English    Türkçe    فارسی   

3
654-703

 • ناجوامردا که خرکره‌ی منست ** گفت نه این گرگ چون آهرمنست
 • (Crying), “O ungenerous (wretch), it is my ass-colt!” “Nay,” said he, “this is the devilish wolf.
 • اندرو اشکال گرگی ظاهرست ** شکل او از گرگی او مخبرست 655
 • The features of wolfishness are apparent in it; its form makes (one) acquainted with its wolfishness.”
 • گفت نه بادی که جست از فرج وی ** می‌شناسم همچنانک آبی ز می
 • “Nay,” he said, “I know the wind that escaped from its arse as well as (I know) water from wine.
 • کشته‌ای خرکره‌ام را در ریاض ** که مبادت بسط هرگز ز انقباض
 • Thou hast killed my ass-colt in the meadows—mayst thou never be released from anguish!”
 • گفت نیکوتر تفحص کن شبست ** شخصها در شب ز ناظر محجبست
 • “Make a better investigation,” he replied; “it is night, and at night material objects are screened from the beholder.
 • شب غلط بنماید و مبدل بسی ** دید صایب شب ندارد هر کسی
 • Night causes many a thing to appear wrong and changed (from its proper aspect): not every one has the (power of) seeing correctly by night.
 • هم شب و هم ابر و هم باران ژرف ** این سه تاریکی غلط آرد شگرف 660
 • (Now there is) both night and clouds and heavy rain withal: these three darknesses produce great error.”
 • گفت آن بر من چو روز روشنست ** می‌شناسم باد خرکره‌ی منست
 • He said, “To me ’tis as (manifest as) bright day: I know (it), it is the wind of my ass-colt.
 • در میان بیست باد آن باد را ** می‌شناسم چون مسافر زاد را
 • Amongst twenty winds I know that wind as the traveller (knows) his provisions for the journey.”
 • خواجه بر جست و بیامد ناشکفت ** روستایی را گریبانش گرفت
 • The Khwája sprang up, and losing patience he seized the countryman by his collar,
 • کابله طرار شید آورده‌ای ** بنگ و افیون هر دو با هم خورده‌ای
 • Crying, “O fool and cutpurse, thou hast shown hypocrisy: thou hast eaten both beng and opium together.
 • در سه تاریکی شناسی باد خر ** چون ندانی مر مرا ای خیره‌سر 665
 • Amidst three darknesses thou knowest the wind of the ass: how dost not thou know me, O giddy-head?
 • آنک داند نیمشب گوساله را ** چون نداند همره ده‌ساله را
 • He that knows a colt at midnight, how should he not know his own ten years' comrade?”
 • خویشتن را عارف و واله کنی ** خاک در چشم مروت می‌زنی
 • Thou art feigning to be a gnostic and distraught (with love of God): thou art throwing dust in the eyes of generosity,
 • که مرا از خویش هم آگاه نیست ** در دلم گنجای جز الله نیست
 • Saying, “I have no consciousness even of myself: in my heart there is no room for aught but God.
 • آنچ دی خوردم از آنم یاد نیست ** این دل از غیر تحیر شاد نیست
 • I have no recollection of what I ate yesterday: this heart takes joy in nothing except bewilderment.
 • عاقل و مجنون حقم یاد آر ** در چنین بی‌خویشیم معذور دار 670
 • I am sane and maddened by God: remember (this), and (since I am) in such a state of selflessness, hold me excusable.
 • آنک مرداری خورد یعنی نبید ** شرع او را سوی معذوران کشید
 • He that eats carrion, that is to say, (drinks) date-wine—the (religious) Law enrols him amongst those who are excused.
 • مست و بنگی را طلاق و بیع نیست ** همچو طفلست او معاف و معتقیست
 • The drunkard and eater of beng has not (the right of) divorce or barter; he is even as a child: he is a person absolved and emancipated.
 • مستیی کید ز بوی شاه فرد ** صد خم می در سر و مغز آن نکرد
 • The intoxication that arises from the scent of the unique King—a hundred vats of wine never wrought that (intoxication) in head and brain.
 • پس برو تکلیف چون باشد روا ** اسب ساقط گشت و شد بی دست و پا
 • To him (the God-intoxicated man), then, how should the obligation (to keep the Law) be applicable? The horse is fallen (out of account) and has become unable to move.
 • بار کی نهد در جهان خرکره را ** درس کی دهد پارسی بومره را 675
 • Who in the world would lay a load upon the ass-colt? Who would give lessons in Persian to Bú Murra?
 • بار بر گیرند چون آمد عرج ** گفت حق لیس علی الاعمی حرج
 • When lameness comes, the load is taken off: God hath said,It is no sin in the blind.
 • سوی خود اعمی شدم از حق بصیر ** پس معافم از قلیل و از کثیر
 • I have become blind in regard to myself, seeing by (the grace of) God: therefore I am absolved from the small (obligation) and from the great.”
 • لاف درویشی زنی و بی‌خودی ** های هوی مستیان ایزدی
 • Thou braggest of thy dervishhood and selflessness, (thou utterest) the wailful cries of those intoxicated with God,
 • که زمین را من ندانم ز آسمان ** امتحانت کرد غیرت امتحان
 • Saying, “I know not earth from heaven.” The (Divine) jealousy hath tried thee, tried thee (and found thee wanting).
 • باد خرکره‌ی چنین رسوات کرد ** هستی نفی ترا اثبات کرد 680
 • Thus hath the wind of thy ass-colt put thee to shame, thus hath it affirmed the existence of thy self-negation.
 • این چنین رسوا کند حق شید را ** این چنین گیرد رمیده‌صید را
 • In this wise doth God expose hypocrisy, in this wise doth He catch the quarry that has started away.
 • صد هزاران امتحانست ای پسر ** هر که گوید من شدم سرهنگ در
 • There are hundreds of thousands of trials, O son, for any one who says, “I am the captain of the Gate.”
 • گر نداند عامه او را ز امتحان ** پختگان راه جویندش نشان
 • If the vulgar do not know him by (putting him to) the trial, (yet) the adepts of the Way will demand from him the token (of his veracity).
 • چون کند دعوی خیاطی خسی ** افکند در پیش او شه اطلسی
 • When a churl pretends to be a tailor, the king will throw down a piece of satin in front of him,
 • که ببر این را بغلطاق فراخ ** ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ 685
 • Saying, “Cut this into a wide undervest (baghaltáq)”: from (as the result of) the trial there appear two horns on him.
 • گر نبودی امتحان هر بدی ** هر مخنث در وغا رستم بدی
 • Were there not a testing of every vicious person, every effeminate would be a Rustam in the fray.
 • خود مخنث را زره پوشیده گیر ** چون ببیند زخم گردد چون اسیر
 • Even suppose that the effeminate has put on a coat of mail: as soon as he feels the blow, he will become as a captive.
 • مست حق هشیار چون شد از دبور ** مست حق ناید به خود تا نفخ صور
 • How will he that is intoxicated with God be restored to his senses by (the soft breath of) the west-wind? The God-intoxicated man will not come to himself till the blast of the trumpet (of Resurrection).
 • باده‌ی حق راست باشد بی دروغ ** دوغ خوردی دوغ خوردی دوغ دوغ
 • The wine of God is true, not false: thou hast drunk buttermilk, thou hast drunk buttermilk, buttermilk, buttermilk!
 • ساختی خود را جنید و بایزید ** رو که نشناسم تبر را از کلید 690
 • Thou hast made thyself out to be a Junayd or a Báyazíd, (saying), “Begone, for I do not know a hatchet from a key.”
 • بدرگی و منبلی و حرص و آز ** چون کنی پنهان بشید ای مکرساز
 • How by means of hypocrisy, O contriver of fraud, wilt thou conceal depravity of nature and (spiritual) sloth and greed and concupiscence?
 • خویش را منصور حلاجی کنی ** آتشی در پنبه‌ی یاران زنی
 • Thou makest thyself a Mansúr-i Halláj and settest fire to the cotton of thy friends,
 • که بنشناسم عمر از بولهب ** باد کره‌ی خود شناسم نیمشب
 • Saying, “I do not know ‘Umar from Bú Lahab, (but) I know the wind of my ass-colt at midnight.”
 • ای خری کین از تو خر باور کند ** خویش را بهر تو کور و کر کند
 • Oh, the ass that would believe this from an ass like thee, and would make himself blind and deaf for thy sake!
 • خویش را از ره‌روان کمتر شمر ** تو حریف ره‌ریانی گه مخور 695
 • Do not count thyself one of the travellers on the Way; thou art a comrade of them that defile the Way: do not eat dung (do not talk rubbish)!
 • باز پر از شید سوی عقل تاز ** کی پرد بر آسمان پر مجاز
 • Fly back from hypocrisy, hasten towards Reason: how shall the wing of the phenomenal (unreal) soar to Heaven?
 • خویشتن را عاشق حق ساختی ** عشق با دیو سیاهی باختی
 • Thou hast feigned to be a lover of God, (but in truth) thou hast played the game of love with a black devil.
 • عاشق و معشوق را در رستخیز ** دو بدو بندند و پیش آرند تیز
 • At the Resurrection lover and beloved shall be tied in couples and quickly brought forward (to judgement).
 • تو چه خود را گیج و بی‌خود کرده‌ای ** خون رز کو خون ما را خورده‌ای
 • Why hast thou made thyself crazy and senseless? Where is the blood of the vine? Thou hast drunk our blood,
 • رو که نشناسم ترا از من بجه ** عارف بی‌خویشم و بهلول ده 700
 • (Saying), “Begone, I do not know thee: spring away from me. I am a gnostic who is beside himself and (I am) the Buhlúl of the village.”
 • تو توهم می‌کنی از قرب حق ** که طبق‌گر دور نبود از طبق
 • Thou art conceiving a false opinion of thy nearness to God, thinking that the Tray-maker is not far from the tray;
 • این نمی‌بینی که قرب اولیا ** صد کرامت دارد و کار و کیا
 • (And) thou dost not see this, that the nearness of the saints (to God) hath a hundred miracles and pomps and powers.
 • آهن از داوود مومی می‌شود ** موم در دستت چو آهن می‌بود
 • By David iron is made (soft as) a piece of wax; in thy hand wax is (hard) as iron.