English    Türkçe    فارسی   

2
3129-3178

 • خانه‏ی آن دل که ماند بی‏ضیا ** از شعاع آفتاب کبریا
 • The house, namely, the heart that remains unlighted by the beams of the sun of (Divine) Majesty,
 • تنگ و تاریک است چون جان جهود ** بی‏نوا از ذوق سلطان ودود 3130
 • Is narrow and dark as the souls of Jews, (being) destitute of (spiritual) savour of the loving King.
 • نی در آن دل تافت نور آفتاب ** نی گشاد عرصه و نه فتح باب‏
 • Neither has the light of the Sun shone into that heart, nor is there (in it any) spaciousness or opening of the door.
 • گور خوشتر از چنین دل مر ترا ** آخر از گور دل خود برتر آ
 • The tomb is better for thee than a heart like this. Come now, arise from the tomb which is thy heart!
 • زنده‏ای و زنده زاد ای شوخ و شنگ ** دم نمی‏گیرد ترا زین گور تنگ‏
 • Thou art living and born of the living. O gay and winsome one, art not thou choked by this narrow tomb?
 • یوسف وقتی و خورشید سما ** زین چه و زندان بر آ و رو نما
 • Thou art the Joseph of the time and the sun of heaven: arise from this pit and prison, and show thy face!
 • یونست در بطن ماهی پخته شد ** مخلصش را نیست از تسبیح بد 3135
 • Thy Jonah has been cooked in the fish's belly: for his deliverance there is no means but glorification of God.
 • گر نبودی او مسیح بطن نون ** حبس و زندانش بدی تا یبعثون‏
 • If he had not glorified (God), the fish's belly would have been his gaol and prison until they shall be raised (from the dead).
 • او به تسبیح از تن ماهی بجست ** چیست تسبیح آیت روز أ لست
 • Through glorification he escaped from the body of the fish. What is glorification? The sign (and token) of the Day of Alast.
 • گر فراموشت شد آن تسبیح جان ** بشنو این تسبیحهای ماهیان‏
 • If thou hast forgotten that glorification (rendered to God) by thy spirit, hearken to the glorifications of (uttered by) those Fishes (the prophets and saints).
 • هر که دید الله را اللهی است ** هر که دید آن بحر را آن ماهی است‏
 • Whosoever hath seen God is of God: whosoever hath seen that Sea is that Fish.
 • این جهان دریاست و تن ماهی و روح ** یونس محجوب از نور صبوح‏ 3140
 • This world is a sea, and the body a fish, and the spirit is the Jonah debarred from the light of the dawn.
 • گر مسبح باشد از ماهی رهید ** ور نه در وی هضم گشت و ناپدید
 • If it be a glorifier (of God), it is delivered from the fish; otherwise, it becomes digested therein and vanishes.
 • ماهیان جان در این دریا پرند ** تو نمی‏بینی که کوری ای نژند
 • The spiritual Fishes abound in this sea (the world), (but) thou seest them not, for thou art blind, O miserable wretch.
 • بر تو خود را می‏زنند آن ماهیان ** چشم بگشا تا ببینی‏شان عیان‏
 • Those Fishes are darting at thee: open thine eye, that thou mayst see them clearly.
 • ماهیان را گر نمی‏بینی پدید ** گوش تو تسبیحشان آخر شنید
 • If thou art not seeing the Fishes plain—after all, thine ear hath heard their glorification (of God).
 • صبر کردن جان تسبیحات تست ** صبر کن کان است تسبیح درست‏ 3145
 • To practise patience is the soul of thy glorifications: have patience, for that is the true glorification.
 • هیچ تسبیحی ندارد آن درج ** صبر کن الصبر مفتاح الفرج‏
 • No glorification hath such a (high) degree (as patience hath); have patience: patience is the key to relief (from pain).
 • صبر چون پول صراط آن سو بهشت ** هست با هر خوب یک لالای زشت‏
 • Patience is like the bridge Sirát, (with) Paradise on the other side: with every fair (boy) there is an ugly pedagogue.
 • تا ز لالا می‏گریزی وصل نیست ** ز انکه لالا را ز شاهد فصل نیست‏
 • So long as you flee from the pedagogue, there is no meeting (with the boy), because there is no parting of the handsome boy from the pedagogue.
 • تو چه دانی ذوق صبر ای شیشه دل ** خاصه صبر از بهر آن نقش چگل‏
 • What should you know of the (sweet) savour of patience, O you of brittle heart—especially, of patience for the sake of that Beauty of Chigil?
 • مرد را ذوق غزا و کر و فر ** مر مخنث را بود ذوق‏از ذکر 3150
 • A man’s delight is in campaigns (for Islam) and in the glory and pomp (of war); pathico voluptas e pene est. [A man’s delight is in campaigns (for Islam) and in the glory and pomp (of war); a (passive) catamite’s delight is from the penis.]
 • جز ذکر نه دین او و ذکر او ** سوی اسفل برد او را فکر او
 • Nihil est religio et precatio ejus nisi penis: his thought has borne him down to the lowest depth. [His religion and his prayer (is) nothing but the penis: his thought has borne him down to the lowest depth. ]
 • گر بر آید بر فلک از وی مترس ** کاو بعشق سفل آموزید درس‏
 • Though he rise to the sky, be not afraid of him, for (it is only) in love of lowness (degradation) he has studied (and gained eminence).
 • او بسوی سفل می‏راند فرس ** گر چه سوی علو جنباند جرس‏
 • He gallops his horse towards lowness, albeit he rings the bell (proclaims that he is going) aloft.
 • از علمهای گدایان ترس چیست ** کان علمها لقمه‏ی نان را رهی است‏
 • What is there to fear from the flags of beggars?—for those flags are (but) a means for (getting) a mouthful of bread.
 • ترسیدن کودک از آن شخص صاحب جثه و گفتن آن شخص که ای کودک مترس که من نامردم‏
 • Timet puer quidam hominem corpulentum. “Ne timueris,” inquit, “O puer; ego enim vir non sum.” [About a boy’s fear of the corpulent man and how that person said, “Don’t be afraid, O boy, since I am not manly.”]
 • کنگ زفتی کودکی را یافت فرد ** زرد شد کودک ز بیم قصد مرد 3155
 • Juvenis robustus puerum deprehendit solum. Palluit timore puer ne forte homo impetum faceret. [A stout youth found a boy alone. The boy turned pale from fear of the man’s intention (to attack).]
 • گفت ایمن باش ای زیبای من ** که تو خواهی بود بر بالای من‏
 • “Securus esto,” inquit, “mi pulcher; tu enim super me eris.” [He (the man) said, “Be secure, O my lovely one, since you will be on top of me. ]
 • من اگر هولم مخنث دان مرا ** همچو اشتر بر نشین می‏ران مرا
 • Etiamsi terribilis (aspectu) sum, scito me impotentem esse ad coitum: me sicut camelum conscende, propelle.” [“Although I am dreadful (in appearance), know me (to be an impotent) catamite. Mount me like a camel (and) thrust.”]
 • صورت مردان و معنی این چنین ** از برون آدم درون دیو لعین‏
 • (With) the appearance of men and the reality like this— Adam without, the accursed Devil within—
 • آن دهل را مانی ای زفت چو عاد ** که بر او آن شاخ را می‏کوفت باد
 • O you that are big as the people of ‘Ád, you resemble the drum against which a branch was beaten by the wind.
 • روبهی اشکار خود را باد داد ** بهر طبلی همچو خیک پر ز باد 3160
 • A fox abandoned his prey for the sake of a drum like a wind-filled leathern bag,
 • چون ندید اندر دهل او فربهی ** گفت خوکی به ازین خیک تهی‏
 • (But) when he found no (real) fatness in the drum, he said, “A hog is better than this empty bag.”
 • روبهان ترسند ز آواز دهل ** عاقلش چندان زند که لا تقل‏
 • Foxes are afraid of the noise of the drum; (but) the wise man beats it ever so much, saying, “Speak not!”
 • قصه‏ی تیر اندازی و ترسیدن او از سواری که در بیشه می‏رفت‏
 • The story of an archer and his fear of a horseman who was riding in a forest.
 • یک سواری با سلاح و بس مهیب ** می‏شد اندر بیشه بر اسبی نجیب‏
 • A horseman, armed and very terrible (in appearance), was riding in the forest on a high-bred horse.
 • تیر اندازی به حکم او را بدید ** پس ز خوف او کمان را در کشید
 • An expert archer espied him, and then from fear of him drew his bow,
 • تا زند تیری سوارش بانگ زد ** من ضعیفم گر چه زفت استم جسد 3165
 • To shoot an arrow. The horseman shouted to him, “I am a weakling, though my body is big.
 • هان و هان منگر تو در زفتی من ** که کمم در وقت جنگ از پیر زن‏
 • Take heed! Take heed! Do not regard my bigness, for in the hour of battle I am less than an old woman.”
 • گفت رو که نیک گفتی ور نه نیش ** بر تو می‏انداختم از ترس خویش‏
 • “Pass on,” said he; “thou hast spoken well, else by reason of my fear I should have shot a barb at thee.”
 • بس کسان را کالت پیکار کشت ** بی‏رجولیت چنان تیغی به مشت‏
 • Many are they whom implements of war have slain, (since they held) such a sword in their hands, without the manhood (to use it).
 • گر بپوشی تو سلاح رستمان ** رفت جانت چون نباشی مرد آن‏
 • If you don the armour of Rustams, your soul goes (your life is lost) when you are not the man for it.
 • جان سپر کن تیغ بگذار ای پسر ** هر که بی‏سر بود از این شه برد سر 3170
 • Make your soul a shield and drop the sword, O son: whoever is headless (selfless) saves his head from this King.
 • آن سلاحت حیله و مکر تو است ** هم ز تو زایید و هم جان تو خست‏
 • Those weapons of yours are your (selfish) contriving and plotting; they have sprung from you and at the same time have wounded your soul.
 • چون نکردی هیچ سودی زین حیل ** ترک حیلت کن که پیش آید دول‏
 • Since you have gained nothing by these contrivings, abandon contrivance, that happy fortunes may meet (you).
 • چون که یک لحظه نخوردی بر ز فن ** ترک فن گو می‏طلب رب المنن‏
 • Since you have not for one moment enjoyed (any) fruit from the arts (of the schools), bid farewell to the arts, and seek always the Lord of bounties.
 • چون مبارک نیست بر تو این علوم ** خویشتن گولی کن و بگذر ز شوم‏
 • Since these sciences bring you no blessing, make yourself a dunce and leave ill luck behind.
 • چون ملایک گو که لا علم لنا ** یا الهی غیر ما علمتنا 3175
 • Like the angels, say, “We have no knowledge, O God, except what Thou hast taught us.”
 • قصه‏ی اعرابی و ریگ در جوال کردن و ملامت کردن آن فیلسوف او را
 • Story of the desert Arab and his putting sand in the sack and the philosopher's rebuking him.
 • یک عرابی بار کرده اشتری ** دو جوال زفت از دانه پری‏
 • A certain Arab of the desert loaded a camel with two big sacks—(there was) one full of grain.
 • او نشسته بر سر هر دو جوال ** یک حدیث انداز کرد او را سؤال‏
 • He was seated on the top of both sacks. A glib philosopher questioned him.
 • از وطن پرسید و آوردش به گفت ** و اندر آن پرسش بسی درها بسفت‏
 • He asked him about his native land and led him to talk and said many fine things in the course of (his) enquiry.