English    Türkçe    فارسی   

2
2318-2367

 • آن چنان معمور و باقی داشتت ** تا که دهری از ازل پنداشتت‏
 • O seni o kadar mamur ve baki bir hale soktu ki, Dehrî, nihayet senin evveline evvel yok sandı.
 • شکر دانستیم آغاز ترا ** انبیا گفتند آن راز ترا
 • Şükür olsun ki senin evvelini bildik. Peygamberler sırrını söyledi.
 • آدمی داند که خانه حادث است ** عنکبوتی نه که در وی عابث است‏ 2320
 • İnsan olan bilir ki o, sonradan yapılmalıdır. Fakat evde ağ kuran örümcek ne bilsin!
 • پشه کی داند که این باغ از کی است ** کاو بهاران زاد و مرگش در دی است‏
 • Sivrisinek ne bilir, bu bağ kimin? Baharın doğar, kışın ölür.
 • کرم کاندر چوب زاید سست حال ** کی بداند چوب را وقت نهال‏
 • Tahta içinde sınık bir halde doğan kurt, tahtanın fidanlık halini bilir mi?
 • ور بداند کرم از ماهیتش ** عقل باشد کرم باشد صورتش‏
 • Bilse bilse o vakit mahiyeti itibariyle akıl sahibi olur, isterse sureti kurt olsun.
 • عقل خود را می‏نماید رنگها ** چون پری دور است از آن فرسنگ‏ها
 • Akıl, kendini renk, renk, çeşit, çeşit gösterir, ama peri gibi o suretlerden fersahlarca uzaktır.
 • از ملک بالاست چه جای پری ** تو مگس پری به پستی می‏پری‏ 2325
 • Hatta peri de nedir ki? Melekten bile üstündür. Fakat sen sinek kanatlısın da onun için aşağılarda uçuyorsun.
 • گر چه عقلت سوی بالا می‏پرد ** مرغ تقلیدت به پستی می‏چرد
 • Gerçi aklın, seni yüceliklere çekmekte; ama taklit kurşun aşağılıklarda yayılmakta.
 • علم تقلیدی وبال جان ماست ** عاریه ست و ما نشسته کان ماست‏
 • Taklitten doğan bilgi canımızın vebalidir, iğretidir. Bizse o bizim malımızdır diye oturup kalmışız.
 • زین خرد جاهل همی باید شدن ** دست در دیوانگی باید زدن‏
 • Bu çeşit akıldansa cahil olmak daha iyi. Deliliğe vurmak daha yeğ!
 • هر چه بینی سود خود ز آن می‏گریز ** زهر نوش و آب حیوان را بریز
 • Faydanı nede görüyorsan ondan kaç. Zehir iç, Âbıhayatı dök!
 • هر که بستاند ترا دشنام ده ** سود و سرمایه به مفلس وام ده‏ 2330
 • Seni öveni söv, kazancını, sermayeni müflise borç ver!
 • ایمنی بگذار و جای خوف باش ** بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش‏
 • Eminliği bırak, korku yerine var. Namusu terk et, apaçık rüsvay ol!
 • آزمودم عقل دور اندیش را ** بعد از این دیوانه سازم خویش را
 • Ben uzun uzadıya ilerisini düşünen aklı denedim. Bundan böyle divaneliğe vuracağım!
 • عذر گفتن دلقک با سید که چرا فاحشه را نکاح کرد
 • Seyyid’in “Niçin orospuyu aldın?” demesi üzerine Delkak’ın mazereti
 • گفت با دلقک شبی سید اجل ** قحبه‏ای را خواستی تو از عجل‏
 • Seyyid-i Ecel, bir gece Delkak’a “Hemencecik bir orospuyu neden aldın?
 • با من این را باز می‏بایست گفت ** تا یکی مستور کردیمیت جفت‏
 • Bunu bana söylemeliydin. Sana namuslu bir kız alırdık” dedi.
 • گفت نه مستور صالح خواستم ** قحبه گشتند و ز غم تن کاستم‏ 2335
 • Delkak “Dokuz tane namuslu, temiz kadın aldım, hepsi orospu oldu. Derdimden eridim, bittim.
 • خواستم این قحبه را بی‏معرفت ** تا ببینم چون شود این عاقبت‏
 • Bunun üzerine bu hiçbir işe yaramaz orospuyu aldım. Görelim bakalım, bunun sonu ne olacak?” dedi.
 • عقل را من آزمودم هم بسی ** زین سپس جویم جنون را مغرسی‏
 • Ben, birçok defalar aklı sınadım. Bundan sonra bir tarla arayacak, oraya delilik tohumu saçacağım!
 • به حیلت در سخن آوردن سائل آن بزرگ را که خود را دیوانه ساخته بود
 • Birisinin kendisini deli gösteren bir uluyu hile ile söyletmesi
 • آن یکی می‏گفت خواهم عاقلی ** مشورت آرم بدو در مشکلی‏
 • Birisi” Bir akıllı arıyorum, onunla meşverette bulunacağım, bir müşkülüm var, ona söyleyeceğim” dedi.
 • آن یکی گفتش که اندر شهر ما ** نیست عاقل جز که آن مجنون‏نما
 • Bu sözü duyan da “Şehrimizde kendisini deliliğe vuran birisi var, ondan başka akıllı yok.
 • بر نیی گشته سواره نک فلان ** می‏دواند در میان کودکان‏ 2340
 • İşte bir sopaya binmiş, çocuklarla beraber koşup duruyor.
 • صاحب رای است و آتش پاره‏ای ** آسمان قدر است و اختر باره‏ای‏
 • Rey ve tedbir sahibi, ateş parçası gibi bir adamdır. Kadri gök gibi yüce, yıldızlar yağdırıcı bir zattır.
 • فر او کروبیان را جان شده ست ** او در این دیوانگی پنهان شده ست‏
 • Kudreti, parlaklığı, Kerrûbilere can olmuştur. O, kendisini bu divanelikte gizlemiştir.” dedi.
 • لیک هر دیوانه را جان نشمری ** سر منه گوساله را چون سامری‏
 • Fakat her divaneyi kendine can sayma.. Sâmiri gibi buzağıya secde etme.
 • چون ولیی آشکارا با تو گفت ** صد هزاران غیب و اسرار نهفت‏
 • Bir veli sana gayb’a ait yüz binlerce şeyi, yüz binlerce sırrı apaçık söylese bile,
 • مر ترا آن فهم و آن دانش نبود ** واندانستی تو سرگین را ز عود 2345
 • Sen de o anlayış, o bilgi olmadıkça yine fışkıyı ödağacından ayırt edemezsin.
 • از جنون خود را ولی چون پرده ساخت ** مر و را ای کور کی خواهی شناخت‏
 • Veli, kendisine deliliği perde etti mi, ey kör, sen onu nasıl tanıyabilirsin?
 • گر ترا باز است آن دیده‏ی یقین ** زیر هر سنگی یکی سرهنگ بین‏
 • Eğer yakîn gözün açıksa bak da her taşın altında bir erin gizli olduğunu gör!
 • پیش آن چشمی که باز و رهبر است ** هر گلیمی را کلیمی در بر است‏
 • Yol gösterici ortada, göz önünde; her Kelîm’in bir kilime bürünmüş olduğu meydandadır.
 • مر ولی را هم ولی شهره کند ** هر که را او خواست با بهره کند
 • Veliyi meşhur eden yine velidir. Veli, kime dilerse nasip verir.
 • کس نداند از خرد او را شناخت ** چون که او مر خویش را دیوانه ساخت‏ 2350
 • Fakat deliliğe vurdu mu kimse akıl edip de onu anlayamaz.
 • چون بدزدد دزد بینایی ز کور ** هیچ یابد دزد را او در عبور
 • Bir hırsız, körden bir şey çaldı mı kör, onu bulabilir mi hiç?
 • کور نشناسد که دزد او که بود ** گر چه خود بر وی زند دزد عنود
 • Hırsız, gelip ona çatsa bile kör, hırsız kimdir? Ne anlasın?
 • چون گزد سگ کور صاحب ژنده را ** کی شناسد آن سگ درنده را
 • Köpek, kör yoksulu ısırsa bile kör, kendisini dalayan köpeği nereden bilecek?
 • حمله بردن سگ بر کور گدا
 • Köpeğin kör bir dilenciye saldırması
 • یک سگی در کوی بر کور گدا ** حمله می‏آورد چون شیر وغا
 • Bir köpek, mahallede bir kör bir dilenciye savaş aslanı gibi saldırdı.
 • سگ کند آهنگ درویشان به خشم ** در کشد مه خاک درویشان به چشم‏ 2355
 • Ay bile yoksulların izi tozunu gözüne sürme gibi çektiği halde, köpek, kızgınlıkla yoksullara saldırır.
 • کور عاجز شد ز بانگ و بیم سگ ** اندر آمد کور در تعظیم سگ‏
 • Kör, köpeğin sesinden korktu, âciz oldu. Ona tâzim etmeye başladı:
 • کای امیر صید و ای شیر شکار ** دست دست تست دست از من بدار
 • “Ey avcılar beyi, ey av aslanı, el senin elin (hüküm senin hükmün), benden el çek” demeye başladı.
 • کز ضرورت دم خر را آن حکیم ** کرد تعظیم و لقب دادش کریم‏
 • Hakîmin biri de zaruret yüzünden eşeğin kuyruğunu ağırlamış, o kuyruğa Kerim lâkabını takmıştır.
 • گفت او هم از ضرورت کای اسد ** از چو من لاغر شکارت چه رسد
 • Kör de zora gelince köpeğe “Ey aslan, benim gibi arık birisini avlayıp da ne yapacaksın?
 • گور می‏گیرند یارانت به دشت ** کور می‏گیری تو در کوچه به گشت‏ 2360
 • Dostların çölde yaban eşeği avlamaktalar, sense mahallede kör avlıyorsun, bu ne kötü şey!
 • گور می‏جویند یارانت به صید ** کور می‏جویی تو در کوچه به کید
 • Dostların avda yaban eşeği arıyorlar, sen sokakta hile düzüp kör arıyorsun” dedi.
 • آن سگ عالم شکار گور کرد ** وین سگ بی‏مایه قصد کور کرد
 • Bilgili köpek yaban eşeği avlar, bilgisiz köpekse köre kasteder.
 • علم چون آموخت سگ رست از ضلال ** می‏کند در بیشه‏ها صید حلال‏
 • Köpek bile, ilim öğrenince azgınlıktan kurtulur, ormanlarda helâl hayvanlar avlar.
 • سگ چو عالم گشت شد چالاک زحف ** سگ چو عارف گشت شد ز اصحاب کهف‏
 • Köpek bile âlim olunca savaşta çevikleşir. Köpek bile ârif olunca Eshâb-ı Kehif’ten olur.
 • سگ شناسا شد که میر صید کیست ** ای خدا آن نور اشناسنده چیست‏ 2365
 • Köpek bile avcıları kimdir, anlar, tanır. Yarabbi, her şeyi tanıtan o nur nedir ki?
 • کور نشناسد نه از بی‏چشمی است ** بلکه این ز آن است کز جهل است مست‏
 • Körün tanıyamaması, gözü olmadığından değildir; bu, onun bilgisizlikten sarhoş olması yüzündendir.
 • نیست خود بی‏چشم تر کور از زمین ** این زمین از فضل حق شد خصم بین‏
 • Kör, bu yeryüzünden de daha gözsüz değil ya! Hâlbuki bu yer bile Tanrı inayetiyle düşmanı tanıdı!