English    Türkçe    فارسی   

5
1380-1429

 • آب حاضر باید و فرهنگ نیز  ** تا پزد آب دیگ سالم در ازیز  1380
 • Water must be there and skill too, in order that the (contents of the) pot may be safely cooked in boiling.
 • چون ندانی دانش آهنگری  ** ریش و مو سوزد چو آنجا بگذری 
 • If you are ignorant of the science of the ironsmith, your beard and hair will be burned when you pass by that place (the forge).
 • در فرو بست آن زن و خر را کشید  ** شادمانه لاجرم کیفر چشید 
 • Femina januam clausit asinumque animo gaudente attraxit: necessario poenam gustavit. [The woman shut the (stable) door and drew the ass (to her) joyfully; necessarily, she tasted the penalty (for her shameful behavior).]
 • در میان خانه آوردش کشان  ** خفت اندر زیر آن نر خر ستان 
 • In medium stabulum eum trahendo duxit: sub asino decubuit supina [Pulling, she brought it into the middle of the stable: she lay down on (her) back under the male ass]
 • هم بر آن کرسی که دید او از کنیز  ** تا رسد در کام خود آن قحبه نیز 
 • In eadem sella quam viderat ab ancilla (adhibitam), ut ista meretrix quoque voto potiretur. [On the same chair that she saw (used) by the maidservant in order to attain her desire; that whore (did) also.]
 • پا بر آورد و خر اندر ویی سپوخت  ** آتشی از کیر خر در وی فروخت  1385
 • Pedem sustulit, asinus (veretrum) in eam trusit: asini veretro ignis in ea accensus est. [She raised (her) feet and the ass thrust (its penis) into her; a fire (of lust) was kindled in her by the ass’s penis.]
 • خر مدب گشته در خاتون فشرد  ** تا بخایه در زمان خاتون بمرد 
 • Cum asinus eruditus esset, in hera infixit (veretrum) usque ad testiculos: simul hera periit. [The ass had been trained; it pressed (its penis) into the lady up to (its) testicles: the lady died at once.]
 • بر درید از زخم کیر خر جگر  ** روده‌ها بسکسته شد از همدگر 
 • Jecur ejus veretri verbere discissum, viscera inter se dirupta. [(Her) liver was torn by the blow of the ass’s penis; (her) intestines were torn away from each other. ]
 • دم نزد در حال آن زن جان بداد  ** کرسی از یک‌سو زن از یک‌سو فتاد 
 • Extemplo femina, nulla voce facta, animam reddidit: hinc cecidit sella, illinc femina. [She did not utter (anything): the woman gave up (her) soul at once. The chair fell to one side, the woman to (the other) side.]
 • صحن خانه پر ز خون شد زن نگون  ** مرد او و برد جان ریب المنون 
 • Area stabuli sanguine plena, femina inverso capite prostrata: periit, animamque ejus abripuit Fati calamitas. [The floor of the stable became filled with blood, the woman (lay) prostrate: she died and the calamities (of Fate) took (her) life. ]
 • مرگ بد با صد فضیحت ای پدر  ** تو شهیدی دیده‌ای از کیر خر  1390
 • Ecce mors nefanda cum centum opprobriis, O pater: num vidisti (quemquam) de veretro asini martyrem? [An abominable death with a hundred disgraces, O father: have you (ever) seen a martyr (slain) by an ass’s penis?]
 • تو عذاب الخزی بشنو از نبی  ** در چنین ننگی مکن جان را فدی 
 • Hear from the Qur’án (what is) the torment of disgrace: do not sacrifice your life in such a shameful cause.
 • دانک این نفس بهیمی نر خرست  ** زیر او بودن از آن ننگین‌ترست 
 • Know that the male ass is this bestial soul: to be under it is more shameful than that (woman's behaviour).
 • در ره نفس ار بمیری در منی  ** تو حقیقت دان که مثل آن زنی 
 • If you die in egoism in the way of (for the sake of) the fleshly soul, know for certain that you are like that woman.
 • نفس ما را صورت خر بدهد او  ** زانک صورتها کند بر وفق خو 
 • He (God) will give our fleshly soul the form of an ass, because He makes the (outward) forms to be in accordance with the (inward) nature.
 • این بود اظهار سر در رستخیز  ** الله الله از تن چون خر گریز  1395
 • This is the manifestation of the secret at the Resurrection: by God, by God, flee from the ass-like body!
 • کافران را بیم کرد ایزد ز نار  ** کافران گفتند نار اولی ز عار 
 • God terrified (threatened) the unbelievers with the Fire: the unbelievers said, “Better the Fire than shame.”
 • گفت نی آن نار اصل عارهاست  ** هم‌چو این ناری که این زن را بکاست 
 • He said, “Nay, that Fire is the source of (all) shames”—like the fire (of lust) that destroyed this woman.
 • لقمه اندازه نخورد از حرص خود  ** در گلو بگرفت لقمه مرگ بد 
 • In her greed she ate immoderately: the mouthful of an infamous death stuck in her throat (and choked her).
 • لقمه اندازه خور ای مرد حریص  ** گرچه باشد لقمه حلوا و خبیص 
 • Eat (and drink) in moderation, O greedy man, though it be a mouthful of halwá or khabís.
 • حق تعالی داد میزان را زبان  ** هین ز قرآن سوره‌ی رحمن بخوان  1400
 • The high God hath given the balance a tongue (which you must regulate): hark, recite the Súratu’ l-Rahmán (the Chapter of the Merciful) in the Qur’án.
 • هین ز حرص خویش میزان را مهل  ** آز و حرص آمد ترا خصم مضل 
 • Beware, do not in your greed let the balance go: cupidity and greed are enemies that lead you to perdition.
 • حرص جوید کل بر آید او ز کل  ** حرص مپرست ای فجل ابن الفجل 
 • Greed craves all and loses all: do not serve greed, O ignoble son of the ignoble.
 • آن کنیزک می‌شد و می‌گفت آه  ** کردی ای خاتون تو استا را به راه 
 • The maid, whilst she went (on her errand), was saying (to herself), “Ah, mistress, thou hast sent away the expert.
 • کار بی‌استاد خواهی ساختن  ** جاهلانه جان بخواهی باختن 
 • Thou wilt set to work without the expert and wilt foolishly hazard thy life.
 • ای ز من دزدیده علمی ناتمام  ** ننگ آمد که بپرسی حال دام  1405
 • O thou who hast stolen from me an imperfect knowledge, thou wert ashamed to ask about the trap.”
 • هم بچیدی دانه مرغ از خرمنش  ** هم نیفتادی رسن در گردنش 
 • (If) the bird had picked the grain from its stack, the (trap-) cord would not have fallen on its neck (and made it captive).
 • دانه کمتر خور مکن چندین رفو  ** چون کلوا خواندی بخوان لا تسرفوا 
 • Eat less of the grain, do not patch (the body) so much (with food): after having recited eat ye, recite (also) do not exceed,
 • تا خوری دانه نیفتی تو به دام  ** این کند علم و قناعت والسلام 
 • So that you may eat the grain and (yet) not fall into the trap. Knowledge and contentment effect this. And (now) farewell.
 • نعمت از دنیا خورد عاقل نه غم  ** جاهلان محروم مانده در ندم 
 • The wise man gets happiness from the present life, not sorrow, (while) the ignorant are left in disappointment and regret.
 • چون در افتد در گلوشان حبل دام  ** دانه خوردن گشت بر جمله حرام  1410
 • When the trap-cord (of sensuality) falls on their throats, it becomes unlawful (forbidden) to them all to eat the grain.
 • مرغ اندر دام دانه کی خورد  ** دانه چون زهرست در دام ار چرد 
 • How should the bird in the trap eat (enjoy) the grain? The grain in the trap is like poison (to him), if he feed (on it).
 • مرغ غافل می‌خورد دانه ز دام  ** هم‌چو اندر دام دنیا این عوام 
 • (Only) the heedless bird will eat grain from the trap, as these common folk do in the trap of the present world.
 • باز مرغان خبیر هوشمند  ** کرده‌اند از دانه خود را خشک‌بند 
 • Again, the knowing and prudent birds have debarred themselves from the grain;
 • که اندرون دام دانه زهرباست  ** کور آن مرغی که در فخ دانه خواست 
 • For the grain in the trap is poisonous food: blind is the bird that desires the grain in the trap.
 • صاحب دام ابلهان را سر برید  ** وآن ظریفان را به مجلسها کشید  1415
 • The Owner of the trap cut off the heads of the foolish ones, and conducted the clever ones to the (exalted) assembly-places;
 • که از آنها گوشت می‌آید به کار  ** وز ظریفان بانگ و ناله‌ی زیر و زار 
 • For in the former (only) the flesh is serviceable, but in the clever ones (their) song and warble soft and low.
 • پس کنیزک آمد از اشکاف در  ** دید خاتون را به مرده زیر خر 
 • Deinde venit ancilla perque rimam januae heram videt sub asino mortuam. [Then, the maidservant arrived. Through a crack in the door, she saw the lady dead under the ass.]
 • گفت ای خاتون احمق این چه بود  ** گر ترا استاد خود نقشی نمود 
 • “O hera stulta,” inquit, “hoc (facinus ineptum) quid fuit, etsi ea quae perita est technam tibi ostenderat? [She said, “O foolish lady, what was this (foolish deed), even if your teacher showed you a plan (of the method)?]
 • ظاهرش دیدی سرش از تو نهان  ** اوستا ناگشته بگشادی دکان 
 • Technae quod patebat vidisti, tibi ignotum quod latebat: imperita tabernam aperuisti. [You saw its outward (form); its secret (was) hidden from you. Not having become a master (of the craft), you opened the shop.]
 • کیر دیدی هم‌چو شهد و چون خبیص  ** آن کدو را چون ندیدی ای حریص  1420
 • Veretrum tanquam mel vel cibum ex dactylis et butyro comparatum vidisti: cur illam cucurbitam non vidisti, O avida? [You saw the penis, like honey or like dates (cooked with flour and butter): why did you not see the gourd, O greedy one?]
 • یا چون مستغرق شدی در عشق خر  ** آن کدو پنهان بماندت از نظر 
 • Vel cur, cum asini amore obruta esses, cucurbita visu tuo sejuncta manebat? [Or (why), when you were immersed in love for the ass, did the gourd remain hidden from your sight?]
 • ظاهر صنعت بدیدی زوستاد  ** اوستادی برگرفتی شاد شاد 
 • Docta ab ea quae perita est vidisti technae speciem externam: peritiam ipsa valde gaudens assumpsisti.” [You saw the external (form) of the craft from the master, (and then) you assumed expertise very joyfully. ]
 • ای بسا زراق گول بی‌وقوف  ** از ره مردان ندیده غیر صوف 
 • Oh, there is many a stupid ignorant hypocrite who has seen nothing of the Way of the (holy) men except the woollen mantle (súf).
 • ای بسا شوخان ز اندک احتراف  ** از شهان ناموخته جز گفت و لاف 
 • Oh, there are many impudent fellows who, with little practice (in the religious life), have learned from the (spiritual) kings nothing but talk and brag.
 • هر یکی در کف عصا که موسی‌ام  ** می‌دمد بر ابلهان که عیسی‌ام  1425
 • Every one (of them), staff (rod) in hand, says, “I am Moses,” and breathes upon the foolish folk, saying, “I am Jesus.”
 • آه از آن روزی که صدق صادقان  ** باز خواهد از تو سنگ امتحان 
 • Alas the Day when the touchstone will demand from thee the sincerity of the sincere!
 • آخر از استاد باقی را بپرس  ** یا حریصان جمله کورانند و خرس 
 • Come, inquire of the Master (what is) the remainder (of the Way); or are the greedy ones all blind and deaf?
 • جمله جستی باز ماندی از همه  ** صید گرگانند این ابله رمه 
 • You craved all and you lost all: this foolish flock are the prey of wolves.
 • صورتی بنشینده گشتی ترجمان  ** بی‌خبر از گفت خود چون طوطیان 
 • Having heard a form (of words), you have become its expounder, (though) ignorant of (the meaning of) your words— like parrots.
 • تمثیل تلقین شیخ مریدان را و پیغامبر امت را کی ایشان طاقت تلقین حق ندارند و با حق‌الف ندارند چنانک طوطی با صورت آدمی الف ندارد کی ازو تلقین تواند گرفت حق تعالی شیخ را چون آیینه‌ای پیش مرید هم‌چو طوطی دارد و از پس آینه تلقین می‌کند لا تحرک به لسانک ان هو الا وحی یوحی اینست ابتدای مسله‌ی بی‌منتهی چنانک منقار جنبانیدن طوطی اندرون آینه کی خیالش می‌خوانی بی‌اختیار و تصرف اوست عکس خواندن طوطی برونی کی متعلمست نه عکس آن معلم کی پس آینه است و لیکن خواندن طوطی برونی تصرف آن معلم است پس این مثال آمد نه مثل 
 • The instruction given by a Shaykh to disciples, or by a prophet to a people, who are unable to receive the Divine lesson and have no familiar acquaintance with God, may be compared with the case of a parrot which has no such acquaintance with the (inward) form of a man, so that it should be able to receive instruction (directly) from him. God most High holds the Shaykh in front of the disciple, as the mirror (is held) in front of the parrot, while He (Himself) dictates from behind the mirror, saying, “Do not move thy tongue to hasten it (the Revelation); it is naught but an inspiration that is inspired (by God).” This is the beginning of an endless problem. When the parrot, which ye call the image, moves its beak in the mirror, the movement is not (made) by its own volition and power: it is the reflexion of the (movement made in) articulation by the parrot outside, which is the learner; not the reflexion of (the movement made by) the Teacher behind the mirror; but the external parrot's articulation is controlled by the Teacher. This, then, is (only) a comparison, not a (complete) similitude.