English    Türkçe    فارسی   

4
62-111

 • ماتمی در جان او افتد از آن ** صد چنین ادبارها دارد عوان
 • A mournfulness falls upon his soul thereat: the policeman hath a hundred such depravities.
 • او عوان را در دعا در می‌کشید ** کز عوان او را چنان راحت رسید
 • He (the lover) was bringing the policeman into the prayer (of benediction), because such solace had come to him from the policeman.
 • بر همه زهر و برو تریاق بود ** آن عوان پیوند آن مشتاق بود
 • He (the policeman) was poison to all (others), but to him (he was) the antidote: the policeman was the means of uniting that longing lover (with the object of his desire).
 • پس بد مطلق نباشد در جهان ** بد به نسبت باشد این را هم بدان 65
 • Hence there is no absolute evil in the world: evil is relative. Know this (truth) also.
 • در زمانه هیچ زهر و قند نیست ** که یکی را پا دگر را بند نیست
 • In (the realm of) Time there is no poison or sugar that is not a foot (support) to one and a fetter (injury) to another—
 • مر یکی را پا دگر را پای‌بند ** مر یکی را زهر و بر دیگر چو قند
 • To one a foot, to another a fetter; to one a poison and to another (sweet and wholesome) like sugar.
 • زهر مار آن مار را باشد حیات ** نسبتش با آدمی باشد ممات
 • Snake-poison is life to the snake, (but) it is death in relation to man.
 • خلق آبی را بود دریا چو باغ ** خلق خاکی را بود آن مرگ و داغ
 • The sea is as a garden to the water-creatures; to the creatures of earth it is death and a (painful) brand.
 • همچنین بر می‌شمر ای مرد کار ** نسبت این از یکی کس تا هزار 70
 • Reckon up likewise, O man of experience, (instances of) this relativity from a single individual to a thousand.
 • زید اندر حق آن شیطان بود ** در حق شخصی دگر سلطان بود
 • Zayd, in regard to that (particular) one, may be a devil, (but) in regard to another person he may be a (beneficent) sultan.
 • آن بگوید زید صدیق سنیست ** وین بگوید زید گبر کشتنیست
 • That one will say that Zayd is an exalted siddíq (saint), and this one will say that Zayd is an infidel who ought to be killed.
 • زيد يك ذات است بر آن يك جنان ** او بر اين ديگر همه رنج و زيان
 • Zayd is one person—to that one (he is as) a shield, (while) to this other one (he is) wholly pain and loss.
 • گر تو خواهی کو ترا باشد شکر ** پس ورا از چشم عشاقش نگر
 • If you wish that to you he should be (as) sugar, then look on him with the eye of lovers.
 • منگر از چشم خودت آن خوب را ** بین به چشم طالبان مطلوب را 75
 • Do not look on that Beauteous One with your own eye: behold the Sought with the eye of seekers.
 • چشم خود بر بند زان خوش‌چشم تو ** عاریت کن چشم از عشاق او
 • Shut your own eye to that Sweet-eyed One: borrow an eye from His lovers.
 • بلک ازو کن عاریت چشم و نظر ** پس ز چشم او بروی او نگر
 • Nay, borrow eye and sight from Him, and then look on His face with His eye,
 • تا شوی آمن ز سیری و ملال ** گفت کان الله له زین ذوالجلال
 • So that you may be secure from satiety and weariness: on this account the Almighty said, “God shall belong to him:
 • چشم او من باشم و دست و دلش ** تا رهد از مدبریها مقبلش
 • I shall be his eye and hand and heart,” to the end that His fortunate one should escape from adversities.
 • هر چه مکرو هست چون شد او دلیل ** سوی محبوبت حبیبست و خلیل 80
 • Whatsoever is loathed is a lover and friend when it becomes thy guide towards thy beloved.
 • حکایت آن واعظ کی هر آغاز تذکیر دعای ظالمان و سخت‌دلان و بی‌اعتقادان کردی
 • Story of the preacher who at the beginning of every exhortation used to pray for the unjust and hard-hearted and irreligious.
 • آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی ** قاطعان راه را داعی شدی
 • A certain preacher, whenever he mounted the pulpit, would begin to pray for the highway robbers (who plunder and maltreat the righteous).
 • دست برمی‌داشت یا رب رحم ران ** بر بدان و مفسدان و طاغیان
 • He would lift up his hand, (crying), “O Lord, let mercy fall upon evil men and corrupters and insolent transgressors,
 • بر همه تسخرکنان اهل خیر ** برهمه کافردلان و اهل دیر
 • Upon all who make a mock of the good people, upon all whose hearts are unbelieving and those who dwell in the Christian monastery.”
 • می‌نکردی او دعا بر اصفیا ** می‌نکردی جز خبیثان را دعا
 • He would not pray for the pure; he would pray for none but the wicked.
 • مر ورا گفتند کین معهود نیست ** دعوت اهل ضلالت جود نیست 85
 • They said to him, “This is unknown (extraordinary): ’tis no generosity to pray for the people of unrighteousness.”
 • گفت نیکویی ازینها دیده‌ام ** من دعاشان زین سبب بگزیده‌ام
 • He replied, “I have seen (experienced) goodness from these folk: for this reason I have chosen to pray for them.
 • خبث و ظلم و جور چندان ساختند ** که مرا از شر به خیر انداختند
 • They wrought so much wickedness and injustice and oppression that they cast (drove) me forth from evil into good.
 • هر گهی که رو به دنیا کردمی ** من ازیشان زخم و ضربت خوردمی
 • Whenever I turned my face towards this world, I suffered blows and beating from them,
 • کردمی از زخم آن جانب پناه ** باز آوردندمی گرگان به راه
 • And took refuge from the blows Yonder: the wolves were always bringing me back into the (right) Way.
 • چون سبب‌ساز صلاح من شدند ** پس دعاشان بر منست ای هوشمند 90
 • Inasmuch as they contrived the means of my (spiritual) welfare, it behoves me to pray for them, O intelligent one.”
 • بنده می‌نالد به حق از درد و نیش ** صد شکایت می‌کند از رنج خویش
 • The servant (of God) complains to God of pain and smart: he makes a hundred complaints of his pain.
 • حق همی گوید که آخر رنج و درد ** مر ترا لابه کنان و راست کرد
 • God says, “After all, grief and pain have made thee humbly entreating and righteous.
 • این گله زان نعمتی کن کت زند ** از در ما دور و مطرودت کند
 • Make this complaint of the bounty that befalls thee and removes thee far from My door and makes thee an outcast.”
 • در حقیقت هر عدو داروی تست ** کیمیا و نافع و دلجوی تست
 • In reality every foe (of yours) is your medicine: he is an elixir and beneficial and one that seeks to win your heart;
 • که ازو اندر گریزی در خلا ** استعانت جویی از لطف خدا 95
 • For you flee away from him into solitude and would fain implore help of God's grace.
 • در حقیقت دوستانت دشمن‌اند ** که ز حضرت دور و مشغولت کنند
 • Your friends are really enemies, for they make you far from the (Divine) Presence and occupied (with them).
 • هست حیوانی که نامش اشغرست ** او به زخم چوب زفت و لمترست
 • There is an animal whose name is ushghur (porcupine): it is (made) stout and big by blows of the stick.
 • تا که چوبش می‌زنی به می‌شود ** او ز زخم چوب فربه می‌شود
 • The more you cudgel it, the more it thrives: it grows fat on blows of the stick.
 • نفس ممن اشغری آمد یقین ** کو به زخم رنج زفتست و سمین
 • Assuredly the true believer's soul is a porcupine, for it is (made) stout and fat by the blows of tribulation.
 • زین سبب بر انبیا رنج و شکست ** از همه خلق جهان افزونترست 100
 • For this reason the tribulation and abasement (laid) upon the prophets is greater than (that laid upon) all the (other) creatures in the world,
 • تا ز جانها جانشان شد زفت‌تر ** که ندیدند آن بلا قوم دگر
 • So that their souls became stouter than (all other) souls; for no other class of people suffered that affliction.
 • پوست از دارو بلاکش می‌شود ** چون ادیم طایفی خوش می‌شود
 • The hide is afflicted by the medicine (tan-liquor), (but) it becomes sweet like Tá’if leather;
 • ورنه تلخ و تیز مالیدی درو ** گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو
 • And if he (the tanner) did not rub the bitter and acrid (liquor) into it, it would become fetid, unpleasant, and foul-smelling.
 • آدمی را پوست نامدبوغ دان ** از رطوبتها شده زشت و گران
 • Know that Man is an untanned hide, made noisome and gross by humours.
 • تلخ و تیز و مالش بسیار ده ** تا شود پاک و لطیف و با فره 105
 • Give (him) bitter and acrid (discipline) and much rubbing (tribulation), that he may become pure and lovely and exceedingly strong;
 • ور نمی‌توانی رضا ده ای عیار ** گر خدا رنجت دهد بی‌اختیار
 • But if you cannot (mortify yourself), be content, O cunning one, if God give you tribulation without choice (on your part),
 • که بلای دوست تطهیر شماست ** علم او بالای تدبیر شماست
 • For affliction (sent) by the Friend is (the means of) your being purified: His knowledge is above your contrivance.
 • چون صفا بیند بلا شیرین شود ** خوش شود دارو چو صحت‌بین شود
 • The affliction becomes sweet (to the sufferer) when he sees happiness: the medicine becomes sweet (to the sick man) when he regards health.
 • برد بیند خویش را در عین مات ** پس بگوید اقتلونی یا ثقات
 • He sees victory for himself in the very essence of checkmate; therefore he says, “Kill me, O trusty ones!”
 • این عوان در حق غیری سود شد ** لیک اندر حق خود مردود شد 110
 • This policeman became a (source of) profit in respect of another, but he became reprobate in respect of himself.
 • رحم ایمانی ازو ببریده شد ** کین شیطانی برو پیچیده شد
 • The mercy appertaining to the Faith was cut off from him; the hate inherent in the Devil enfolded him.