English    Türkçe    فارسی   

4
525-574

 • مصطفی زین گفت که آدم و انبیا ** خلف من باشند در زیر لوا 525
 • Hence Mustafá (Mohammed) said, “Adam and the (other) prophets are (following) behind me under (my) banner.”
 • بهر این فرموده است آن ذو فنون ** رمز نحن اخرون السابقون
 • For this reason that master of (all) sorts of knowledge has uttered the allegorical saying, “We are the last and the foremost.”
 • گر بصورت من ز آدم زاده‌ام ** من به معنی جد جد افتاده‌ام
 • (That is to say), “If in appearance I am born of Adam, in reality I am the forefather of (every) forefather,
 • کز برای من بدش سجده‌ی ملک ** وز پی من رفت بر هفتم فلک
 • Since the worship of the angels was (rendered) to him for my sake, and he ascended to the Seventh Heaven on my account.
 • پس ز من زایید در معنی پدر ** پس ز میوه زاد در معنی شجر
 • Therefore in reality the Father (Adam) was born of me, therefore in reality the tree was born of the fruit.”
 • اول فکر آخر آمد در عمل ** خاصه فکری کو بود وصف ازل 530
 • The thought (idea), which is first, comes last into actuality, in particular the thought that is eternal.
 • حاصل اندر یک زمان از آسمان ** می‌رود می‌آید ایدر کاروان
 • To sum up, in a single moment the caravan is going from Heaven and coming here.
 • نیست بر این کاروان این ره دراز ** کی مفازه زفت آید با مفاز
 • This way is not long for this caravan: how should the desert show itself formidable to him who has been granted success (by God)?
 • دل به کعبه می‌رود در هر زمان ** جسم طبع دل بگیرد ز امتنان
 • The heart (spirit) is faring to the Ka‘ba at every moment, and through (Divine) bounty the body assumes the nature of the heart.
 • این دراز و کوتهی مر جسم راست ** چه دراز و کوته آنجا که خداست
 • This longness and shortness appertains to the body: where God is, what is “long” and “short”?
 • چون خدا مر جسم را تبدیل کرد ** رفتنش بی‌فرسخ و بی‌میل کرد 535
 • When God has transmuted the body, He makes its faring to be without league or mile.
 • صد امیدست این زمان بردار گام ** عاشقانه ای فتی خل الکلام
 • There are a hundred hopes at this (present) time. Step (forward), O youth, like a (true) lover and relinquish (idle) disputation.
 • گرچه پله‌ی چشم بر هم می‌زنی ** در سفینه خفته‌ای ره می‌کنی
 • Albeit thou art closing thine eyelids, thou art asleep in the ship and voyaging (in safety).
 • تفسیر این حدیث کی مثل امتی کمثل سفینة نوح من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق
 • Exposition of the Hadíth, "The parable of my community is the parable of the Ship (Ark) of Noah: whoso shall cleave to it is saved, and whoso shall hold back from it is drowned."
 • بهر این فرمود پیغامبر که من ** هم‌چو کشتی‌ام به طوفان زمن
 • On this account the Prophet said, “I am as the Ship (Ark) in the Flood of Time.
 • ما و اصحابم چو آن کشتی نوح ** هر که دست اندر زند یابد فتوح
 • I and my Companions are as the Ship of Noah: whoso clings (to us) will gain (spiritual) graces.”
 • چونک با شیخی تو دور از زشتیی ** روز و شب سیاری و در کشتیی 540
 • When you are with the Shaykh you are far removed from wickedness: day and night you are a traveller and in a ship.
 • در پناه جان جان‌بخشی توی ** کشتی اندر خفته‌ای ره می‌روی
 • You are under the protection of a life-giving spirit: you are asleep in the ship, you are going on the way.
 • مسکل از پیغامبر ایام خویش ** تکیه کم کن بر فن و بر کام خویش
 • Do not break with the prophet of your days: do not rely on your own skill and footsteps.
 • گرچه شیری چون روی ره بی‌دلیل ** خویش‌بین و در ضلالی و ذلیل
 • Lion though you are, you are self-conceited and in error and contemptible when you go on the way without a guide.
 • هین مپر الا که با پرهای شیخ ** تا ببینی عون و لشکرهای شیخ
 • Beware! Do not fly but with the wings of the Shaykh, that you may see (receive) the aid of the armies of the Shaykh.
 • یک زمانی موج لطفش بال تست ** آتش قهرش دمی حمال تست 545
 • At one time the wave of his mercy is your pinion, at another moment the fire of his wrath is your carrier.
 • قهر او را ضد لطفش کم شمر ** اتحاد هر دو بین اندر اثر
 • Do not reckon his wrath to be the contrary of his mercy: behold the oneness of both (these qualities) in the effect.
 • یک زمان چون خاک سبزت می‌کند ** یک زمان پر باد و گبزت می‌کند
 • At one time he will make you green like the earth, at another time he will make you full of wind, and big.
 • جسم عارف را دهد وصف جماد ** تا برو روید گل و نسرین شاد
 • He gives the quality of inorganic things to the body of the knower (of God), in order that gay roses and eglantines may grow on it;
 • لیک او بیند نبیند غیر او ** جز به مغز پاک ندهد خلد بو
 • But he (the Shaykh) alone sees (them), none sees but he: Paradise yields no scent but to the purified brain.
 • مغز را خالی کن از انکار یار ** تا که ریحان یابد از گلزار یار 550
 • Empty your brain of disbelief in the Friend, that it may feel sweet odours from the rose-garden of the Friend;
 • تا بیابی بوی خلد از یار من ** چون محمد بوی رحمن از یمن
 • So that you may feel the scent of Paradise from my Friend, as Mohammed the scent of the Merciful (God) from Yemen.
 • در صف معراجیان گر بیستی ** چون براقت بر کشاند نیستی
 • If you stand in the rank of those who make the (spiritual) ascension, not-being (self-naughtedness) will bear you aloft, like Buráq.
 • نه چو معراج زمینی تا قمر ** بلک چون معراج کلکی تا شکر
 • ’Tis not like the ascension of a piece of earth (an earthly being) to the moon; nay, but like the ascension of a cane to sugar.
 • نه چو معراج بخاری تا سما ** بل چو معراج جنینی تا نهی
 • ’Tis not like the ascension of a vapour to the sky; nay, but like the ascension of an embryo to rationality.
 • خوش براقی گشت خنگ نیستی ** سوی هستی آردت گر نیستی 555
 • The steed of not-being (self-naughtedness) became a goodly Buráq: it brings you to (real) existence, if you are non-existent (self-naughted).
 • کوه و دریاها سمش مس می‌کند ** تا جهان حس را پس می‌کند
 • Its hoof brushes the mountains and seas till it puts the world of sense perception behind.
 • پا بکش در کشتی و می‌رو روان ** چون سوی معشوق جان جان روان
 • Set your foot into the ship and keep going quickly, like the soul going towards the soul's Beloved.
 • دست نه و پای نه رو تا قدم ** آن چنانک تاخت جانها از عدم
 • (With) no hands and no feet, go to Eternity in the same fashion as that in which the spirits sped from non-existence.
 • بردریدی در سخن پرده‌ی قیاس ** گر نبودی سمع سامع را نعاس
 • If there had not been somnolence (dullness and inattention) in the hearer's hearing, the veil of logical reasoning would have been torn asunder in the discourse.
 • ای فلک بر گفت او گوهر ببار ** از جهان او جهانا شرم دار 560
 • O Heaven, shower pearls on his (the Shaykh's) rede! O World, have shame of (be abashed by) his world!
 • گر بباری گوهرت صد تا شود ** جامدت بیننده و گویا شود
 • If thou wilt shower (pearls), thy substance will become (increased in splendour) hundredfold: thy inorganic (matter) will become seeing and speaking.
 • پس نثاری کرده باشی بهر خود ** چونک هر سرمایه‌ی تو صد شود
 • Therefore thou wilt have scattered a largesse for thine own sake, inasmuch as every stock of thine will be centupled.
 • قصه‌ی هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبا سوی سلیمان علیه‌السلام
 • Story of Bilqís' sending a gift from the city of Sabá to Solomon, on whom be peace.
 • هدیه‌ی بلقیس چل استر بدست ** بار آنها جمله خشت زر بدست
 • The gift of Bilqís was forty mules: their whole load consisted of bricks of gold.
 • چون به صحرای سلیمانی رسید ** فرش آن را جمله زر پخته دید
 • When he (the envoy) reached the open plain, belonging to Solomon, he saw that its carpet was (made) entirely of solid gold.
 • بر سر زر تا چهل منزل براند ** تا که زر را در نظر آبی نماند 565
 • He rode on gold for the distance of forty stages, till gold had no more esteem in his sight.
 • بارها گفتند زر را وا بریم ** سوی مخزن ما چه بیگار اندریم
 • (Many) times they said, “Let us take the gold back to the treasury: what a (fruitless) quest are we (engaged) in!
 • عرصه‌ای کش خاک زر ده دهیست ** زر به هدیه بردن آنجا ابلهیست
 • A spacious land of which the soil is pure gold—to bring gold thither as a gift is folly.”
 • ای ببرده عقل هدیه تا اله ** عقل آنجا کمترست از خاک راه
 • O thou who hast brought intelligence to God as a gift, there intelligence is less (in value) than the dust of the road.
 • چون کساد هدیه آنجا شد پدید ** شرمساریشان همی واپس کشید
 • When the worthlessness of the gift became apparent there (in Solomon's kingdom), shamefacedness was drawing them back (towards Bilqís);
 • باز گفتند ار کساد و ار روا ** چیست بر ما بنده فرمانیم ما 570
 • (But) again they said, “Whether it be worthless or valuable, what matter to us? We are slaves (bound) to (obey) the command.
 • گر زر و گر خاک ما را بردنیست ** امر فرمان‌ده به جا آوردنیست
 • Whether we have to bring gold or earth, the command of the one who gives the command is to be executed.
 • گر بفرمایند که واپس برید ** هم به فرمان تحفه را باز آورید
 • If they command you to bring it back (to Bilqís), (then) take the gift back according to the command.”
 • خنده‌ش آمد چون سلیمان آن بدید ** کز شما من کی طلب کردم ثرید
 • When Solomon beheld that (gift), he laughed, saying, “When did I seek tharíd from you?
 • من نمی‌گویم مرا هدیه دهید ** بلک گفتم لایق هدیه شوید
 • I do not bid you bestow gifts on me; nay, I bid you be worthy of the gifts (which I bestow);