English    Türkçe    فارسی   

5
663-712

 • تا شود کم این جمال و این کمال  ** چون نماند رو کم افتم در وبال 
 • That this beauty and perfection (of mine) may be impaired. When my face (beauty) remains no more, I shall not fall into woe.
 • چون بدین نیت خراشم بزه نیست  ** که به زخم این روی را پوشیدنیست 
 • When I rend (my face) with this intention, ’tis no sin, for this face ought to be covered with wounds.
 • گر دلم خوی ستیری داشتی  ** روی خوبم جز صفا نفراشتی  665
 • If my heart had a modest disposition, my handsome face would produce naught but purity (goodness).
 • چون ندیدم زور و فرهنگ و صلاح  ** خصم دیدم زود بشکستم سلاح 
 • Since I did not see (in myself) strength and wisdom and righteousness, I saw the adversary and at once broke my weapons,
 • تا نگردد تیغ من او را کمال  ** تا نگردد خنجرم بر من وبال 
 • Lest my sword should become useful to him; lest my dagger should become hurtful to me.
 • می‌گریزم تا رگم جنبان بود  ** کی فرار از خویشتن آسان بود 
 • I will continue to flee as long as my veins are running, (but) how should it be easy to escape from one's self?
 • آنک از غیری بود او را فرار  ** چون ازو ببرید گیرد او قرار 
 • He who is in flight from another obtains rest when he has been separated from him (the pursuer).
 • من که خصمم هم منم اندر گریز  ** تا ابد کار من آمد خیزخیز  670
 • I, who am the adversary (of myself), ’tis I that am in flight (from myself): rising and departing is my occupation for ever.
 • نه به هندست آمن و نه در ختن  ** آنک خصم اوست سایه‌ی خویشتن 
 • He whose adversary is his own shadow is not safe either in India or Khutan.
 • در صفت آن بی‌خودان کی از شر خود و هنر خود آمن شده‌اند کی فانی‌اند در بقای حق هم‌چون ستارگان کی فانی‌اند روز در آفتاب و فانی را خوف آفت و خطر نباشد 
 • Description of the selfless ones who have become safe from their own vices and virtues; for they are naughted in the everlastingness of God, like stars which are naughted (vanish) in the Sun during the daytime; and he who is naughted hath no fear of bane and (is free from) danger.
 • چون فناش از فقر پیرایه شود  ** او محمدوار بی‌سایه شود 
 • When, through (spiritual) poverty, faná (self-naughting) graces him (such a one), he becomes shadowless like Mohammed.
 • فقر فخری را فنا پیرایه شد  ** چون زبانه‌ی شمع او بی‌سایه شد 
 • Faná graced (the Prophet who said) ‘Poverty is my pride’: he became shadowless like the flame of a candle.
 • شمع جمله شد زبانه پا و سر  ** سایه را نبود بگرد او گذر 
 • (When) the candle has become entirely flame from head to foot, the shadow hath no passage (way of approach) around it.
 • موم از خویش و ز سایه در گریخت  ** در شعاع از بهر او کی شمع ریخت  675
 • The wax (candle) fled from itself and from the shadow into the radiance for the sake of Him who moulded the candle.
 • گفت او بهر فنایت ریختم  ** گفت من هم در فنا بگریختم 
 • He said, ‘I moulded thee for the sake of faná (self-naughting).’ It replied, ‘I accordingly took refuge in faná.’
 • این شعاع باقی آمد مفترض  ** نه شعاع شمع فانی عرض 
 • This is the necessary everlasting radiance, not the radiance of the perishable accidental candle.
 • شمع چون در نار شد کلی فنا  ** نه اثر بینی ز شمع و نه ضیا 
 • When the candle is wholly naughted in the fire (of Divine illumination), you will not see any trace of the candle or rays (of its light).
 • هست اندر دفع ظلمت آشکار  ** آتش صورت به مومی پایدار 
 • Manifestly, in dispelling the darkness, the external (material) flame is maintained by a wax candle;
 • برخلاف موم شمع جسم کان  ** تا شود کم گردد افزون نور جان  680
 • (But) the candle (which is) the body is contrary to the wax candle, since in proportion as that (the body) dwindles, the light of the spirit is increased.
 • این شعاع باقی و آن فانیست  ** شمع جان را شعله‌ی ربانیست 
 • This is the everlasting radiance, and that (bodily candle) is perishable: the candle of the spirit hath a Divine flame.
 • این زبانه‌ی آتشی چون نور بود  ** سایه‌ی فانی شدن زو دور بود 
 • Since this tongue of fire was (really) light, ’twas far from it to become a perishable shadow.
 • ابر را سایه بیفتد در زمین  ** ماه را سایه نباشد همنشین 
 • The cloud's shadow falls on the earth: the shadow never consorts with the moon.
 • بی‌خودی بی‌ابریست ای نیک‌خواه  ** باشی اندر بی‌خودی چون قرص ماه 
 • Selflessness is cloudlessness, O well-disposed one: in (the state of) selflessness thou wilt be like the orb of the moon.
 • باز چون ابری بیاید رانده  ** رفت نور از مه خیالی مانده  685
 • Again, when a cloud comes, driven along, the light goes: of the moon there remains (only) a phantom.
 • از حجاب ابر نورش شد ضعیف  ** کم ز ماه نو شد آن بدر شریف 
 • Its light is made feeble by the cloud-veil: that noble full-moon becomes less than the new moon.
 • مه خیالی می‌نماید ز ابر و گرد  ** ابر تن ما را خیال‌اندیش کرد 
 • The moon is made to appear a phantom by clouds and dust: the cloud, (which is) the body, has caused us to conceive phantasies.
 • لطف مه بنگر که این هم لطف اوست  ** که بگفت او ابرها ما را عدوست 
 • Behold the kindness of the (Divine) Moon; for this too is His kindness, that He hath said, ‘The clouds are enemies to Us.’
 • مه فراغت دارد از ابر و غبار  ** بر فراز چرخ دارد مه مدار 
 • The Moon is independent of clouds and dust: the Moon hath His orbit aloft in the (spiritual) sky.
 • ابر ما را شد عدو و خصم جان  ** که کند مه را ز چشم ما نهان  690
 • The cloud is our mortal enemy and adversary because it hides the Moon from our eyes.
 • حور را این پرده زالی می‌کند  ** بدر را کم از هلالی می‌کند 
 • This veil makes the houri (to appear as) a hag: it makes the full-moon less than a new moon.
 • ماه ما را در کنار عز نشاند  ** دشمن ما را عدوی خویش خواند 
 • The Moon hath seated us in the lap of glory: He hath called our foe His enemy.
 • تاب ابر و آب او خود زین مهست  ** هر که مه خواند ابر را بس گمرهست 
 • The splendour and beauty of the cloud is (derived) from the Moon, (but) whoever calls the cloud the Moon is much astray.
 • نور مه بر ابر چون منزل شدست  ** روی تاریکش ز مه مبدل شدست 
 • Since the light of the Moon has been poured down upon the cloud, its (the cloud's) dark face has been transfigured by the Moon.
 • گرچه همرنگ مهست و دولتیست  ** اندر ابر آن نور مه عاریتیست  695
 • Although it is of the same colour as the Moon and is associated with (the Moon's) empire, (yet) in the cloud the light of the Moon is (only) borrowed (impermanent).
 • در قیامت شمس و مه معزول شد  ** چشم در اصل ضیا مشغول شد 
 • At the Resurrection the sun and moon are discharged (from their office): the eye is occupied in (contemplating) the Source of (their) radiance,
 • تا بداند ملک را از مستعار  ** وین رباط فانی از دارالقرار 
 • In order that it may know (distinguish) the (permanent) possession from the (temporary) loan, and this perishable caravanseray from the everlasting abode.
 • دایه عاریه بود روزی سه چار  ** مادرا ما را تو گیر اندر کنار 
 • The nurse is borrowed for three or four days: do thou, O Mother, take us into thy bosom!
 • پر من ابرست و پرده‌ست و کثیف  ** ز انعکاس لطف حق شد او لطیف 
 • My feathers are (like) the cloud and are a veil and gross: (only) by the reflexion of God's loveliness are they made lovely.
 • بر کنم پر را و حسنش را ز راه  ** تا ببینم حسن مه را هم ز ماه  700
 • I will pluck my feathers and their beauty from the Way (to God), that I may behold the Moon's beauty (by immediate illumination) from the Moon.
 • من نخواهم دایه مادر خوشترست  ** موسی‌ام من دایه‌ی من مادرست 
 • I do not want the nurse; (my) Mother is fairer. I am (like) Moses: (my) Mother (herself) is my nurse.
 • من نخواهم لطف مه از واسطه  ** که هلاک قوم شد این رابطه 
 • I do not want (to enjoy) the loveliness of the Moon through an intermediary, for this link is perdition to the people;
 • یا مگر ابری شود فانی راه  ** تا نگردد او حجاب روی ماه 
 • Unless (the intermediary be) a cloud (that) becomes naughted in the Way (to God) in order that it may not be a veil to the face of the Moon.
 • صورتش بنماید او در وصف لا  ** هم‌چو جسم انبیا و اولیا 
 • In the aspect of lá (self-negation) it (such a cloud) displays His (the Moon's) form, like the bodies of the prophets and saints.
 • آنچنان ابری نباشد پرده‌بند  ** پرده‌در باشد به معنی سودمند  705
 • Such a cloud is not veil-tying; it is in reality veil-tearing (and) salutary.
 • آن‌چنان که اندر صباح روشنی  ** قطره می‌بارید و بالا ابر نی 
 • ’Tis as when, on a bright morning, drops of rain were falling though there was no cloud above (in the sky).
 • معجزه‌ی پیغامبری بود آن سقا  ** گشته ابر از محو هم‌رنگ سما 
 • That water-skin was a miracle of the Prophet: from self-effacement the cloud (which replenished it) had become of the same colour as the sky.
 • بود ابر و رفته از وی خوی ابر  ** این چنین گردد تن عاشق به صبر 
 • The cloud was (there), but the cloud-nature had gone from it: the body of the lover (of God) becomes like this by means of renunciation.
 • تن بود اما تنی گم گشته زو  ** گشته مبدل رفته از وی رنگ و بو 
 • It is body, but corporeality has vanished from it: it has been transfigured, colour and perfume have gone from it.
 • پر پی غیرست و سر از بهر من  ** خانه‌ی سمع و بصر استون تن  710
 • (My) feathers are for the sake of others, while (my) head is for my own sake: (the head which is) the abode of hearing and sight is the pillar (support) of the body.
 • جان فدا کردن برای صید غیر  ** کفر مطلق دان و نومیدی ز خیر 
 • Know that to sacrifice the spirit for the sake of catching others is absolute infidelity and despair of good.
 • هین مشو چون قند پیش طوطیان  ** بلک زهری شو شو آمن از زیان 
 • Beware! Do not be like sugar before parrots; nay, be a poison, be secure from loss;