گفت خلقان چون ببینند آسمان ** من ببینم عرش را با عرشیان‌‌
 • Zayd said, “When (other) people see the sky, I behold the Throne of God with those who dwell there.
 • هشت جنت هفت دوزخ پیش من ** هست پیدا همچو بت پیش شمن‌‌
 • The Eight Paradises and the Seven Hells are as visible to me as the idol to the idolater.
 • یک به یک وامی‌‌شناسم خلق را ** همچو گندم من ز جو در آسیا
 • I am distinguishing the people (here), one by one, like wheat from barley in the mill,
 • که بهشتی کیست و بیگانه کی است ** پیش من پیدا چو مار و ماهی است‌‌ 3510
 • So that who is for Paradise and who shall be a stranger (to Paradise) is as clear to me as (the difference between) snake and fish.”
 • این زمان پیدا شده بر این گروه ** یوم تبیض و تسود وجوه‌‌
 • At the present time there hath been made manifest to this (illumined) class of men (what shall come to pass) on the Day when faces shall become white or black.
 • پیش از این هر چند جان پر عیب بود ** در رحم بود و ز خلقان غیب بود
 • Before this (birth), however sinful the spirit was, it was in the womb (of the body) and was hidden from the people.
 • الشقی من شقی فی بطن الام ** من سمات الجسم یعرف حالهم‌‌
 • The damned are they that are damned in the mother's womb: their state is known from the bodily marks.
 • تن چو مادر طفل جان را حامله ** مرگ درد زادن است و زلزله‌‌
 • The body, like a mother, is big with the spirit-child: death is the pangs and throes of birth.
 • جمله جانهای گذشته منتظر ** تا چگونه زاید آن جان بطر 3515
 • All the spirits that have passed over (to the next life) are waiting to see in what state that proud spirit shall be born.
 • زنگیان گویند خود از ماست او ** رومیان گویند بس زیباست او
 • The Ethiopians (the damned spirits) say, “It belongs to us”; the Anatolians (the blessed spirits) say, “It is very comely.”
 • چون بزاید در جهان جان و جود ** پس نماند اختلاف بیض و سود
 • As soon as it is born into the world of spirit and (Divine) grace, there is no further difference (of opinion) between the whites (the blessed) and the blacks (the damned).
 • گر بود زنگی برندش زنگیان ** روم را رومی برد هم از میان‌‌
 • If it is an Ethiopian (a damned spirit), the Ethiopians carry it off; and if it is an Anatolian (a blessed spirit), the Anatolians lead it away.
 • تا نزاد او مشکلات عالم است ** آن که نازاده شناسد او کم است‌‌
 • Until it is born (into the next life), it is a riddle for (all) the world: few are they that know (the destiny of) the unborn.
 • او مگر ینظر بنور الله بود ** کاندرون پوست او را ره بود 3520
 • Such a one surely is seeing by the light of God, for he has the way (the means of knowing what is hidden) within the skin.
 • اصل آب نطفه اسپید است و خوش ** لیک عکس جان رومی و حبش‌‌
 • Principium aquae seminis candidum est et pulchrum, but the reflexion of the spirit, (whether the spirit be) Anatolian or Ethiopian, [The original (nature of) seminal fluid is white and fair, but the reflexion of the spirit, (whether the spirit be) Anatolian or Ethiopian,]
 • می‌‌دهد رنگ احسن التقویم را ** تا به اسفل می‌‌برد این نیم را
 • Is giving colour (glory) to those (the Anatolians) who are most excellent in their (original) constitution, (while) it is bearing this (other) half (i.e. the Ethiopians) down to the lowest depth.
 • این سخن پایان ندارد باز ران ** تا نمانیم از قطار کاروان‌‌
 • This discourse hath no end. Hasten back, that we may not be left behind by the caravan's file of camels.
 • یوم تبیض و تسود وجوه ** ترک و هندو شهره گردد ز آن گروه‌‌
 • On the Day when faces shall become white or black, Turk and Hindi shall become manifest (shall be clearly discerned) from among that company.