English    Türkçe    فارسی   

4
1550-1599

 • راه نزدیک و بماندم سخت دیر ** سیر گشتم زین سواری سیرسیر 1550
 • The way is near (not far), but I have tarried very late: I have become sick of this riding, sick, sick.”
 • سرنگون خود را از اشتر در فکند ** گفت سوزیدم ز غم تا چندچند
 • He (Majnún) threw himself headlong from the camel. He said, “I am consumed with grief: how long, how long?”
 • تنگ شد بر وی بیابان فراخ ** خویشتن افکند اندر سنگلاخ
 • The wide desert became (too) narrow for him: he flung himself on the stony place.
 • آنچنان افکند خود را سخت زیر ** که مخلخل گشت جسم آن دلیر
 • He flung himself down so violently that the body of that courageous man was cracked.
 • چون چنان افکند خود را سوی پست ** از قضا آن لحظه پایش هم شکست
 • When he flung himself to the ground thus, at that moment also by (Divine) destiny his leg broke.
 • پای را بر بست و گفتا گو شوم ** در خم چوگانش غلطان می‌روم 1555
 • He tied up his leg and said, “I will become a ball, I will go rolling along in the curve of His bat.”
 • زین کند نفرین حکیم خوش‌دهن ** بر سواری کو فرو ناید ز تن
 • For this cause the sweet-mouthed Sage utters a curse on the rider who does not dismount from the body.
 • عشق مولی کی کم از لیلی بود ** گوی گشتن بهر او اولی بود
 • How should love for the Lord be inferior to love for Laylá? To become a ball for His sake is more worthy.
 • گوی شو می‌گرد بر پهلوی صدق ** غلط غلطان در خم چوگان عشق
 • Become a ball, turn on the side which is sincerity, (and go) rolling, rolling in the curve of the bat of Love,
 • کین سفر زین پس بود جذب خدا ** وان سفر بر ناقه باشد سیر ما
 • For henceforth this journey is (accomplished by means of) the pull of God, while that (former) journey on the she-camel is our progression (made by our own efforts).
 • این چنین سیریست مستثنی ز جنس ** کان فزود از اجتهاد جن و انس 1560
 • Such is the extraordinary mode of progression which transcends the utmost exertion of the Jinn and mankind.
 • این چنین جذبیست نی هر جذب عام ** که نهادش فضل احمد والسلام
 • Such is the pull—not every common pull—to which Ahmad (Mohammed) awarded the pre-eminence. And (now) farewell!
 • نوشتن آن غلام قصه‌ی شکایت نقصان اجری سوی پادشاه
 • How the slave wrote to the King a statement complaining of the reduction of his allowance
 • قصه کوته کن برای آن غلام ** که سوی شه بر نوشتست او پیام
 • Cut short the discourse (on these topics) for the sake of (re turning to the story of) the slave who has written a message to the King
 • قصه پر جنگ و پر هستی و کین ** می‌فرستد پیش شاه نازنین
 • He is sending to the gracious King a statement filled with wrangling and self-conceit and hatred.
 • کالبد نامه‌ست اندر وی نگر ** هست لایق شاه را آنگه ببر
 • The body is (like) a letter: look into it (and see) whether it is worthy of the King; then take it (to Him).
 • گوشه‌ای رو نامه را بگشا بخوان ** بین که حرفش هست در خورد شهان 1565
 • Go into a corner, open the letter, read (it), see whether its‘ words are suitable to kings.
 • گر نباشد درخور آن را پاره کن ** نامه‌ی دیگر نویس و چاره کن
 • If it be not suitable, tear it in pieces and write another letter and remedy (the fault).
 • لیک فتح نامه‌ی تن زپ مدان ** ورنه هر کس سر دل دیدی عیان
 • But do not think it is easy to open the letter which is the body; otherwise every one would plainly see the secret of the heart.
 • نامه بگشادن چه دشوارست و صعب ** کار مردانست نه طفلان کعب
 • How hard and difficult is it to open the letter! ‘Tis a task for men, not for children playing at knuckle
 • جمله بر فهرست قانع گشته‌ایم ** زانک در حرص و هوا آغشته‌ایم
 • We have all become satisfied with (reading) the table of contents, because we are steeped in cupidity and vain desire.
 • باشد آن فهرست دامی عامه را ** تا چنان دانند متن نامه را 1570
 • The table of contents is a snare for the vulgar, that they may think the text of the scroll is like that (table).
 • باز کن سرنامه را گردن متاب ** زین سخن والله اعلم بالصواب
 • Open the title-page, do not turn your neck aside from these words—and God best knoweth the right course.
 • هست آن عنوان چو اقرار زبان ** متن نامه‌ی سینه را کن امتحان
 • That title is like a declaration made by the tongue: examine the text of the scroll, namely, the bosom (your inward self),
 • که موافق هست با اقرار تو ** تا منافق‌وار نبود کار تو
 • (And see) whether it is in agreement with your declaration, in order that your actions may not be hypocritical.
 • چون جوالی بس گرانی می‌بری ** زان نباید کم که در وی بنگری
 • When you are carrying a very heavy sack, you must not fail to look into it,
 • که چه داری در جوال از تلخ و خوش ** گر همی ارزد کشیدن را بکش 1575
 • (To see) what of sour and sweet you have in the sack. If it is worth bringing along, bring it;
 • ورنه خالی کن جوالت را ز سنگ ** باز خر خود را ازین بیگار و ننگ
 • Otherwise, empty your sack of the stones (in it), and redeem yourself from this fruitless toil and disgrace.
 • در جوال آن کن که می‌باید کشید ** سوی سلطانان و شاهان رشید
 • Put in the sack that (only) which must be brought to righteous sultans and kings.
 • حکایت آن فقیه با دستار بزرگ و آنک بربود دستارش و بانگ می‌زد کی باز کن ببین کی چه می‌بری آنگه ببر
 • Story of the divine with a big turban and the man who carried it off, and how he (the divine) shouted, “Undo it and see what you are taking: then take it (if you wish)!”
 • یک فقیهی ژنده‌ها در چیده بود ** در عمامه‌ی خویش در پیچیده بود
 • A certain divine had collected some old rags and wound them in his turban,
 • تا شود زفت و نماید آن عظیم ** چون در آید سوی محفل در حطیم
 • In order that it might become big and look grand when he came into the assembly in the Hatím.
 • ژنده‌ها از جامه‌ها پیراسته ** ظاهرا دستار از آن آراسته 1580
 • He had clipped the rags from (various) garments and outwardly embellished the turban with them.
 • ظاهر دستار چون حله‌ی بهشت ** چون منافق اندرون رسوا و زشت
 • The exterior of the turban was like a robe of Paradise, (but) it was shameful and ugly within, like the hypocrite.
 • پاره پاره دلق و پنبه و پوستین ** در درون آن عمامه بد دفین
 • Shreds of dalq (dervish-cloak) and cotton and fur were buried inside that turban.
 • روی سوی مدرسه کرده صبوح ** تا بدین ناموس یابد او فتوح
 • He had set his face towards the college at dawn, that by means of this false dignity he might gain (material) blessings.
 • در ره تاریک مردی جامه کن ** منتظر استاده بود از بهر فن
 • A clothes-robber stood waiting on the dark road to practise his craft.
 • در ربود او از سرش دستار را ** پس دوان شد تا بسازد کار را 1585
 • He snatched the turban from his head, and then started to run in order that he might settle the business.
 • پس فقیهش بانگ برزد کای پسر ** باز کن دستار را آنگه ببر
 • Thereupon the divine shouted at him, saying, “O son, undo the turban (first), then take it (away with you).
 • این چنین که چار پره می‌پری ** باز کن آن هدیه را که می‌بری
 • Even as you are flying with four wings (very rapidly), (with the same speed) undo the gift which you are taking away.
 • باز کن آن را به دست خود بمال ** آنگهان خواهی ببر کردم حلال
 • Undo it and rub (feel) with your hand, then take it if you like: I sanction (that).”
 • چونک بازش کرد آنک می‌گریخت ** صد هزاران ژنده اندر ره بریخت
 • When he who was fleeing undid it, a hundred thousand rags dropped on the road.
 • زان عمامه‌ی زفت نابایست او ** ماند یک گز کهنه‌ای در دست او 1590
 • Of that big improper turban of his there remained in his (the robber's) hand (only) an ell of old cloth.
 • بر زمین زد خرقه را کای بی‌عیار ** زین دغل ما را بر آوردی ز کار
 • He dashed the rag on the ground, saying, “O worthless man, by this fraud you have put me out of business (deprived me of profit).”
 • نصیحت دنیا اهل دنیا را به زبان حال و بی‌وفایی خود را نمودن به وفا طمع دارندگان ازو
 • The World's mute admonition to worldlings, and how it displays its faithlessness to those who have hope of its keeping faith (with them).
 • گفت بنمودم دغل لیکن ترا ** از نصیحت باز گفتم ماجرا
 • He (the divine) said, “I defrauded (you), but (at the same time) I declared to you the (truth of the) matter by way of admonition.”
 • هم‌چنین دنیا اگر چه خوش شکفت ** بانگ زد هم بی‌وفایی خویش گفت
 • Likewise the World, though it blossomed delightfully (made a fair show), at the same time uttered a (warning) cry and declared its faithlessness.
 • اندرین کون و فساد ای اوستاد ** آن دغل کون و نصیحت آن فساد
 • In this (realm of) existence and corruption, O master, existence is the fraud and that corruption is the admonition.
 • کون می‌گوید بیا من خوش‌پیم ** وآن فسادش گفته رو من لا شی‌ام 1595
 • Existence says, “Come, I am delectable,” and its corruption says, “Go, I am nothing.”
 • ای ز خوبی بهاران لب گزان ** بنگر آن سردی و زردی خزان
 • O thou that bitest thy lip (in admiration) at the beauty of spring, look on the coldness and paleness of autumn.
 • روز دیدی طلعت خورشید خوب ** مرگ او را یاد کن وقت غروب
 • In the daytime thou didst deem the countenance of the sun beauteous: remember its death in the moment of setting.
 • بدر را دیدی برین خوش چار طاق ** حسرتش را هم ببین اندر محاق
 • Thou sawest the full-moon on this lovely firmament: observe also its anguish (caused by the loss of visibility) during the interlunar period.
 • کودکی از حسن شد مولای خلق ** بعد فردا شد خرف رسوای خلق
 • A boy, on account of his beauty, became the lord of the people: after the morrow he became doting and exposed to the scorn of the people.