English    Türkçe    فارسی   

5
748-797

 • هر کجا دامست و دانه کم نشین  ** رو زبون‌گیرا زبون‌گیران ببین 
 • Do not sit in any place where there is a trap and bait: O thou who regardest (others) as weak, go, consider (what becomes of) those who regard (others) as weak.
 • ای زبون‌گیر زبونان این بدان  ** دست هم بالای دستست ای جوان 
 • O thou who regardest the weak as weak (and at thy mercy), know this, (that) there is a hand above thy hand, O youth.
 • تو زبونی و زبون‌گیر ای عجب  ** هم تو صید و صیدگیر اندر طلب  750
 • Thou art weak (thyself) and thou regardest (others) as weak. Oh, wonderful! Thou art at once the prey and the hunter in pursuit (of the prey).
 • بین ایدی خلفهم سدا مباش  ** که نبینی خصم را وآن خصم فاش 
 • Be not (one of those described in the Verse) before and behind them (We will set) a barrier, so that thou canst not see the enemy, though the enemy is manifest.
 • حرص صیادی ز صیدی مغفلست  ** دلبریی می‌کند او بی‌دلست 
 • The greed of hunting makes (one) oblivious of being a prey: he (the hunter) tries to win hearts (though) he has lost his own.
 • تو کم از مرغی مباش اندر نشید  ** بین ایدی خلف عصفوری بدید 
 • Be not thou inferior to a bird in (thy) seeking: (even) a sparrow sees (what is) before and behind.
 • چون به نزد دانه آید پیش و پس  ** چند گرداند سر و رو آن نفس 
 • When it approaches the grain (bait), at that moment it turns its head and face several times to front and rear,
 • کای عجب پیش و پسم صیاد هست  ** تا کشم از بیم او زین لقمه دست  755
 • (As though to say), ‘Oh, I wonder whether there is a fowler in front of me or behind, so that for fear of him I should abstain from this food.’
 • تو ببین پس قصه‌ی فجار را  ** پیش بنگر مرگ یار و جار را 
 • Do thou see behind (thee) the story of (what happened to) the wicked; see before (thee) the death of (many a) friend and neighbour,
 • که هلاکت دادشان بی‌آلتی  ** او قرین تست در هر حالتی 
 • Whom He (God) destroyed without (using) any instrument: He is close to thee in every circumstance.
 • حق شکنجه کرد و گرز و دست نیست  ** پس بدان بی‌دست حق داورکنیست 
 • God inflicted torment (on them), and there is no mace or hand (employed): know, then, that God is one who deals justice (inflicts chastisement) without hands.
 • آنک می‌گفتی اگر حق هست کو  ** در شکنجه او مقر می‌شد که هو 
 • He who was saying, ‘If God exists, where is He?’ was confessing on the rack (of pain) that ’tis He (God).
 • آنک می‌گفت این بعیدست و عجیب  ** اشک می‌راند و همی گفت ای قریب  760
 • He who was saying, ‘This is far-fetched and marvellous’ was shedding tears and crying, ‘O Thou who art nigh!’
 • چون فرار از دام واجب دیده است  ** دام تو خود بر پرت چفسیده است 
 • Since he has deemed it necessary to flee from the trap, (’tis strange that) the trap for thee is in fact stuck fast to thy (gaudy) feathers.
 • بر کنم من میخ این منحوس دام  ** از پی کامی نباشم طلخ‌کام 
 • I will tear out the pin of this ill-fated trap: I will not suffer bitter grief for the sake of (indulging) a desire.
 • درخور عقل تو گفتم این جواب  ** فهم کن وز جست و جو رو بر متاب 
 • I have given thee this answer (which is) suitable to thy understanding: apprehend (its meaning) and do not avert thy face from seeking.
 • بسکل این حبلی که حرص است و حسد  ** یاد کن فی جیدها حبل مسد 
 • Snap this cord, which is greed and envy: remember (the text) on her neck a cord of palm-fibres.”
 • صفت کشتن خلیل علیه‌السلام زاغ را کی آن اشارت به قمع کدام صفت بود از صفات مذمومه‌ی مهلکه در مرید 
 • The reason why Khalíl (Abraham), on whom be peace, killed the crow, indicating (thereby) the subjugation of certain blameworthy and pernicious qualities in the disciple.
 • این سخن را نیست پایان و فراغ  ** ای خلیل حق چرا کشتی تو زاغ  765
 • There is no end and completion to this discourse. O Friend of God, why didst thou kill the crow?
 • بهر فرمان حکمت فرمان چه بود  ** اندکی ز اسرار آن باید نمود 
 • Because of the (Divine) command. What was the wisdom of the (Divine) command? A small part of the mysteries thereof must (now) be shown.
 • کاغ کاغ و نعره‌ی زاغ سیاه  ** دایما باشد به دنیا عمرخواه 
 • The cawing and noisy cry of the black crow is ever asking for (long) life in this world.
 • هم‌چو ابلیس از خدای پاک فرد  ** تا قیامت عمر تن درخواست کرد 
 • Like Iblís, it (the crow) besought the holy and incomparable God for bodily life till the Resurrection.
 • گفت انظرنی الی یوم الجزا  ** کاشکی گفتی که تبنا ربنا 
 • He (Iblís) said, “Grant me a respite till the Day of Retribution.” Would that he had said, “We repent, O our Lord.”
 • عمر بی توبه همه جان کندنست  ** مرگ حاضر غایب از حق بودنست  770
 • Life without repentance is all agony of spirit: to be absent from God is present (instant) death.
 • عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود  ** بی‌خدا آب حیات آتش بود 
 • Life and death—both these are sweet with (the presence of) God: without God the Water of Life is fire.
 • آن هم از تاثیر لعنت بود کو  ** در چنان حضرت همی‌شد عمرجو 
 • Moreover, ’twas from the effect of the (Divine) curse that in such a Presence he was requesting (long) life.
 • از خدا غیر خدا را خواستن  ** ظن افزونیست و کلی کاستن 
 • To crave of God aught other than God is (merely) the supposition of gain, and (in reality) it is entire loss;
 • خاصه عمری غرق در بیگانگی  ** در حضور شیر روبه‌شانگی 
 • Especially (to desire) a life sunk in estrangement (from God) is to behave like a fox in the presence of the lion,
 • عمر بیشم ده که تا پس‌تر روم  ** مهلم افزون کن که تا کمتر شوم  775
 • (Saying), “Give me longer life that I may go farther back; grant me more time that I may become less.”
 • تا که لعنت را نشانه او بود  ** بد کسی باشد که لعنت‌جو بود 
 • (The result is) that he (such an one) is a mark for the (Divine) curse: evil is that one who seeks to be accursed.
 • عمر خوش در قرب جان پروردنست  ** عمر زاغ از بهر سرگین خوردنست 
 • The goodly life is to nourish the spirit in nearness (to God); the crow's life is for the sake of eating dung.
 • عمر بیشم ده که تا گه می‌خورم  ** دایم اینم ده که بس بدگوهرم 
 • (The crow says), “Give me more life that I may be ever eating dung: give me this always, for I am very evil-natured.”
 • گرنه گه خوارست آن گنده‌دهان  ** گویدی کز خوی زاغم وا رهان 
 • Were it not that that foul-mouthed one is a dung-eater, he would say, “Deliver me from the nature of the crow!”
 • مناجات 
 • Prayer.
 • ای مبدل کرده خاکی را به زر  ** خاک دیگر را بکرده بوالبشر  780
 • O Thou who hast transmuted one clod of earth into gold, and another clod into the Father of mankind,
 • کار تو تبدیل اعیان و عطا  ** کار من سهوست و نسیان و خطا 
 • Thy work is the transmutation of essences and (the showing of) munificence; my work is mistake and forgetfulness and error.
 • سهو و نسیان را مبدل کن به علم  ** من همه خلمم مرا کن صبر و حلم 
 • Transmute mistake and forgetfulness into knowledge: I am all choler, make me patience and forbearance.
 • ای که خاک شوره را تو نان کنی  ** وی که نان مرده را تو جان کنی 
 • O Thou who makest nitrous earth to be bread, and O Thou who makest dead bread to be life,
 • ای که جان خیره را رهبر کنی  ** وی که بی‌ره را تو پیغمبر کنی 
 • O Thou who makest the distracted soul to be a Guide, and O Thou who makest the wayless wanderer to be a Prophet,
 • می‌کنی جزو زمین را آسمان  ** می‌فزایی در زمین از اختران  785
 • Thou makest a piece of earth to be heaven, Thou givest increase in the earth from the stars.
 • هر که سازد زین جهان آب حیات  ** زوترش از دیگران آید ممات 
 • Whosoever makes the Water of Life to consist of (the pleasures of) this world, death comes to him sooner than to the others.
 • دیده‌ی دل کو به گردون بنگریست  ** دید که اینجا هر دمی میناگریست 
 • The eye of the heart (the inward eye) that contemplated the (spiritual) firmament perceived that here (in the sensible world) is a continual alchemy.
 • قلب اعیانست و اکسیری محیط  ** ایتلاف خرقه‌ی تن بی‌مخیط 
 • The harmonious cohesion of the patched garment, (which is) the body, without being stitched (together), is (owing to) the transmutation of essences and (to) an all-embracing elixir.
 • تو از آن روزی که در هست آمدی  ** آتشی یا بادی یا خاکی بدی 
 • From the day when thou camest into existence, thou wert fire or air or earth.
 • گر بر آن حالت ترا بودی بقا  ** کی رسیدی مر ترا این ارتقا  790
 • If thou hadst remained in that condition, how should this (present) height have been reached by thee?
 • از مبدل هستی اول نماند  ** هستی بهتر به جای آن نشاند 
 • The Transmuter did not leave thee in thy first (state of) existence: He established a better (state of) existence in the place of that (former one);
 • هم‌چنین تا صد هزاران هستها  ** بعد یکدیگر دوم به ز ابتدا 
 • And so on till (He gave thee) a hundred thousand states of existence, one after the other, the second (always) better than the beginning.
 • از مبدل بین وسایط را بمان  ** کز وسایط دور گردی ز اصل آن 
 • Regard (all change as derived) from the Transmuter, leave (ignore) the intermediaries, for by (regarding) the intermediaries thou wilt be come far from their Origin.
 • واسطه هر جا فزون شد وصل جست  ** واسطه کم ذوق وصل افزونترست 
 • Wherever the intermediaries increase, union (with the Origin) is removed: (in proportion as) the intermediaries are less, the delight of (attaining to) union is greater.
 • از سبب‌دانی شود کم حیرتت  ** حیرت تو ره دهد در حضرتت  795
 • By knowing the intermediaries thy bewilderment (in God) is diminished: thy bewilderment gives thee admission to the (Divine) Presence.
 • این بقاها از فناها یافتی  ** از فنااش رو چرا برتافتی 
 • Thou hast gained these (successive) lives from (successive) deaths: why hast thou averted thy face from dying in Him?
 • زان فناها چه زیان بودت که تا  ** بر بقا چفسیده‌ای ای نافقا 
 • What loss was thine (what loss didst thou suffer) from those deaths, that thou hast clung (so tenaciously) to (this earthly) life, O rat?