English    Türkçe    فارسی   

4
1045-1094

 • آن سگی در کو گدای کور دید ** حمله می‌آورد و دلقش می‌درید 1045
 • A dog saw a blind beggar in the street, and was rushing at him and tearing his cloak.
 • گفته‌ایم این را ولی باری دگر ** شد مکرر بهر تاکید خبر
 • We have (already) related this, but it is repeated (here) once again in order to strengthen (the effect of) the story.
 • کور گفتش آخر آن یاران تو ** بر کهند این دم شکاری صیدجو
 • The blind man said to it (the dog), “Why, at this moment your friends are hunting and seeking prey on the mountain.
 • قوم تو در کوه می‌گیرند گور ** در میان کوی می‌گیری تو کور
 • Your kinsfolk are catching onagers in the mountains: you are catching blind men in the streets.”
 • ترک این تزویر گو شیخ نفور ** آب شوری جمع کرده چند کور
 • O recalcitrant Shaykh, abandon this imposture: thou art (like) briny water, having gathered some blind men (around thee),
 • کین مریدان من و من آب شور ** می‌خورند از من همی گردند کور 1050
 • (As though implicitly thou wert) saying, “These are my disciples, and I am (like) briny water: they drink of me and become blind.”
 • آب خود شیرین کن از بحر لدن ** آب بد را دام این کوران مکن
 • Sweeten thy water with the esoteric Sea: do not make the foul water a snare for these blind ones.
 • خیز شیران خدا بین گورگیر ** تو چو سگ چونی بزرقی کورگیر
 • Arise, behold the lions of God who catch the onager: how art thou, like a dog, catching the blind with a (display of) hypocrisy?
 • گور چه از صید غیر دوست دور ** جمله شیر و شیرگیر و مست نور
 • What onager (do they catch)? They are far from hunting aught but the Beloved. They all are lions and lion-catchers and intoxicated with the Light (of God).
 • در نظاره صید و صیادی شه ** کرده ترک صید و مرده در وله
 • In contemplation of the chase and hunting of the King, they have abandoned the chase and have become dead in bewilderment.
 • هم‌چو مرغ مرده‌شان بگرفته یار ** تا کند او جنس ایشان را شکار 1055
 • The Friend has taken them, like a dead bird, that (by means of them) He may hunt down their congeners.
 • مرغ مرده مضطر اندر وصل و بین ** خوانده‌ای القلب بین اصبعین
 • The dead bird is compelled (deprived of volition) in respect of being united or separated: you have read (the Hadíth), “The heart is between two fingers (of the Merciful God).”
 • مرغ مرده‌ش را هر آنک شد شکار ** چون ببیند شد شکار شهریار
 • Every one that has fallen a prey to His dead bird (will perceive), when he sees (the truth), (that) he has fallen a prey to the King.
 • هر که او زین مرغ مرده سر بتافت ** دست آن صیاد را هرگز نیافت
 • Whoever turned his head away from this dead bird never gained the hand of that Hunter.
 • گوید او منگر به مرداری من ** عشق شه بین در نگهداری من
 • It (the dead bird) says, “Do not regard my being a carcase: see the King's love (shown) in preserving me.
 • من نه مردارم مرا شه کشته است ** صورت من شبه مرده گشته است 1060
 • I am not a carcase: the King hath killed me: my appearance has become like (that of) the dead.
 • جنبشم زین پیش بود از بال و پر ** جنبشم اکنون ز دست دادگر
 • My former motion was by means of wing and pinion: now my motion proceeds from the hand of the (Divine) Judge.
 • جنبش فانیم بیرون شد ز پوست ** جنبشم باقیست اکنون چون ازوست
 • My perishable motion has gone forth from my skin: now my motion is everlasting, since it proceeds from Him.
 • هر که کژ جنبد به پیش جنبشم ** گرچه سیمرغست زارش می‌کشم
 • If any one move crookedly (misbehave) in the presence of my motion, I will kill him miserably, (even) though he is the Símurgh.
 • هین مرا مرده مبین گر زنده‌ای ** در کف شاهم نگر گر بنده‌ای
 • Beware! If thou art (spiritually) alive, do not deem me dead; if thou art a (devoted) slave (of God), regard me (as being) in the hand of the King.
 • مرده زنده کرد عیسی از کرم ** من به کف خالق عیسی درم 1065
 • Jesus, by his grace, made the dead to be living: I am in the hand of the Creator of Jesus.
 • کی بمانم مرده در قبضه‌ی خدا ** بر کف عیسی مدار این هم روا
 • How should I remain dead in the grasp of God? Likewise, do not hold this to be possible in (the case of) the hand of ‘Jesus.’
 • عیسی‌ام لیکن هر آنکو یافت جان ** از دم من او بماند جاودان
 • I am ‘Jesus’; but every one that hath gained life from (been revived by) my breath will remain unto everlasting.
 • شد ز عیسی زنده لیکن باز مرد ** شاد آنکو جان بدین عیسی سپرد
 • He (the dead man) was made living by Jesus, but died again. Happy is he that gave up his life to this ‘Jesus.’
 • من عصاام در کف موسی خویش ** موسیم پنهان و من پیدا به پیش
 • I am the staff in the hand of my ‘Moses’: my ‘Moses’ is hidden, while I am visible in presence.
 • بر مسلمانان پل دریا شوم ** باز بر فرعون اژدها شوم 1070
 • For the true believers I become a bridge across the sea; for Pharaoh, again, I become a dragon.”
 • این عصا را ای پسر تنها مبین ** که عصا بی‌کف حق نبود چنین
 • O son, do not regard this staff alone, for the staff would not be like this without the hand of God.
 • موج طوفان هم عصا بد کو ز درد ** طنطنه‌ی جادوپرستان را بخورد
 • The waves of the Flood too were a staff which, from being aggrieved, devoured the pomp of the votaries of magic.
 • گر عصاهای خدا را بشمرم ** زرق این فرعونیان را بر درم
 • If I should enumerate the staves of God, I should tear to pieces (expose and confound) the hypocrisy of these followers of Pharaoh;
 • لیک زین شیرین گیای زهرمند ** ترک کن تا چند روزی می‌چرند
 • But leave them to browse on this sweet poisonous grass for a few days.
 • گر نباشد جاه فرعون و سری ** از کجا یابد جهنم پروری 1075
 • If there be not the power and dominion of Pharaoh, whence shall Hell obtain nutriment?
 • فربهش کن آنگهش کش ای قصاب ** زانک بی‌برگ‌اند در دوزخ کلاب
 • Fatten him, then kill him, O Butcher; for the dogs in Hell are without food.
 • گر نبودی خصم و دشمن در جهان ** پس بمردی خشم اندر مردمان
 • If there were no adversary and enemy in the world, then the anger in men would die.
 • دوزخ آن خشمست خصمی بایدش ** تا زید ور نی رحیمی بکشدش
 • That anger is Hell: it needs an adversary that it may live; else Mercy would kill it.
 • پس بماندی لطف بی‌قهر و بدی ** پس کمال پادشاهی کی بدی
 • Then clemency would remain without any vengeance or evil: then how would the perfection of Kingship be (manifested)?
 • ریش‌خندی کرده‌اند آن منکران ** بر مثلها و بیان ذاکران 1080
 • Those disbelievers have made a laughing-stock of the parables and clear exposition of them that glorify (God).
 • تو اگر خواهی بکن هم ریش‌خند ** چند خواهی زیست ای مردار چند
 • Make (them) a laughing-stock, if thou wishest (O disbeliever): how long wilt thou live, O carcase, how long?
 • شاد باشید ای محبان در نیاز ** بر همین در که شود امروز باز
 • Rejoice, O lovers (of God), in supplication at this same door, for it is opened today.
 • هر حویجی باشدش کردی دگر ** در میان باغ از سیر و کبر
 • Every pot-herb, (such as) garlic and caper, has a different bed in the garden.
 • هر یکی با جنس خود در کرد خود ** از برای پختگی نم می‌خورد
 • Each with its own kind in its own bed drinks moisture (is watered) for the purpose of becoming mature.
 • تو که کرد زعفرانی زعفران ** باش و آمیزش مکن با دیگران 1085
 • Thou, who art a saffron-bed, be saffron and do not mix with the others.
 • آب می‌خور زعفرانا تا رسی ** زعفرانی اندر آن حلوا رسی
 • Drink the water, O saffron, that thou mayst attain to maturity: thou art saffron, thou wilt attain to that halwá (sweetmeat).
 • در مکن در کرد شلغم پوز خویش ** که نگردد با تو او هم‌طبع و کیش
 • Do not put thy muzzle into the bed of turnips, for it (the turnip) will not agree with thee in nature and habit.
 • تو بکردی او بکردی مودعه ** زانک ارض الله آمد واسعه
 • Thou art planted in one bed, it (the turnip) in another bed, because God's earth is spacious,
 • خاصه آن ارضی که از پهناوری ** در سفر گم می‌شود دیو و پری
 • Particularly that earth (the unseen world) where, on account of its breadth, demon and genie are lost in their journey.
 • اندر آن بحر و بیابان و جبال ** منقطع می‌گردد اوهام و خیال 1090
 • In (seeking to measure) those seas and deserts and mountains imagination and fancy fail entirely.
 • این بیابان در بیابانهای او ** هم‌چو اندر بحر پر یک تای مو
 • In (comparison with) the deserts thereof, this desert (the material world) is like a single hair in a full sea.
 • آب استاده که سیرستش نهان ** تازه‌تر خوشتر ز جوهای روان
 • The still water whose course is hidden is fresher and sweeter than running brooks,
 • کو درون خویش چون جان و روان ** سیر پنهان دارد و پای روان
 • For, like the (vital) spirit and the (rational) soul, it hath within itself a hidden course and a moving foot.
 • مستمع خفتست کوته کن خطاب ** ای خطیب این نقش کم کن تو بر آب
 • The auditor is asleep: cut short (conclude) the address: O preacher, do not draw this picture on water.