English    Türkçe    فارسی   

2
973-1022

 • گر چه شاخ و برگ و بیخش اول است ** آن همه از بهر میوه مرسل است‏
 • Although its boughs, leaves, and roots are first, (yet) all those are sent for the sake of the fruit.
 • پس سری که مغز آن افلاک بود ** اندر آخر خواجه‏ی لولاک بود
 • Hence that hidden Thought which was the brain (core) of those (nine) heavens was in the end the lord of lawlák.
 • نقل اعراض است این بحث و مقال ** نقل اعراض است این شیر و شگال‏ 975
 • This discussion and talk are (involve) the carrying over of accidents; this lion and jackal are (examples of) the carrying over of accidents.
 • جمله عالم خود عرض بودند تا ** اندر این معنی بیامد هل أتی‏
 • Indeed, all created beings were accidents (once), so that in this sense (the text) was revealed—Did there not come…?
 • این عرضها از چه زاید از صور ** وین صور هم از چه زاید از فکر
 • Whence arise these accidents? From ideas. And whence arise these ideas? From thoughts.
 • این جهان یک فکرت است از عقل کل ** عقل چون شاه است و صورتها رسل‏
 • This world is one thought (emanating) from the Universal Intellect: the Intellect is like a king, and the ideas (are his) envoys.
 • عالم اول جهان امتحان ** عالم ثانی جزای این و آن‏
 • The first world is the world of probation; the second world is the (world of) recompense for this and that.
 • چاکرت شاها جنایت می‏کند ** آن عرض زنجیر و زندان می‏شود 980
 • Thy servant, O King, commits a sin: that accident becomes (a substance, namely) chains and prison.
 • بنده‏ات چون خدمت شایسته کرد ** آن عرض نه خلعتی شد در نبرد
 • When thy slave performed goodly service, did not that accident become a robe of honour in the battle (between the flesh and the spirit)?
 • این عرض با جوهر آن بیضه است و طیر ** این از آن و آن از این زاید به سیر
 • This accident with the substance (belonging to it) is egg and bird: this is produced by that, and that by this, in succession.”
 • گفت شاهنشه چنین گیر المراد ** این عرضهای تو یک جوهر نزاد
 • The King said, “Take the meaning (to be) so: (why then) have these accidents of yours not produced any substance?”
 • گفت مخفی داشته ست آن را خرد ** تا بود غیب این جهان نیک و بد
 • “(Divine) Wisdom,” replied the slave, “has kept it concealed, in order that this world of good and evil may be a mystery,
 • ز انکه گر پیدا شدی اشکال فکر ** کافر و مومن نگفتی جز که ذکر 985
 • Because, if the (substantial) forms of thought were to become manifest, infidel and believer (alike) would speak naught but praise (of God).
 • پس عیان بودی نه غیب ای شاه این ** نقش دین و کفر بودی بر جبین‏
 • Then, were this clearly seen, O King, not hidden, and were the mark of religion or infidelity (visible) on the forehead,
 • کی درین عالم بت و بتگر بدی ** چون کسی را زهره‏ی تسخر بدی‏
 • How would there be idol and idolater in this world? How would any one have the stomach to mock (at holy things)?
 • پس قیامت بودی این دنیای ما ** در قیامت کی کند جرم و خطا
 • Then this world of ours would be (like) the Resurrection: who commits sin and wrong at the Resurrection?”
 • گفت شه پوشید حق پاداش بد ** لیک از عامه نه از خاصان خود
 • The King said, “God has veiled the retribution of evil, but (only) from the vulgar, not from His own elect.
 • گر به دامی افکنم من یک امیر ** از امیران خفیه دارم نه از وزیر 990
 • If I entrap one Amír, I keep it hidden from the (other) Amírs, (but) not from the Vizier.
 • حق به من بنمود پس پاداش کار ** وز صورهای عملها صد هزار
 • God, then, has shown to me the retribution of work and myriads of the (substantial) forms of actions.
 • تو نشانی ده که من دانم تمام ** ماه را بر من نمی‏پوشد غمام‏
 • Give a sign (outwardly), for I know all: the cloud does not veil the moon from me.”
 • گفت پس از گفت من مقصود چیست ** چون تو می‏دانی که آن چه بود چیست‏
 • The slave said, “Then what is the object of my speaking, since thou knowest what is (the real nature of) that which has been?”
 • گفت شه حکمت در اظهار جهان ** آن که دانسته برون آید عیان‏
 • The King said, “The wisdom (of God) in making the world manifest (was) that the (thing) known should come forth (to be seen) plainly.
 • آن چه می‏دانست تا پیدا نکرد ** بر جهان ننهاد رنج طلق و درد 995
 • Until He made visible that which He knew, He did not lay upon the world the pain of parturition and the throes (thereof).
 • یک زمان بی‏کار نتوانی نشست ** تا بدی یا نیکیی از تو نجست‏
 • You cannot sit inactive for one moment: (you cannot rest) till some badness or goodness has issued from you.
 • این تقاضاهای کار از بهر آن ** شد موکل تا شود سرت عیان‏
 • These demands (cravings) for action were appointed in order that your inward consciousness should come clearly into (outward) view.
 • پس کلابه‏ی تن کجا ساکن شود ** چون سر رشته‏ی ضمیرش می‏کشد
 • How, then, should the reel, which is the body, become still, when the thread's end, which is the mind, is pulling it?
 • تاسه‏ی تو شد نشان آن کشش ** بر تو بی‏کاری بود چون جان کنش‏
 • The sign of that pulling is your anguish: to be inactive is to you like the death-agony.
 • این جهان و آن جهان زاید ابد ** هر سبب مادر اثر از وی ولد 1000
 • This world and that world are for ever giving birth: every cause is a mother, the effect is the child (born) from it.
 • چون اثر زایید آن هم شد سبب ** تا بزاید او اثرهای عجب‏
 • When the effect was born, that too became a cause, so that it might give birth to wondrous effects.
 • این سببها نسل بر نسل است لیک ** دیده‏ای باید منور نیک نیک‏
 • These causes are generation on generation, but it needs a very well illumined eye (to see all the links in their chain).”
 • شاه با او در سخن اینجا رسید ** یا بدید از وی نشانی یا ندید
 • The King, in conversation with him, arrived at this point: he either saw or did not see a sign.
 • گر بدید آن شاه جویا دور نیست ** لیک ما را ذکر آن دستور نیست‏
 • If that searching King saw (such a sign), ’tis not strange; but we are not permitted to mention it.
 • چون ز گرمابه بیامد آن غلام ** سوی خویشش خواند آن شاه و همام‏ 1005
 • When that (other) slave came from the warm bath, that King and lofty personage called him to his presence,
 • گفت صحا لک نعیم دایم ** بس لطیفی و ظریف و خوب رو
 • (And) said, “Health (to you)! Lasting happiness be yours! You are very fine and elegant and good-looking.
 • ای دریغا گر نبودی در تو آن ** که همی‏گوید برای تو فلان‏
 • Oh, alas! If there were not in you that which so-and-so says about you,
 • شاد گشتی هر که رویت دیده‏یی ** دیدنت ملک جهان ارزیدیی‏
 • Whoever beheld your face would become glad; the sight of you would be worth the empire of the world.”
 • گفت رمزی ز آن بگو ای پادشاه ** کز برای من بگفت آن دین تباه‏
 • He said, “O King, utter some hint of what that miscreant said about me.”
 • گفت اول وصف دو روییت کرد ** کاشکارا تو دوایی خفیه درد 1010
 • The King said, “In the first place he described you as double-faced, saying that you are ostensibly a remedy (but) secretly a disease.”
 • خبث یارش را چو از شه گوش کرد ** در زمان دریای خشمش جوش کرد
 • When he heard from the King the malice of his companion, at once the sea of his anger surged up.
 • کف بر آورد آن غلام و سرخ گشت ** تا که موج هجو او از حد گذشت‏
 • That slave foamed and reddened, so that the billows of his vituperation exceeded (all) bounds.
 • کاو ز اول دم که با من یار بود ** همچو سگ در قحط بس گه خوار بود
 • He said, “From the first moment that he was associated with me, he was a great eater of dung, like a dog in (time of) famine.”
 • چون دمادم کرد هجوش چون جرس ** دست بر لب زد شهنشاهش که بس‏
 • As he satirised him in succession (without intermission), like a bell, the King put his hand on his (the slave's) lips, saying, “Enough!”
 • گفت دانستم ترا از وی بدان ** از تو جان گنده ست و از یارت دهان‏ 1015
 • He said, “I know you from him by that (which you have spoken): in you the spirit is foul, and in your companion (only) the mouth.
 • پس نشین ای گنده جان از دور تو ** تا امیر او باشد و مأمور تو
 • Therefore do you sit far off, O foul-spirited one, that he may be the commander and you under his command.”
 • در حدیث آمد که تسبیح از ریا ** همچو سبزه‏ی گولخن دان ای کیا
 • It is (said) in the Hadíth (Traditions of the Prophet): “Know, sire, that glorification (of God) from hypocrisy is like the verdure on a midden.”
 • پس بدان که صورت خوب و نکو ** با خصال بد نیرزد یک تسو
 • Know, then, that a fair and goodly form with bad qualities (within) is not worth a farthing;
 • ور بود صورت حقیر و ناپذیر ** چون بود خلقش نکو در پاش میر
 • And though the form be despicable and unpleasing, (yet) when his (that person's) disposition is good, die at his feet!
 • صورت ظاهر فنا گردد بدان ** عالم معنی بماند جاودان‏ 1020
 • Know that the outward form passes away, (but) the world of reality remains for ever.
 • چند بازی عشق با نقش سبو ** بگذر از نقش سبو رو آب جو
 • How long will you play at loving the shape of the jug? Leave the shape of the jug; go, seek the water.
 • صورتش دیدی ز معنی غافلی ** از صدف دری گزین گر عاقلی‏
 • You have seen its (outward) form, you are unaware of the reality; pick out from the shell a pearl, if you are wise.