English    Türkçe    فارسی   

4
1740-1789

 • گفت آری بد فراق الا سفر ** بود بر من بس مبارک مژده‌ور 1740
 • “Yes,” he replied; “there was (the sorrow of) separation, but the journey was very blessed and fortunate for me,
 • که خلیفه داد ده خلعت مرا ** که قرینش باد صد مدح و ثنا
 • For the Caliph gave me ten robes of honour—may a hundred praises and laudations (ever) accompany him!”
 • شکرها و حمدها بر می‌شمرد ** تا که شکر از حد و اندازه ببرد
 • He was reciting expressions of gratitude and praise till he carried gratitude beyond bound and limit.
 • پس بگفتندش که احوال نژند ** بر دروغ تو گواهی می‌دهند
 • Then they said to him, “Thy wretched guise bears witness to thy mendacity.
 • تن برهنه سر برهنه سوخته ** شکر را دزدیده یا آموخته
 • (Thou art) naked, bare-headed, consumed (with afflictions): thou hast stolen (these) expressions of gratitude or learned (them by rote).
 • کو نشان شکر و حمد میر تو ** بر سر و بر پای بی توفیر تو 1745
 • Where are the signs of the gratitude and praise due to thy prince on thy unplenished head and feet?
 • گر زبانت مدح آن شه می‌تند ** هفت اندامت شکایت می‌کند
 • If thy tongue is weaving (making up) praise of that king, (yet) thy seven members are complaining (of him).
 • در سخای آن شه و سلطان جود ** مر ترا کفشی و شلواری نبود
 • In the generosity of that king and sultan of munificence was there not (room for) a pair of shoes and trousers for thee?”
 • گفت من ایثار کردم آنچ داد ** میر تقصیری نکرد از افتقاد
 • He replied, “I gave away what he bestowed: the prince left nothing undone in the way of solicitude.
 • بستدم جمله عطاها از امیر ** بخش کردم بر یتیم و بر فقیر
 • I received all the presents from the prince and distributed them among the orphans and the poor.
 • مال دادم بستدم عمر دراز ** در جزا زیرا که بودم پاک‌باز 1750
 • I gave the riches away and received long (everlasting) life in return, because I was utterly self-sacrificing.”
 • پس بگفتندش مبارک مال رفت ** چیست اندر باطنت این دود نفت
 • Then they said to him, “Bless thee! the riches are gone: what (then) is this naphtha-smoke within thee?
 • صد کراهت در درون تو چو خار ** کی بود انده نشان ابتشار
 • A hundred loathings like thorns are in thy heart: how should grief be the sign of rejoicing?
 • کو نشان عشق و ایثار و رضا ** گر درستست آنچ گفتی ما مضی
 • Where are the signs of love and charity and being pleased (with God), if what thou hast said of what passed is true?
 • خود گرفتم مال گم شد میل کو ** سیل اگر بگذشت جای سیل کو
 • I grant, forsooth, that the riches are gone: (then) where is (thy) desire (for spiritual riches)? If the torrent has gone by, where is the torrent-bed?
 • چشم تو گر بد سیاه و جان‌فزا ** گر نماند او جان‌فزا ازرق چرا 1755
 • If (as thou pretendest) thine eye was (once) black and soul-inspiring, and if it is soul-inspiring no longer, (then) why is it blue?
 • کو نشان پاک‌بازی ای ترش ** بوی لاف کژ همی‌آید خمش
 • Where are the signs of self-sacrifice, O sour one? The smell of false and empty words is coming (from thee): be silent!”
 • صد نشان باشد درون ایثار را ** صد علامت هست نیکوکار را
 • Charity (for God's sake) hath a hundred signs within (in the heart): the good deed hath a hundred tokens.
 • مال در ایثار اگر گردد تلف ** در درون صد زندگی آید خلف
 • If riches be consumed in charity, a hundred lives come into the heart as a substitute.
 • در زمین حق زراعت کردنی ** تخمهای پاک آنگه دخل نی
 • A sowing of pure seeds in God's earth, and then no income! (That is impossible.)
 • گر نروید خوشه از روضات هو ** پس چه واسع باشد ارض الله بگو 1760
 • If the (spiritual) ears of corn grow not from the gardens of Hú (God), then tell (me), how should God's earth be “spacious”?
 • چونک این ارض فنا بی‌ریع نیست ** چون بود ارض الله آن مستوسعیست
 • Since this earth of mortality is not without produce, how should God's earth be (without it)? That (earth of God) is a spacious place.
 • این زمین را ریع او خود بی‌حدست ** دانه‌ای را کمترین خود هفصدست
 • Verily, the produce of this earth (of God) is infinite: even the least (produce) for a single seed is seven-hundredfold.
 • حمد گفتی کو نشان حامدون ** نه برونت هست اثر نه اندرون
 • You said, “Glory to God!” Where are the signs (in you) of those who glorify? Neither in your exterior nor within is there a trace.
 • حمد عارف مر خدا را راستست ** که گواه حمد او شد پا و دست
 • (Only) the gnostic's glorification of God is right (perfect), for his feet and hands have borne witness to his glorification.
 • از چه تاریک جسمش بر کشید ** وز تک زندان دنیااش خرید 1765
 • It hath lifted him up from the dark pit of the body and redeemed him from the bottom of the dungeon of this world.
 • اطلس تقوی و نور متلف ** آیت حمدست او را بر کتف
 • On his shoulder is the sign of glorification—the silken robe of piety and the light which associates itself (with him).
 • وا رهیده از جهان عاریه ** ساکن گلزار و عین جاریه
 • He is delivered from the transitory world, he is dwelling in the Rose-garden, and (therein is) a running fountain.
 • بر سریر سر عالی‌همتش ** مجلس و جا و مقام و رتبتش
 • His sitting-place and home and abode is on the throne of the high-aspiring inmost consciousness, and his station
 • مقعد صدقی که صدیقان درو ** جمله سر سبزند و شاد و تازه‌رو
 • Is the Seat of sincerity in which all the siddíqs are flourishing and joyous and fresh of countenance.
 • حمدشان چون حمد گلشن از بهار ** صد نشانی دارد و صد گیر و دار 1770
 • Their praise (of God), like the garden's praise on account of spring, hath a hundred signs and a hundred pomps.
 • بر بهارش چشمه و نخل و گیاه ** وآن گلستان و نگارستان گواه
 • Fountains and palms and herbs and rose-beds and plots of bright-coloured flowers bear witness to its springtide.
 • شاهد شاهد هزاران هر طرف ** در گواهی هم‌چو گوهر بر صدف
 • Everywhere thousands of witnesses to the Beloved are (engaged) in bearing testimony, as the pearl (bears testimony) to the oyster-shell.
 • بوی سر بد بیاید از دمت ** وز سر و رو تابد ای لافی غمت
 • (But) from your breath (words) comes the smell of a bad conscience, and your (inward) pain is reflected from your head and face, O braggart!
 • بوشناسانند حاذق در مصاف ** تو به جلدی های هو کم کن گزاف
 • In the battle-field (of this world) there are sagacious ones who know (distinguish) the smell: do not in (your) presumption idly utter (imitate) the ecstatic cries (of the true enthusiasts).
 • تو ملاف از مشک کان بوی پیاز ** از دم تو می‌کند مکشوف راز 1775
 • Do not brag of musk, for that smell of onions is revealing the secret (true nature) of your breath (words and professions).
 • گل‌شکر خوردم همی‌گویی و بوی ** می‌زند از سیر که یافه مگوی
 • You are saying, “I have eaten rose-sugar,” while the smell of garlic is striking (your hearers) and saying (in effect), “Don't talk nonsense.”
 • هست دل ماننده‌ی خانه‌ی کلان ** خانه‌ی دل را نهان همسایگان
 • The heart is like unto a great house: the house of the heart hath neighbours concealed (from view):
 • از شکاف روزن و دیوارها ** مطلع گردند بر اسرار ما
 • Through the window-slit and (crevices in) the walls they observe the hidden thoughts—
 • از شکافی که ندارد هیچ وهم ** صاحب خانه و ندارد هیچ سهم
 • Through a slit whereof the owner of the house hath no conception and in which he hath no share.
 • از نبی بر خوان که دیو و قوم او ** می‌برند از حال انسی خفیه بو 1780
 • Recite from the Qur’án (the verse which declares) that the Devil and his tribe secretly get scent of (become acquainted with) the (inward) state of humankind,
 • از رهی که انس از آن آگاه نیست ** زانک زین محسوس و زین اشباه نیست
 • By a way of which humankind are ignorant, because it is not of this sensible (world) or one of these semblances (phenomenal objects).
 • در میان ناقدان زرقی متن ** با محک ای قلب دون لافی مزن
 • Do not devise any fraud amongst the assayers: do not address any idle boast to the touchstone, O base spurious coin.
 • مر محک را ره بود در نقد و قلب ** که خدایش کرد امیر جسم و قلب
 • The (spiritual) touchstone hath a way to (know) the genuine and the spurious coin, for God made him the commander of (both) body and heart.
 • چون شیاطین با غلیظیهای خویش ** واقف‌اند از سر ما و فکر و کیش
 • Since the devils, notwithstanding their grossnesses, are acquainted with our inmost soul and thought and belief,
 • مسلکی دارند دزدیده درون ** ما ز دزدیهای ایشان سرنگون 1785
 • (And) have a passage (means of penetrating) stealthily within, (so that) we are overthrown by their thievish practices,
 • دم به دم خبط و زیانی می‌کنند ** صاحب نقب و شکاف روزنند
 • (And since) they continually inflict a (great) derangement and damage (upon us), for they are masters of the (interior) tunnel and window-slit—
 • پس چرا جان‌های روشن در جهان ** بی‌خبر باشند از حال نهان
 • Why, then, should the illuminated spirits in the world be unaware of our hidden state?
 • در سرایت کمتر از دیوان شدند ** روحها که خیمه بر گردون زدند
 • Have the spirits that pitched their tent on Heaven become inferior to the devils in respect of permeation (the power of insinuating themselves into our hearts)?
 • دیو دزدانه سوی گردون رود ** از شهاب محرق او مطعون شود
 • The devil goes like a thief towards Heaven, and he is pierced with a burning meteor: