English    Türkçe    فارسی   

2
3275-3324

 • گر نبودی حاجت عالم زمین ** نافریدی هیچ رب العالمین‏ 3275
 • If the earth had not been needed by the (inhabitants of the) world, the Lord of all beings would not have created any (earth);
 • وین زمین مضطرب محتاج کوه ** گر نبودی نافریدی پر شکوه‏
 • And if this quaking earth had not needed mountains, He would not have created them sublime (as they are);
 • ور نبودی حاجت افلاک هم ** هفت گردون نافریدی از عدم‏
 • And if there had not been need of the heavenly spheres also, He would not have created from non-existence the Seven Skies.
 • آفتاب و ماه و این استارگان ** جز به حاجت کی پدید آمد عیان‏
 • The sun and moon and these stars—how did they come plain into view except through need?
 • پس کمند هستها حاجت بود ** قدر حاجت مرد را آلت دهد
 • Need, then, is the noose for (all) things that exist: He (God) gives ti Man instruments in proportion to his need.
 • پس بیفزا حاجت ای محتاج زود ** تا بجوشد در کرم دریای جود 3280
 • Therefore quickly augment thy need, O needy one, in order that the Sea of Bounty may surge up in loving kindness.
 • این گدایان بر ره و هر مبتلا ** حاجت خود می‏نماید خلق را
 • These beggars (are) on the (public) road, and every sufferer (among them) is displaying his need to the people—
 • کوری و شلی و بیماری و درد ** تا از این حاجت بجنبد رحم مرد
 • Blindness and palsy and sickness and pain—that men's pity may be aroused by this need.
 • هیچ گوید نان دهید ای مردمان ** که مرا مال است و انبار است و خوان‏
 • Does he (any one) ever say, “Give bread, O people, for I have riches and granaries and trays (of viands)?”
 • چشم ننهاده‏ست حق در کور موش ** ز انکه حاجت نیست چشمش بهر نوش‏
 • God has not put eyes in the mole, because it does not need eyes for (getting) food.
 • می‏تواند زیست بی‏چشم و بصر ** فارغ است از چشم او در خاک تر 3285
 • It is able to live without eyes and sight: in the dank earth it is independent of eyes.
 • جز به دزدی او برون ناید ز خاک ** تا کند خالق از آن دزدیش پاک‏
 • It never comes out from the earth but for theft, to the end that the Creator may purge it of that thievishness.
 • بعد از آن پر یابد و مرغی شود ** چون ملایک جانب گردون رود
 • After that (purification), it will get wings and become a bird, like the angels, it will go towards heaven.
 • هر زمان در گلشن شکر خدا ** او بر آرد همچو بلبل صد نوا
 • Every moment, in the rose-garden of thanksgiving to God, it will produce a hundred (sweet) notes, like the nightingale,
 • کای رهاننده مرا از وصف زشت ** ای کننده دوزخی را تو بهشت‏
 • Singing, “O Thou that deliverest me from evil qualities! O Thou that makest a hell Paradise!
 • در یکی پیهی نهی تو روشنی ** استخوانی را دهی سمع ای غنی‏ 3290
 • Thou puttest light in a piece of fat; Thou, O Self-sufficing One, givest (the sense of) hearing to a bone.”
 • چه تعلق آن معانی را به جسم ** چه تعلق فهم اشیا را به اسم‏
 • What connexion have those concepts (e.g. sight and hearing) with the body? What connexion has the apprehension of things with (their) names?
 • لفظ چون وکرست و معنی طایر است ** جسم جوی و روح آب سایر است‏
 • The word is like the nest, and the meaning is the bird: the body is the riverbed, and the spirit is the rolling water.
 • او روان است و تو گویی واقف است ** او دوان است و تو گویی عاکف است‏
 • It is moving, and you say it is standing: it is running, and you say it is keeping still.
 • گر نبینی سیر آب از خاکها ** چیست بر وی نو به نو خاشاکها
 • If you see not the movement of the water through the fissures (channels) of earth—(yet it is moving): what are the sticks and straws (ever appearing) anew on it?
 • هست خاشاک تو صورتهای فکر ** نو به نو در می‏رسد اشکال بکر 3295
 • Your sticks and straws are the forms (ideas) of thought: (these) virgin forms are always coming on anew.
 • روی آب جوی فکر اندر روش ** نیست بی‏خاشاک محبوب و وحش‏
 • The surface of the water and stream of thought, as it rolls, is not without sticks and straws, (some) pleasing and (some) unsightly.
 • قشرها بر روی این آب روان ** از ثمار باغ غیبی شد دوان‏
 • The husks on the surface of this rolling water have sped along from the fruits of the Invisible Garden.
 • قشرها را مغز اندر باغ جو ** ز انکه آب از باغ می‏آید به جو
 • Seek the kernels of the husks (not on the water, but) in the Garden, because the water comes from the Garden into the river-bed.
 • گر نبینی رفتن آب حیات ** بنگر اندر جوی و این سیر نبات‏
 • If you see not the flow of the Water of Life, look at the stream and at this movement of the weeds (in it).
 • آب چون انبه‏تر آید در گذر ** زو کند قشر صور زوتر گذر 3300
 • When the water begins to pass by in fuller volume, the husks, (which are) the ideas, pass along it more quickly.
 • چون به غایت تیز شد این جو روان ** غم نپاید در ضمیر عارفان‏
 • When this stream has become extremely rapid in its flow, no care lingers in the minds of the gnostics.
 • چون به غایت ممتلی بود و شتاب ** پس نگنجید اندر او الا که آب‏
 • Since it is (then) exceedingly full and swift, on that account there is no room in it for anything but the water.
 • طعنه زدن بیگانه ای در شیخ و جواب گفتن مرید شیخ او را
 • How a stranger reviled the Shaykh and how the Shaykh's disciple answered him.
 • آن یکی یک شیخ را تهمت نهاد ** کاو بد است و نیست بر راه رشاد
 • A certain man brought charges against a Shaykh, saying, “He is wicked and not on the path of righteousness;
 • شارب خمر است و سالوس و خبیث ** مر مریدان را کجا باشد مغیث‏
 • He is a wine-drinker and a hypocrite and a scoundrel: how should he be one to succour his disciples?”
 • آن یکی گفتش ادب را هوش دار ** خرد نبود این چنین ظن بر کبار 3305
 • One (of the disciples) said to him, “Observe respect: ’tis no light matter to think so ill of the great.
 • دور از او و دور از آن اوصاف او ** که ز سیلی تیره گردد صاف او
 • Far is it from him and far from those (saintly) qualities of his that his clear (spirit) should be darkened by a flood (of sin).
 • این چنین بهتان منه بر اهل حق ** این خیال تست بر گردان ورق‏
 • Do not put such slander on the people of God! This is (mere) fancy on your part. Turn over (a new) leaf.
 • این نباشد ور بود ای مرغ خاک ** بحر قلزم را ز مرداری چه باک‏
 • This (which you say) is not (true); and (even) if it should be, O land-fowl, what harm (comes) to the Red Sea from a carcase?
 • نیست دون القلتین و حوض خرد ** کی تواند قطره‏ایش از کار برد
 • He (the Shaykh) is not less than the (statutory) two jugfuls or the small tank, so that a single drop (of impurity) should be able to disqualify him (for religious purposes).
 • آتش ابراهیم را نبود زیان ** هر که نمرودی است گو می‏ترس از آن‏ 3310
 • The fire is no damage to Abraham, (but) let any one who is a Nimrod beware of it!”
 • نفس نمرود است و عقل و جان خلیل ** روح در عین است و نفس اندر دلیل‏
 • The fleshly soul is Nimrod, and the intellect and spirit are the Friend of God (Abraham): the spirit is concerned with reality itself, and the fleshly soul with the proofs.
 • این دلیل راه رهرو را بود ** کاو به هر دم در بیابان گم شود
 • These indications of the way are for the traveller who at every moment becomes lost in the desert.
 • واصلان را نیست جز چشم و چراغ ** از دلیل و راهشان باشد فراغ‏
 • For them that have attained (to union with God) there is nothing (necessary) except the eye (of the spirit) and the lamp (of intuitive faith): they have no concern with indications (to guide them) or with a road (to travel by).
 • گر دلیلی گفت آن مرد وصال ** گفت بهر فهم اصحاب جدال‏
 • If the man that is united (with God) has mentioned some indication, he has mentioned (it) in order that the dialecticians may understand (his meaning).
 • بهر طفل نو پدر تی‏تی کند ** گر چه عقلش هندسه‏ی گیتی کند 3315
 • For a new-born child the father makes babbling sounds, though his intellect may make a survey of the (whole) world.
 • کم نگردد فضل استاد از علو ** گر الف چیزی ندارد گوید او
 • The dignity of the master's learning is not diminished if he say that (the letter) alif has nothing (has no diacritical mark).
 • از پی تعلیم آن بسته دهن ** از زبان خود برون باید شدن‏
 • For the sake of teaching that tongue-tied (child), one must go outside of one's own language (customary manner of speech).
 • در زبان او بباید آمدن ** تا بیاموزد ز تو او علم و فن‏
 • You must come into (adopt) his language, in order that he may learn knowledge and science from you.
 • پس همه خلقان چو طفلان وی‏اند ** لازم است این پیر را در وقت پند
 • All the people, then, are as his (the spiritual Teacher's) children: this (fact) is necessary for the Pír (to bear in mind) when he gives (them) instruction.
 • کفر را حد است و اندازه بدان ** شیخ و نور شیخ را نبود کران‏ 3320
 • Infidelity hath a fixed limit and range—know (this for sure); (but) the Shaykh and the light of the Shaykh have no bound.
 • پیش بی‏حد هر چه محدود است لاست ** کل شی‏ء غیر وجه الله فناست‏
 • Before the infinite all that is finite is naught: everything except the Face of God is passing away.
 • کفر و ایمان نیست آن جایی که اوست ** انکه او مغز است و این دو رنگ و پوست‏
 • Infidelity and faith do not exist in the place where he (the Shaykh) is, because he is the kernel, while these twain are (only) colour and husk.
 • این فناها پرده‏ی آن وجه گشت ** چون چراغ خفیه اندر زیر طشت‏
 • These fleeting things have become a veil over that Face, like a lantern concealed beneath a bowl.
 • پس سر این تن حجاب آن سر است ** پیش آن سر این سر تن کافر است‏
 • So then, this bodily head is a screen to that (spiritual) head (source of mystic consciousness): before that head this bodily head is an infidel.