English    Türkçe    فارسی   

2
2303-2352

 • کاه برگی می‏نماید تا تو زود ** پف کنی کاو را برانی از وجود
 • He is showing (what seems to you) a blade of straw, in order that you may quickly give a puff so as to make it vanish out of existence.
 • هین که آن که کوهها بر کنده است ** زو جهان گریان و او در خنده است‏
 • Beware! for that straw has uprooted mountains: through it the world is weeping, while it (the straw) is in laughter.
 • می‏نماید تا به کعب این آب جو ** صد چو عاج ابن عنق شد غرق او 2305
 • He makes this river-water seem (only) up to the ankle, (but) a hundred such as Áj son of ‘Anaq have been drowned therein.
 • می‏نماید موج خونش تل مشک ** می‏نماید قعر دریا خاک خشک‏
 • He makes the wave of blood seem to him a mound of musk: He makes the bottom of the sea seem dry land.
 • خشک دید آن بحر را فرعون کور ** تا در او راند از سر مردی و زور
 • Blind Pharaoh deemed that sea dry, so that in (the pride of his) manhood and strength he drave into it.
 • چون در آید در تگ دریا بود ** دیده‏ی فرعون کی بینا بود
 • When he enters (it), he is at the bottom of the sea: how should the eye of Pharaoh be seeing?
 • دیده بینا از لقای حق شود ** حق کجا هم راز هر احمق شود
 • The eye is made seeing by meeting with God: how should God become the confidant of every fool?
 • قند بیند خود شود زهر قتول ** راه بیند خود بود آن بانگ غول‏ 2310
 • He (the fool) sees (what he thinks is) candy: it is, in sooth, deadly poison; he sees (what he thinks is) the road: it is, in sooth, the cry of the ghoul (luring him to destruction).
 • ای فلک در فتنه‏ی آخر زمان ** تیز می‏گردی بده آخر زمان‏
 • O sky, in the tribulation of (these) latter days thou art revolving swiftly; pray, give (us) time (respite and relief).
 • خنجر تیزی تو اندر قصد ما ** نیش زهر آلوده‏ای در فصد ما
 • Thou art a keen dagger to assail us; thou art a poisoned lancet to bleed us.
 • ای فلک از رحم حق آموز رحم ** بر دل موران مزن چون مار زخم‏
 • O sky, learn mercy from the Mercy of God: do not, like a snake, inflict wounds on the hearts of ants.
 • حق آن که چرخه‏ی چرخ ترا ** کرد گردان بر فراز این سرا
 • By the truth of Him who hath set the wheel of thy sphere turning above this (earthly) abode,
 • که دگرگون گردی و رحمت کنی ** پیش از آن که بیخ ما را بر کنی‏ 2315
 • (We beseech thee to) revolve in another wise and show mercy, ere thou uproot us.
 • حق آن که دایگی کردی نخست ** تا نهال ما ز آب و خاک رست‏
 • (We beseech thee by) the truth of thy having fostered us at first, so that our (young) shoot grew up from (the nurture given by) water and earth;
 • حق آن شه که ترا صاف آفرید ** کرد چندان مشعله در تو پدید
 • By the truth of that King who created thee pure and displayed so many cressets in thee,
 • آن چنان معمور و باقی داشتت ** تا که دهری از ازل پنداشتت‏
 • Who hath kept thee so flourishing and lasting that the materialist hath thought thee (existent) from eternity.
 • شکر دانستیم آغاز ترا ** انبیا گفتند آن راز ترا
 • Thanks (to God), we have come to know thy beginning: the prophets have told that secret of thine.
 • آدمی داند که خانه حادث است ** عنکبوتی نه که در وی عابث است‏ 2320
 • A man knows that a house is made (at some time or other); the spider which plays idly in it (knows) not (this).
 • پشه کی داند که این باغ از کی است ** کاو بهاران زاد و مرگش در دی است‏
 • How should the gnat know of what date this garden is?––for ‘twas born in spring, and its death is in the (following) winter.
 • کرم کاندر چوب زاید سست حال ** کی بداند چوب را وقت نهال‏
 • The worm that is born miserably in (dry) wood––how should it know the wood at the time when it was a (sappy) shoot?
 • ور بداند کرم از ماهیتش ** عقل باشد کرم باشد صورتش‏
 • And if the worm should know (this), it would be intellect in its essential substance; the worm would be (only) its (outward) form.
 • عقل خود را می‏نماید رنگها ** چون پری دور است از آن فرسنگ‏ها
 • Intellect shows itself (in many) guises, (but) like the Jinn is leagues removed from them (in its real nature).
 • از ملک بالاست چه جای پری ** تو مگس پری به پستی می‏پری‏ 2325
 • It is above the angels––what occasion is there for (comparing it with) the Jinn? (But) you have the wings of a gnat, you are flying downwards.
 • گر چه عقلت سوی بالا می‏پرد ** مرغ تقلیدت به پستی می‏چرد
 • Although your intellect is flying upward, the bird of your conventional notions is feeding below.
 • علم تقلیدی وبال جان ماست ** عاریه ست و ما نشسته کان ماست‏
 • Conventional knowledge is the bane of our souls; it is a borrowed thing, but we rest (at ease in the belief) that it is ours.
 • زین خرد جاهل همی باید شدن ** دست در دیوانگی باید زدن‏
 • It behoves us to become ignorant of this (worldly) wisdom; (rather) must we clutch at madness.
 • هر چه بینی سود خود ز آن می‏گریز ** زهر نوش و آب حیوان را بریز
 • Always flee from whatever you deem profitable to your (lower) self: drink poison and spill the water of life.
 • هر که بستاند ترا دشنام ده ** سود و سرمایه به مفلس وام ده‏ 2330
 • Revile any one that praises you: lend (both) interest and capital to the destitute.
 • ایمنی بگذار و جای خوف باش ** بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش‏
 • Let safety go, and dwell in the place of fear (danger): leave reputation behind and be disgraced and notorious.
 • آزمودم عقل دور اندیش را ** بعد از این دیوانه سازم خویش را
 • I have tried far-thinking (provident) intellect; henceforth I will make myself mad.
 • عذر گفتن دلقک با سید که چرا فاحشه را نکاح کرد
 • How Dalqak excused himself to the Sayyid-i Ajall (who asked him) why he had married a harlot.
 • گفت با دلقک شبی سید اجل ** قحبه‏ای را خواستی تو از عجل‏
 • One night the Sayyid-i Ajall said to Dalqak, “You have married a harlot in haste.
 • با من این را باز می‏بایست گفت ** تا یکی مستور کردیمیت جفت‏
 • You ought to have disclosed this (matter) to me, so that we might have made a chaste (woman) your wife.”
 • گفت نه مستور صالح خواستم ** قحبه گشتند و ز غم تن کاستم‏ 2335
 • Dalqak replied, “I have (already) married nine chaste and virtuous women: they became harlots, and I wasted away with grief.
 • خواستم این قحبه را بی‏معرفت ** تا ببینم چون شود این عاقبت‏
 • I married this harlot without (previous) acquaintance (with her), in order to see how this one (also) would turn out in the end.
 • عقل را من آزمودم هم بسی ** زین سپس جویم جنون را مغرسی‏
 • Often have I tried (sound) intelligence; henceforth I will seek a nursery for insanity.”
 • به حیلت در سخن آوردن سائل آن بزرگ را که خود را دیوانه ساخته بود
 • How an inquirer managed to draw into conversation an eminent (saintly) man who had feigned to be mad.
 • آن یکی می‏گفت خواهم عاقلی ** مشورت آرم بدو در مشکلی‏
 • A certain man was saying, “I want some one of intelligence, (that) I may consult him about a difficulty.”
 • آن یکی گفتش که اندر شهر ما ** نیست عاقل جز که آن مجنون‏نما
 • One said to him, “In our city there is nobody of intelligence except yonder man who appears to be mad.
 • بر نیی گشته سواره نک فلان ** می‏دواند در میان کودکان‏ 2340
 • Look, there is (one named) so-and-so: mounted on a cane, he rides (it as a cock-horse) amongst the children.
 • صاحب رای است و آتش پاره‏ای ** آسمان قدر است و اختر باره‏ای‏
 • He is possessed of judgment and (keen as) a spark of fire; he is as the sky in dignity, and as the stars in high estate.
 • فر او کروبیان را جان شده ست ** او در این دیوانگی پنهان شده ست‏
 • His glory has become the (rational) soul of the Cherubim; he has become concealed in this (feigned) madness.”
 • لیک هر دیوانه را جان نشمری ** سر منه گوساله را چون سامری‏
 • But you must not account every madman a (rational) soul: do not, like Sámirí, lay down your head (in worship) to a calf.
 • چون ولیی آشکارا با تو گفت ** صد هزاران غیب و اسرار نهفت‏
 • When a manifest saint has declared unto you hundreds of thousands of unseen things and hidden mysteries,
 • مر ترا آن فهم و آن دانش نبود ** واندانستی تو سرگین را ز عود 2345
 • And you have not had the (proper) understanding and knowledge, (so that) you have not distinguished dung from aloes-wood—
 • از جنون خود را ولی چون پرده ساخت ** مر و را ای کور کی خواهی شناخت‏
 • How, when the saint has made for himself a veil of madness, will you recognise him, O blind one?
 • گر ترا باز است آن دیده‏ی یقین ** زیر هر سنگی یکی سرهنگ بین‏
 • If your eye of intuitive certainty is open, behold a (spiritual) captain under every stone.
 • پیش آن چشمی که باز و رهبر است ** هر گلیمی را کلیمی در بر است‏
 • To the eye that is open and (as) a guide, every dervish-cloak hath a Moses in its embrace.
 • مر ولی را هم ولی شهره کند ** هر که را او خواست با بهره کند
 • ’Tis only the saint (himself) that makes the saint known and makes fortunate whomsoever he will.
 • کس نداند از خرد او را شناخت ** چون که او مر خویش را دیوانه ساخت‏ 2350
 • No one can recognise him by means of wisdom when he has feigned to be mad.
 • چون بدزدد دزد بینایی ز کور ** هیچ یابد دزد را او در عبور
 • When a seeing thief steals from a blind man, can he at all detect (the identity of) the thief (who is) in the act of passing?
 • کور نشناسد که دزد او که بود ** گر چه خود بر وی زند دزد عنود
 • The blind man does not know who it was that robbed him, even though the wicked thief may knock against him.