English    Türkçe    فارسی   

5
4102-4151

 • زانک استکمال تعظیم او نکرد  ** ورنه نسیان در نیاوردی نبرد 
 • Because he (who was forgetful) did not attain to complete reverence, or else forgetfulness would not have assailed him
 • گرچه نسیان لابد و ناچار بود  ** در سبب ورزیدن او مختار بود 
 • Although (his) forgetfulness was necessary and inevitable, (yet) he was a free agent in employing the means (by which it was produced);
 • که تهاون کرد در تعظیمها  ** تا که نسیان زاد یا سهو و خطا 
 • For he showed remissness in his feelings of reverence, so that I forgetfulness was born or negligence and trespass.
 • هم‌چو مستی کو جنایتها کند  ** گوید او معذور بودم من ز خود  4105
 • (‘Tis) like (the case of) the drunken man who commits sins and says, “I was excused from (responsibility for) myself”
 • گویدش لیکن سبب ای زشتکار  ** از تو بد در رفتن آن اختیار 
 • “But,” says he (the other) to him, “the cause (of your sin), (consisting) in the loss of that power to choose, proceeded from you, O evil-doer.
 • بی‌خودی نامد بخود تش خواندی  ** اختیارت خود نشد تش راندی 
 • Your senselessness did not come of itself, you invited it; your power to choose did not go of itself, you drove it away.
 • گر رسیدی مستی بی‌جهد تو  ** حفظ کردی ساقی جان عهد تو 
 • If an intoxication had come (upon you) without exertion on your part, the spiritual Cup-bearer would have kept your covenant (inviolate).
 • پشت‌دارت بودی او و عذرخواه  ** من غلام زلت مست اله 
 • He would have been your backer and intercessor: I am devoted to the sin of him who is intoxicated by God.”
 • عفوهای جمله عالم ذره‌ای  ** عکس عفوت ای ز تو هر بهره‌ای  4110
 • (Ayáz said), “The forgivenesses of the whole world are (but) a mote—the reflexion of thy forgiveness, O thou from whom comes, every fortune.
 • عفوها گفته ثنای عفو تو  ** نیست کفوش ایها الناس اتقوا 
 • (All) forgivenesses sing the praise of thy forgiveness: there is no peer to it. O people, beware (of comparing it)!
 • جانشان بخش و ز خودشان هم مران  ** کام شیرین تو اند ای کامران 
 • Grant them their lives, neither banish them from thyself: they are (the objects of) thy sweet desire, O thou who bringest (all thy) desire to fruition.
 • رحم کن بر وی که روی تو بدید  ** فرقت تلخ تو چون خواهد کشید 
 • Have mercy on him that beheld thy face: how shall he endure I the bitter separation from thee?
 • از فراق و هجر می‌گویی سخن  ** هر چه خواهی کن ولیکن این مکن 
 • Thou art speaking of separation and banishment: do what I thou wilt but do not this.
 • صد هزاران مرگ تلخ شصت تو  ** نیست مانند فراق روی تو  4115
 • A hundred thousand bitter sixtyfold deaths are not like (comparable) to separation from thy face.
 • تلخی هجر از ذکور و از اناث  ** دور دار ای مجرمان را مستغاث 
 • Keep the bitterness of banishment aloof from males and females, O thou whose help is besought by sinners!
 • بر امید وصل تو مردن خوشست  ** تلخی هجر تو فوق آتشست 
 • ‘Tis sweet to die in hope of union with thee; the bitterness of banishment from thee is worse than fire.”
 • گبر می‌گوید میان آن سقر  ** چه غمم بودی گرم کردی نظر 
 • Amidst Hell-fire the infidel is saying, “What pain should I feel if He (God) were to look on me (with favour)?”
 • کان نظر شیرین کننده‌ی رنجهاست  ** ساحران را خونبهای دست و پاست 
 • For that look makes (all) pains sweet: it is the blood-price (paid) to the magicians (of Pharaoh) for (the amputation of) their hands and feet.
 • تفسیر گفتن ساحران فرعون را در وقت سیاست با او کی لا ضیر انا الی ربنا منقلبون 
 • Commentary on the Saying of Pharaoh's magicians in the hour of their punishment, “’Tis no harm, for lo, we shall return unto our Lord.”
 • نعره‌ی لا ضیر بشنید آسمان  ** چرخ گویی شد پی آن صولجان  4120
 • Heaven heard the cry, “’Tis no harm”: the celestial sphere became a ball for that bat.
 • ضربت فرعون ما را نیست ضیر  ** لطف حق غالب بود بر قهر غیر 
 • (The magicians said), “The punishment inflicted by Pharaoh is no harm to us: the grace of God prevails over the violence of (all) others.
 • گر بدانی سر ما را ای مضل  ** می‌رهانیمان ز رنج ای کوردل 
 • If thou shouldst (come to) know our secret, O misleader, (thou wouldst see that) thou art delivering us from pain, O man whose heart is blind.
 • هین بیا زین سو ببین کین ارغنون  ** می‌زند یا لیت قومی یعلمون 
 • Hark, come and from this quarter behold this organ pealing ‘Oh, would that my people knew!’
 • داد ما را داد حق فرعونیی  ** نه چو فرعونیت و ملکت فانیی 
 • God's bounty hath bestowed on us a Pharaohship, (but) not a perishable one like thy Pharaohship and kingdom.
 • سر بر آر و ملک بین زنده و جلیل  ** ای شده غره به مصر و رود نیل  4125
 • Lift up thy head and behold the living and majestic kingdom, O thou who hast been deluded by Egypt and the river Nile.
 • گر تو ترک این نجس خرقه کنی  ** نیل را در نیل جان غرقه کنی 
 • If thou wilt take leave of this filthy tattered cloak, thou wilt drown the (bodily) Nile in the Nile of the spirit.
 • هین بدار از مصر ای فرعون دست  ** در میان مصر جان صد مصر هست 
 • Hark, O Pharaoh, hold thy hand from (renounce) Egypt: there are a hundred Egypts within the Egypt of the Spirit.
 • تو انا رب همی‌گویی به عام  ** غافل از ماهیت این هر دو نام 
 • Thou sayest to the vulgar, ‘I am a Lord,’ being unaware of the essential natures of both these names.
 • رب بر مربوب کی لرزان بود  ** کی انادان بند جسم و جان بود 
 • How should a Lord be trembling (with hope or fear) for that which is lorded over? How should one who knows ‘I’ be in bondage to body and soul?
 • نک انا ماییم رسته از انا  ** از انای پر بلای پر عنا  4130
 • Lo, we are (the real) ‘I,’ having been freed from (the unreal) ‘I,’ from the ‘I’ that is full of tribulation and trouble.
 • آن انایی بر تو ای سگ شوم بود  ** در حق ما دولت محتوم بود 
 • To thee, O cur, that ‘I’-hood was baleful, (but) in regard to us it was irreversibly ordained felicity.
 • گر نبودیت این انایی کینه‌کش  ** کی زدی بر ما چنین اقبال خوش 
 • Unless thou hadst had this vindictive ‘I’-hood, how should such fortune have bidden us welcome?
 • شکر آنک از دار فانی می‌رهیم  ** بر سر این دار پندت می‌دهیم 
 • In thanksgiving for our deliverance from the perishable abode we are (now) admonishing thee on this gallows.
 • دار قتل ما براق رحلتست  ** دار ملک تو غرور و غفلتست 
 • The gallows (dár) on which we are killed is the Buráq on which we ride (to Heaven); the abode (dár) possessed by thee is delusion and heedlessness.
 • این حیاتی خفیه در نقش ممات  ** وان مماتی خفیه در قشر حیات  4135
 • This (gallows) is a life concealed in the form of death, while that (abode) is a death concealed in the husk of life.
 • می‌نماید نور نار و نار نور  ** ورنه دنیا کی بدی دارالغرور 
 • (Here) light seems as fire, and fire as light: else, how should this world have been the abode of delusion?”
 • هین مکن تعجیل اول نیست شو  ** چون غروب آری بر آ از شرق ضو 
 • Beware, do not make (too much) haste: first become naught, and when you sink (into non-existence) rise from the radiant East!
 • از انایی ازل دل دنگ شد  ** این انایی سرد گشت و ننگ شد 
 • The heart was dumbfounded by the eternal “I”-hood: this (unreal) “I”-hood became insipid and opprobrious (in its sight).
 • زان انای بی‌انا خوش گشت جان  ** شد جهان او از انایی جهان 
 • The spirit was made glad by that “I”-hood without “I” and sprang away from the “I”-hood of the world.
 • از انا چون رست اکنون شد انا  ** آفرینها بر انای بی عنا  4140
 • Since it has been delivered from “I,” it has now become “I”: blessings on the “I” that is without affliction;
 • کو گریزان و انایی در پیش  ** می‌دود چون دید وی را بی ویش 
 • For it is fleeing (from its unreal “I”-hood), and (the real) “I”-hood is running after it, since it saw it (the spirit) to be selfless.
 • طالب اویی نگردد طالبت  ** چون بمردی طالبت شد مطلبت 
 • (If) you seek it (the real “I”-hood), it will not become a seeker of you: (only) when you have died (to self) will that which you seek become your seeker.
 • زنده‌ای کی مرده‌شو شوید ترا  ** طالبی کی مطلبت جوید ترا 
 • (If) you are living, how should the corpse-washer wash you? (If) you are seeking, how should that which you seek go in search of you?
 • اندرین بحث ار خرده ره‌بین بدی  ** فخر رازی رازدان دین بدی 
 • If the intellect could discern the (true) way in this question, Fakhr-i Rází would be an adept in religious mysteries;
 • لیک چون من لمن یذق لم یدر بود  ** عقل و تخییلات او حیرت فزود  4145
 • But since he was (an example of the saying that) whoso has not tasted does not know, his intelligence and imaginations (only) increased his perplexity.
 • کی شود کشف از تفکر این انا  ** آن انا مکشوف شد بعد از فنا 
 • How should this “I” be revealed by thinking? That “I” is revealed (only) after passing away from self (faná).
 • می‌فتد این عقلها در افتقاد  ** در مغا کی حلول و اتحاد 
 • These intellects in their quest (of the real “I”) fall into the abyss of incarnation (hulúl) and ittihád.
 • ای ایاز گشته فانی ز اقتراب  ** هم‌چو اختر در شعاع آفتاب 
 • O Ayáz who hast passed away (from self) in union (with God) like the star in the beams of the sun—
 • بلک چون نطفه مبدل تو به تن  ** نه از حلول و اتحادی مفتتن 
 • Nay, (but rather) transmuted, like semen, into body—thou art not afflicted with hulúl and ittihád.
 • عفو کن ای عفو در صندوق تو  ** سابق لطفی همه مسبوق تو  4150
 • “Forgive, O thou in whose coffer Forgiveness is (contained) and by whom all precedents of mercy are preceded.
 • من کی باشم که بگویم عفو کن  ** ای تو سلطان و خلاصه‌ی امر کن 
 • Who am I that I should say ‘Forgive,’ O thou who art the sovereign and quintessence of the command Be?