English    Türkçe    فارسی   

3
1489-1538

 • چون سرش ببرید شد سوی قصاب ** تا اهابش بر کند در دم شتاب
 • After he had cut off her head, he went to the butcher, in order that he might quickly rip off her hide forthwith.
 • عذر گفتن نظم کننده و مدد خواستن
 • The Poet's excusing himself and asking help.
 • ای تقاضاگر درون همچون جنین ** چون تقاضا می‌کنی اتمام این 1490
 • O Thou that makest demands within (me), like the embryo— since Thou art making a demand, make easy
 • سهل گردان ره نما توفیق ده ** یا تقاضا را بهل بر ما منه
 • The fulfilment of this (task), show the way, give aidance, or (else) relinquish the demand and do not lay (the burden) upon me!
 • چون ز مفلس زر تقاضا می‌کنی ** زر ببخشش در سر ای شاه غنی
 • Since Thou art demanding gold from an insolvent, give him gold in secret, O rich King!
 • بی تو نظم و قافیه شام و سحر ** زهره کی دارد که آید در نظر
 • Without Thee, how should poesy and rhyme dare to come into sight at eve or morn?
 • نظم و تجنیس و قوافی ای علیم ** بنده‌ی امر توند از ترس و بیم
 • Poesy and homonymy and rhymes, O Knowing One, are the slaves of Thy Command from fear and dread,
 • چون مسبح کرده‌ای هر چیز را ** ذات بی تمییز و با تمییز را 1495
 • Inasmuch as Thou hast made everything a glorifier (of Thee) —the undiscerning entity and the discerning (alike).
 • هر یکی تسبیح بر نوعی دگر ** گوید و از حال آن این بی‌خبر
 • Each glorifies (Thee) in a different fashion, and that one is unaware of the state of this one.
 • آدمی منکر ز تسبیح جماد ** و آن جماد اندر عبادت اوستاد
 • Man disbelieves in the glorification uttered by inanimate things, but those inanimate things are masters in (performing) worship.
 • بلک هفتاد و دو ملت هر یکی ** بی‌خبر از یکدگر واندر شکی
 • Nay, the two-and-seventy sects, every one, are unaware of (the real state of) each other and in a (great) doubt.
 • چون دو ناطق را ز حال همدگر ** نیست آگه چون بود دیوار و در
 • Since two speakers have no knowledge of each other's state, how will (it) be (with) wall and door?
 • چون من از تسبیح ناطق غافلم ** چون بداند سبحه‌ی صامت دلم 1500
 • Since I am heedless of the glorification uttered by one who speaks, how should my heart know the glorification performed by that which is mute?
 • هست سنی را یکی تسبیح خاص ** هست جبری را ضد آن در مناص
 • The Sunní is unaware of the Jabrí's (mode of) glorification; the Jabrí is unaffected by the Sunní's (mode of) glorification.
 • سنی از تسبیح جبری بی‌خبر ** جبری از تسبیح سنی بی اثر
 • The Sunní has a particular (mode of) glorification; the Jabrí has the opposite thereof in (taking) refuge (with God).
 • این همی‌گوید که آن ضالست و گم ** بی‌خبر از حال او وز امر قم
 • This one (the Jabrí) says, “He (the Sunní) is astray and lost,” (being) unaware of his (real) state and of the (Divine) command, “Arise (and preach)!”
 • و آن همی گوید که این را چه خبر ** جنگشان افکند یزدان از قدر
 • And that one (the Sunní) says, “What awareness has this one (the Jabrí)?” God, by fore-ordainment, hath cast them into strife.
 • گوهر هر یک هویدا می‌کند ** جنس از ناجنس پیدا می‌کند 1505
 • He maketh manifest the real nature of each, He displays the congener by (contrast with) the uncongenial.
 • قهر را از لطف داند هر کسی ** خواه دانا خواه نادان یا خسی
 • Every one knows (can distinguish) mercy from vengeance, whether he be wise or ignorant or vile,
 • لیک لطفی قهر در پنهان شده ** یا که قهری در دل لطف آمده
 • But a mercy that has become hidden in vengeance, or a vengeance that has sunk into the heart of mercy,
 • کم کسی داند مگر ربانیی ** کش بود در دل محک جانیی
 • No one knows except the divine (deified) man in whose heart is a spiritual touchstone.
 • باقیان زین دو گمانی می‌برند ** سوی لانه‌ی خود به یک پر می‌پرند
 • The rest hold (only) an opinion of these two (qualities): they fly to their nest with a single wing.
 • بیان آنک علم را دو پرست و گمان را یک پرست ناقص آمد ظن به پرواز ابترست مثال ظن و یقین در علم
 • Explaining that Knowledge has two wings, and Opinion (only) one: “Opinion is defective and curtailed in flight”; and a comparison illustrating opinion and certainty in knowledge.
 • علم را دو پر گمان را یک پرست ** ناقص آمد ظن به پرواز ابترست 1510
 • Knowledge has two wings, Opinion one wing: Opinion is defective and curtailed in flight.
 • مرغ یک‌پر زود افتد سرنگون ** باز بر پرد دو گامی یا فزون
 • The one-winged bird soon falls headlong; then again it flies up some two paces or (a little) more.
 • افت خیزان می‌رود مرغ گمان ** با یکی پر بر امید آشیان
 • The bird, Opinion, falling and rising, goes on with one wing in hope of (reaching) the nest.
 • چون ز ظن وا رست علمش رو نمود ** شد دو پر آن مرغ یک‌پر پر گشود
 • (But) when he has been delivered from Opinion, Knowledge shows its face to him: that one-winged bird becomes two-winged and spreads his wings.
 • بعد از آن یمشی سویا مستقیم ** نه علی وجهه مکبا او سقیم
 • After that, he walks erect and straight, not falling flat on his face or ailing.
 • با دو پر بر می‌پرد چون جبرئیل ** بی گمان و بی مگر بی قال و قیل 1515
 • He flies aloft with two wings, like Gabriel, without opinion and without peradventure and without disputation.
 • گر همه عالم بگویندش توی ** بر ره یزدان و دین مستوی
 • If all the world should say to him, “You are on the Way of God and (are following) the right religion,”
 • او نگردد گرم‌تر از گفتشان ** جان طاق او نگردد جفتشان
 • He will not be made hotter by their words: his lonely soul will not mate with them;
 • ور همه گویند او را گم‌رهی ** کوه پنداری و تو برگ کهی
 • And if they all should say to him, “You are astray: you think (you are) a mountain, and (in reality) you are a blade of straw,”
 • او نیفتد در گمان از طعنشان ** او نگردد دردمند از ظعنشان
 • He will not fall into opinion (doubt) because of their taunts, he will not be grieved by their departure (estrangement from him).
 • بلک گر دریا و کوه آید بگفت ** گویدش با گم‌رهی گشتی تو جفت 1520
 • Nay, if seas and mountains should come to speech and should say to him, “You are wedded to perdition,”
 • هیچ یک ذره نیفتد در خیال ** یا به طعن طاعنان رنجورحال
 • Not the least jot will he fall into phantasy or sickness on account of the taunts of the scoffers.
 • مثال رنجور شدن آدمی بوهم تعظیم خلق و رغبت مشتریان بوی و حکایت معلم
 • Parable of a man's being made (spiritually) ill by vain conceit of the veneration in which he is held by the people and of the supplication addressed to him by those seeking his favour; and the (following) story of the Teacher.
 • کودکان مکتبی از اوستاد ** رنج دیدند از ملال و اجتهاد
 • The boys in a certain school suffered at the hands of their master from weariness and toil.
 • مشورت کردند در تعویق کار ** تا معلم در فتد در اضطرار
 • They consulted about (the means of) stopping (his) work, so that the teacher should be reduced to the necessity (of letting them go),
 • چون نمی‌آید ورا رنجوریی ** که بگیرد چند روز او دوریی
 • (Saying), “Since no illness befalls him, which would cause him to take absence for several days,
 • تا رهیم از حبس و تنگی و ز کار ** هست او چون سنگ خارا بر قرار 1525
 • So that we might escape from (this) imprisonment and confinement and work, (what can we do?). He is fixed (here), like a solid rock.”
 • آن یکی زیرکتر این تدبیر کرد ** که بگوید اوستا چونی تو زرد
 • One, the cleverest (of them all), planned that he should say, “Master, how are you (so) pale?
 • خیر باشد رنگ تو بر جای نیست ** این اثر یا از هوا یا از تبیست
 • May it be well (with you)! Your colour is changed: this is the effect either of (bad) air or of a fever.”
 • اندکی اندر خیال افتد ازین ** تو برادر هم مدد کن این‌چنین
 • (He continued), “At this he (the master) will begin to fancy a little (that he is ill): do you too, brother, help (me) in like manner.
 • چون درآیی از در مکتب بگو ** خیر باشد اوستا احوال تو
 • When you come in through the door of the school, say (to him), ‘Master, is your state (of health) good?’
 • آن خیالش اندکی افزون شود ** کز خیالی عاقلی مجنون شود 1530
 • (Then) that fancy of his will increase a little, for by a fancy a sensible man is driven mad.
 • آن سوم و آن چارم و پنجم چنین ** در پی ما غم نمایند و حنین
 • After us let the third (boy) and the fourth and the fifth show sympathy and sorrow likewise,
 • تا چو سی کودک تواتر این خبر ** متفق گویند یابد مستقر
 • So that, when with one consent thirty boys successively tell this story, it may find lodgement (in his mind).”
 • هر یکی گفتش که شاباش ای ذکی ** باد بختت بر عنایت متکی
 • Each (of the boys) said to him (the ringleader), “Bravo, O sagacious one! May your fortune rest on the favour (of God)!”
 • متفق گشتند در عهد وثیق ** که نگرداند سخن را یک رفیق
 • They agreed, in firm covenant, that no fellow should alter the words;
 • بعد از آن سوگند داد او جمله را ** تا که غمازی نگوید ماجرا 1535
 • And afterwards he administered an oath to them all, lest any tell-tale should reveal the plot.
 • رای آن کودک بچربید از همه ** عقل او در پیش می‌رفت از رمه
 • The counsel of that boy prevailed over all (the others), his intellect was going in front of the (whole) flock.
 • آن تفاوت هست در عقل بشر ** که میان شاهدان اندر صور
 • There is the same difference in human intellect as (there is) amongst loved ones in (their outward) forms.
 • زین قبل فرمود احمد در مقال ** در زبان پنهان بود حسن رجال
 • From this point of view, Ahmad (Mohammed) said in talk, “The excellence of men is hidden in the tongue.”
 • عقول خلق متفاوتست در اصل فطرت و نزد معتزله متساویست تفاوت عقول از تحصیل علم است
 • People's intellects differ in their original nature, (though) according to the Mu‘tazilites they are (originally) equal and the difference in intellects arises from the acquisition of knowledge.