English    Türkçe    فارسی   

3
3049-3098

 • دامن فضلش بکف کن کوروار ** قبض اعمی این بود ای شهره‌یار
 • Blindly lay hold of the skirt of His grace: this is the blind man's seisin (act of taking legal possession), O king.
 • دامن او امر و فرمان ویست ** نیکبختی که تقی جان ویست 3050
 • His skirt is His command and behest: fortunate is he to whom piety is (as) his soul.
 • آن یکی در مرغزار و جوی آب ** و آن یکی پهلوی او اندر عذاب
 • The (blessed) one is in (the midst of) meadows and water-brooks, while the other (unblest) one beside him is in torment.
 • او عجب مانده که ذوق این ز چیست ** و آن عجب مانده که این در حبس کیست
 • He (the latter) remains in wonderment, saying, “Wherefore is this man's delight?” and the other remains in wonderment, saying, “In whose prison is this man?
 • هین چرا خشکی که اینجا چشمه هاست ** هین چرا زردی که اینجا صد دواست
 • Hark, why art thou parched?—for here are fountains. Hark, why art thou pale?—for here are a hundred remedies.
 • همنشینا هین در آ اندر چمن ** گوید ای جان من نیارم آمدن
 • Hark, neighbour, come into the garden!” He (the unblest man) says, “O (dear) soul, I cannot come.”
 • حکایت امیر و غلامش کی نماز باره بود وانس عظیم داشت در نماز و مناجات با حق
 • Story of the Amír and his slave who was very fond of the ritual prayer and had a great joy in the ritual prayer and in communing with God.
 • میرشد محتاج گرمابه سحر ** بانگ زد سنقر هلا بردار سر 3055
 • At dawn the Amír wanted (to go to) the hot bath: he shouted, “Ho Sunqur, rouse yourself!
 • طاس و مندیل و گل از التون بگیر ** تابه گرمابه رویم ای ناگزیر
 • Get from Altún the basin and the napkin and the clay, that we may go to the hot bath, O indispensable one.”
 • سنقر آن دم طاس و مندیلی نکو ** برگرفت و رفت با او دو بدو
 • Sunqur at that (very) moment took up the basin and a fine napkin and set out with him—the two together.
 • مسجدی بر ره بد و بانگ صلا ** آمد اندر گوش سنقر در ملا
 • There was a mosque on the road, and the call to prayer came publicly into Sunqur's ear.
 • بود سنقر سخت مولع در نماز ** گفت ای میر من ای بنده‌نواز
 • Sunqur was very fond of the ritual prayer: he said, “O my Amír, O kind master,
 • تو برین دکان زمانی صبرکن ** تا گزارم فرض و خوانم لم یکن 3060
 • Stay patiently for a while on this bench, that I may perform the obligatory prayers and may recite (the Súra beginning with the words) lam yakun.”
 • چون امام و قوم بیرون آمدند ** ازنماز و وردها فارغ شدند
 • When the Imám and the people had come forth and finished the prayers and litanies,
 • سنقر آنجا ماند تا نزدیک چاشت ** میر سنقر را زمانی چشم داشت
 • Sunqur remained there till near the forenoon: the Amír awaited him for some time;
 • گفت ای سنقر چرا نایی برون ** گفت می‌نگذاردم این ذو فنون
 • (Then) he said, “O Sunqur, why don't you come out?” He replied, “This artful One will not let me (out).
 • صبر کن نک آمدم ای روشنی ** نیستم غافل که در گوش منی
 • Have patience! Behold, I come, O light (of my eyes)! I am not heedless, for thou art in my ear.”
 • هفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد ** تاکه عاجز گشت از تیباش مرد 3065
 • Seven times in succession did he show patience and (then) shout—till at last the man was reduced to despair by his (Sunqur's) trifling.
 • پاسخش این بود می‌نگذاردم ** تا برون آیم هنوز ای محترم
 • His (Sunqur's) reply was (always) this—“He will not let me come out yet, O revered (master).”
 • گفت آخر مسجد اندر کس نماند ** کیت وا می‌دارد آنجا کت نشاند
 • He (the master) said, “Why, there is no one left in the mosque. Who is detaining you there? Who has made you sit (fast)?”
 • گفت آنک بسته‌استت از برون ** بسته است او هم مرا در اندرون
 • He (Sunqur) said, “He who has chained thee outside (of the mosque) has chained me too inside (of it).
 • آنک نگذارد ترا کایی درون ** می‌بنگذارد مرا کایم برون
 • He who will not let thee come in will not let me come out.
 • آنک نگذارد کزین سو پا نهی ** او بدین سو بست پای این رهی 3070
 • He who will not let thee set foot in this direction has chained the foot of this slave (so that it cannot move) in this (opposite) direction.”
 • ماهیان را بحر نگذارد برون ** خاکیان را بحر نگذارد درون
 • The sea does not let the fish out; the sea does not let the creatures of earth in.
 • اصل ماهی آب و حیوان از گلست ** حیله و تدبیر اینجا باطلست
 • Water is the original home of the fish, and the (gross) animal is of the earth: here device and contrivance are of no avail.
 • قفل زفتست و گشاینده خدا ** دست در تسلیم زن واندر رضا
 • Strong is the lock (of Divine destiny), and the (only) opener is God: cling to resignation and acquiescence (in God's will).
 • ذره ذره گر شود مفتاحها ** این گشایش نیست جز از کبریا
 • Though the atoms, one by one, should become keys, (yet) this opening is not (effected) save by the Divine Majesty.
 • چون فراموشت شود تدبیر خویش ** یابی آن بخت جوان از پیر خویش 3075
 • When you forget your own contrivance, you will gain that young (happy) fortune from your spiritual Guide.
 • چون فراموش خودی یادت کنند ** بنده گشتی آنگه آزادت کنند
 • When you are forgetful of self, you are remembered (by God): (when) you have become a slave (to Him), then you are set free.
 • نومید شدن انبیا از قبول و پذیرای منکران قوله حتی اذا استیاس الرسل
 • How the prophets lost hope of being accepted and approved by the unbelievers, as God hath said: “Until, when the (Divine) Messengers despaired…”
 • انبیا گفتند با خاطر که چند ** می‌دهیم این را و آن را وعظ و پند
 • The prophets said to their hearts (to themselves), “How long shall we continue giving exhortation and counsel to this one and that one?
 • چند کوبیم آهن سردی ز غی ** در دمیدن در قفض هین تا بکی
 • How long shall we misguidedly beat a piece of cold iron? Hark, till when (how long shall we continue) to breathe into a cage?”
 • جنبش خلق از قضا و وعده است ** تیزی دندان ز سوز معده است
 • The motion (action) of created beings is (caused) by Divine destiny and appointment: the sharpness of the teeth is (caused) by the burning (hunger pangs) of the stomach.
 • نفس اول راند بر نفس دوم ** ماهی از سر گنده باشد نه ز دم 3080
 • The First Soul pushed (produced an effect) upon the second soul: a fish stinks from the head, not from the tail.
 • لیک هم می‌دان و خر می‌ران چو تیر ** چونک بلغ گفت حق شد ناگزیر
 • But, whilst recognising (this), still speed on like an arrow: since God hath said, “Deliver (the Divine message),” there is no escape (from doing so).
 • تو نمی‌دانی کزین دو کیستی ** جهد کن چندانک بینی چیستی
 • You do not know which of these two you are: strive (then) so long (as is necessary) that you may discern what you are.
 • چون نهی بر پشت کشتی بار را ** بر توکل می‌کنی آن کار را
 • When you put a cargo on board a ship, you are making that venture on trust,
 • تو نمی‌دانی که از هر دو کیی ** غرقه‌ای اندر سفر یا ناجیی
 • (For) you do not know which of the two you are—whether you are (destined to be) drowned on the voyage or saved (from death).
 • گر بگویی تا ندانم من کیم ** بر نخواهم تاخت در کشتی و یم 3085
 • If you say, “Until I know which I am, I will not hasten on to (embark on) the ship and the ocean;
 • من درین ره ناجیم یا غرقه‌ام ** کشف گردان کز کدامین فرقه‌ام
 • On this voyage I am (to be) saved or drowned: reveal (to me) to which party I belong.
 • من نخواهم رفت این ره با گمان ** بر امید خشک همچون دیگران
 • I will not start upon this voyage with doubt and in idle hope, like the others”—
 • هیچ بازرگانیی ناید ز تو ** زانک در غیبست سر این دو رو
 • (Then) no traffic will be done by you, because the secret of these two aspects (possibilities) is in the Unseen.
 • تاجر ترسنده‌طبع شیشه‌جان ** در طلب نه سود دارد نه زیان
 • The merchant of timid disposition and frail spirit neither gains nor loses in his quest;
 • بل زیان دارد که محرومست و خوار ** نور او یابد که باشد شعله‌خوار 3090
 • Nay, he suffers loss, for he is deprived (of fortune) and despicable: (only) he that is an eater of flames (ardent in search) will find the light.
 • چونک بر بوکست جمله کارها ** کار دین اولی کزین یابی رها
 • Inasmuch as all affairs turn upon hope, the affair of religion is most worthy (to inspire hope), for by this means you may win salvation.
 • نیست دستوری بدینجا قرع باب ** جز امید الله اعلم بالصواب
 • Here it is not permitted to knock at the door (with importunity); naught but hope (is permissible): God best knoweth the right course.
 • بیان آنک ایمان مقلد خوفست و رجا
 • Explaining how the faith of the conventional (worldly) man consists in fear and hope.
 • داعی هر پیشه اومیدست و بوک ** گرچه گردنشان ز کوشش شد چو دوک
 • The motive in every trade is hope and chance, even though their necks are (worn thin), like a spindle, from (incessant) toil.
 • بامدادان چون سوی دکان رود ** بر امید و بوک روزی می‌دود
 • When he (the trader) goes in the morning to his shop, he is running (thither) in the hope and chance of (earning) a livelihood.
 • بوک روزی نبودت چون می‌روی ** خوف حرمان هست تو چونی قوی 3095
 • (If) you have not the chance of (earning) a livelihood, why do you go (to your shop)? There is the fear (danger) of disappointment: how (then) are you strong (confident)?
 • خوف حرمان ازل در کسب لوت ** چون نکردت سست اندر جست و جوت
 • In (the case of) earning food, how has the fear of eternal (eternally predestined) disappointment not made you feeble in your search?
 • گویی گرچه خوف حرمان هست پیش ** هست اندر کاهلی این خوف بیش
 • You will say, “Though the fear of disappointment is before (me), this fear is greater (when I am) in idleness.
 • هست در کوشش امیدم بیشتر ** دارم اندر کاهلی افزون خطر
 • (When I am) at work my hope is greater: (when I am) in idleness I have more risk.”