English    Türkçe    فارسی   

3
516-565

 • عج الی القلب و سر یا ساریه ** فیه اشجار و عین جاریه
 • Turn towards the heart and journey on, O night-travellers: therein are trees and (many) a flowing spring.
 • ده مرو ده مرد را احمق کند ** عقل را بی نور و بی رونق کند
 • Do not go to the country: the country makes a fool of a man, it makes the intellect void of light and splendour.
 • قول پیغامبر شنو ای مجتبی ** گور عقل آمد وطن در روستا
 • O chosen one, hear the Prophet’s saying: “To dwell in the country is the grave of the intellect.”
 • هر که را در رستا بود روزی و شام ** تا بماهی عقل او نبود تمام
 • If any one stay in the country a single day and evening, his intellect will not be fully restored for a month.
 • تا بماهی احمقی با او بود ** از حشیش ده جز اینها چه درود 520
 • For a (whole) month foolishness will abide with him: what but these things should he reap from the parched herbage of the country?
 • وانک ماهی باشد اندر روستا ** روزگاری باشدش جهل و عمی
 • And he that stays a month in the country, ignorance and blindness will be his (lot) for a long time.
 • ده چه باشد شیخ واصل ناشده ** دست در تقلید و حجت در زده
 • What is “the country”? The Shaykh that has not been united (with god), but has become addicted to conventionality and argument.
 • پیش شهر عقل کلی این حواس ** چون خران چشم‌بسته در خراس
 • Compared with the town, (which is) Universal Reason, these senses (of ours) are like asses (going round and round) in an ass-mill with their eyes bandaged.
 • این رها کن صورت افسانه گیر ** هل تو دردانه تو گندم‌دانه گیر
 • Leave this (inner meaning) and take the outward form of the tale: let the pearlseed alone and take the cornseed.
 • گر بدر ره نیست هین بر می‌ستان ** گر بدان ره نیستت این سو بران 525
 • If there is no way to the pearl, come, take the wheat; if there is no way for you in that (direction), push on in this direction.
 • ظاهرش گیر ار چه ظاهر کژ پرد ** عاقبت ظاهر سوی باطن برد
 • Take its outward (form)! Though the outward (form) fly crookedly (not straight), the outward (form) at last will lead (you) to the inward (meaning).
 • اول هر آدمی خود صورتست ** بعد از آن جان کو جمال سیرتست
 • In sooth, the first (stage) of every human being is the form; after that (comes) the spirit, which is beauty of disposition.
 • اول هر میوه جز صورت کیست ** بعد از آن لذت که معنی ویست
 • How is the first (stage) of every fruit anything but the form? After that (comes) the delicious taste which is its real meaning.
 • اولا خرگاه سازند و خرند ** ترک را زان پس به مهمان آورند
 • First they make or buy a tent; afterwards they bring the Turcoman (their beloved) as a guest.
 • صورتت خرگاه دان معنیت ترک ** معنیت ملاح دان صورت چو فلک 530
 • Deem your form to be the tent, your real essence the Turcoman, regard your essence as the sailor, your form as the ship.
 • بهر حق این را رها کن یک نفس ** تا خر خواجه بجنباند جرس
 • For God’s sake, quit this (topic) for a moment, so that the Khwaja’s ass may shake its bell (proceed on its journey).
 • رفتن خواجه و قومش به سوی ده
 • How the Khwaja and his family went to the country.
 • خواجه و بچگان جهازی ساختند ** بر ستوران جانب ده تاختند
 • The Khwaja and his children prepared an outfit and galloped on their beasts towards the country.
 • شادمانه سوی صحرا راندند ** سافروا کی تغنموا بر خواندند
 • Merrily they rode a field; they chanted, “Travel, that ye may gain advantage”;
 • کز سفرها ماه کیخسرو شود ** بی سفرها ماه کی خسرو شود
 • For by traveling the moon becomes (splendid, like) Kay Khusraw: how should it become an emperor (khusraw) without traveling?
 • از سفر بیدق شود فرزین راد ** وز سفر یابید یوسف صد مراد 535
 • Through travel the pawn becomes a noble queen, and through travel Joseph gained a hundred objects of desire.
 • روز روی از آفتابی سوختند ** شب ز اختر راه می‌آموختند
 • By day they scorched their faces in the sun, by night they were learning the away from the stars.
 • خوب گشته پیش ایشان راه زشت ** از نشاط ده شده ره چون بهشت
 • The bad road to them seemed good: from (their) delight in the country the road seemed like Paradise.
 • تلخ از شیرین‌لبان خوش می‌شود ** خار از گلزار دلکش می‌شود
 • From sweet-lipped ones (even) bitterness becomes sweet; from the rose-garden (even) thorns become charming.
 • حنظل از معشوق خرما می‌شود ** خانه از همخانه صحرا می‌شود
 • Colocynth turns into dates (when it comes) from the beloved; the (narrow) house is made (like) spacious fields by the house-mate.
 • ای بسا از نازنینان خارکش ** بر امید گل‌عذار ماه‌وش 540
 • Oh, (there is) many a dainty youth that suffers thorns (of anguish) in the hope of (winning) a rose-cheeked moon-like (sweetheart).
 • ای بسا حمال گشته پشت‌ریش ** از برای دلبر مه‌روی خویش
 • Oh, (there is) many a porter, his back torn with wounds for the sake of the moon-faced one to whom he has lost his heart.
 • کرده آهنگر جمال خود سیاه ** تا که شب آید ببوسد روی ماه
 • The ironsmith has blackened his beauty, that (when) night comes he may kissthe face of (a beloved like) the moon.
 • خواجه تا شب بر دکانی چار میخ ** زانک سروی در دلش کردست بیخ
 • The merchant (sits), racked, on a bench (in his shop) till nightfall, because (some one tall and slender as) a cypress has taken root in his heart.
 • تاجری دریا و خشکی می‌رود ** آن بمهر خانه‌شینی می‌دود
 • A trader is faring over sea and land: he runs (makes those swift journeys) for live of one who sits at home.
 • هر که را با مرده سودایی بود ** بر امید زنده‌سیمایی بود 545
 • Whoever has a passion for that which is dead, ‘tis in hope of (gaining) one who has the features of the living.
 • آن دروگر روی آورده به چوب ** بر امید خدمت مه‌روی خوب
 • The carpenter turns his face (attention) to wood, in the hope of rendering service to a fair one whose face is like the moon.
 • بر امید زنده‌ای کن اجتهاد ** کو نگردد بعد روزی دو جماد
 • Do thou exert thyself in hope of the Living One who does not become lifeless after a day or two!
 • مونسی مگزین خسی را از خسی ** عاریت باشد درو آن مونسی
 • Do not from meanness choose a mean person as thy friend: that friendship in him is borrowed (unessential).
 • انس تو با مادر و بابا کجاست ** گر بجز حق مونسانت را وفاست
 • If thy friends other than God possess constancy (permanence), where is thy friendship with the mother and father?
 • انس تو با دایه و لالا چه شد ** گر کسی شاید بغیر حق عضد 550
 • If any one but God is worthy to be relied upon, what has become of thy friendship with thy nurse and tutor?
 • انس تو با شیر و با پستان نماند ** نفرت تو از دبیرستان نماند
 • Thy friendship with the milk and the teat did not endure, thy shyness of (going to) school did not endure.
 • آن شعاعی بود بر دیوارشان ** جانب خورشید وا رفت آن نشان
 • That (friendship) was a radiance (cast) upon their wall: that sign (of the Sun) went back towards the Sun.
 • بر هر آن چیزی که افتد آن شعاع ** تو بر آن هم عاشق آیی ای شجاع
 • On whatsoever thing that radiance may fall, thou becomest in love with that (thing), O brave man.
 • عشق تو بر هر چه آن موجود بود ** آن ز وصف حق زر اندود بود
 • On whatsoever existent thing thy love (is bestowed), that (thing) is gilded with Divine qualities.
 • چون زری با اصل رفت و مس بماند ** طبع سیر آمد طلاق او براند 555
 • When the goldenness has gone to its original source and (only) the copper remains, (thy) nature is surfeited and proceeds to divorce (discard) it.
 • از زر اندود صفاتش پا بکش ** از جهالت قلب را کم گوی خوش
 • Withdraw thy foot from that which is gilded by His qualities, do not from ignorance call the base alloy beautiful;
 • کان خوشی در قلبها عاریتست ** زیر زینت مایه‌ی بی زینتست
 • For in base coin the beauty is borrowed: beneath the comeliness is the substance uncomely.
 • زر ز روی قلب در کان می‌رود ** سوی آن کان رو تو هم کان می‌رود
 • The gold is going from the face of the false coin into the mine (whence it came): do thou too go towards the Mine to which it is going.
 • نور از دیوار تا خور می‌رود ** تو بدان خور رو که در خور می‌رود
 • The light is going from the wall up to the sun: do thou go to that Sun which ever goes (moves) in proportion (with eternal right and justice).
 • زین سپس پستان تو آب از آسمان ** چون ندیدی تو وفا در ناودان 560
 • Henceforth take thou the water (that comes) from Heaven, forasmuch as thou hast not found faithfulness in the aqueduct.
 • معدن دنبه نباشد دام گرگ ** کی شناسد معدن آن گرگ سترگ
 • The lure to catch the wolf is (the sheep’s tail; it is) not the place (shop) where the sheep’s tail came from: how should that fierce wolf know the place of provenance?
 • زر گمان بردند بسته در گره ** می‌شتابیدند مغروران به ده
 • They (the Khwaja and his family) imagined (that they would be) gold tied in knots, (so) the deluded (party) were making haste to (reach) the countryside.
 • همچنین خندان و رقصان می‌شدند ** سوی آن دولاب چرخی می‌زدند
 • Thus were they going alone, laughing and dancing and caracoling towards the water-wheel.
 • چون همی‌دیدند مرغی می‌پرید ** جانب ده صبر جامه می‌درید
 • Whenever they saw a bird flying in the direction of the country, (their) patience rent its garments;
 • هر که می‌آمد ز ده از سوی او ** بوسه می‌دادند خوش بر روی او 565
 • (And) they would kiss joyfully the face of any one who came from the country, from his (the countryman’s) neighbourhood,