English    Türkçe    فارسی   

1
642-666

 • این سخن پایان ندارد لیک ما ** باز گوییم آن تمامی قصه را
 • This discourse hath no end, but let us (now) relate the story to its completion.
 • نومید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت
 • How the vizier made the disciples lose hope of his abandoning seclusion.
 • آن وزیر از اندرون آواز داد ** کای مریدان از من این معلوم باد
 • The vizier cried out from within, “O disciples, be this made known to you from me,
 • که مرا عیسی چنین پیغام کرد ** کز همه یاران و خویشان باش فرد
 • That Jesus hath given me a such-like message: ‘Be separated from all friends and kinsfolk.
 • روی در دیوار کن تنها نشین ** وز وجود خویش هم خلوت گزین‌‌ 645
 • Set thy face to the wall, sit alone, and choose to be secluded even from thine own existence.’
 • بعد از این دستوری گفتار نیست ** بعد از این با گفت و گویم کار نیست‌‌
 • After this there is no permission (for me) to speak; after this I have nothing to do with talk.
 • الوداع ای دوستان من مرده‌‌ام ** رخت بر چارم فلک بر برده‌‌ام‌‌
 • Farewell, O friends! I am dead: I have carried my belongings up to the Fourth Heaven,
 • تا به زیر چرخ ناری چون حطب ** من نسوزم در عنا و در عطب‌‌
 • In order that beneath the fiery sphere I may not burn like firewood in woe and perdition,
 • پهلوی عیسی نشینم بعد از این ** بر فراز آسمان چارمین‌‌
 • (But) henceforth may sit beside Jesus at the top of the Fourth Heaven.”
 • ولی عهد ساختن وزیر هر یک امیر را جدا جدا
 • How the vizier appointed each one of the amírs separately as his successor.
 • و آن گهانی آن امیران را بخواند ** یک به یک تنها به هر یک حرف راند 650
 • And then he summoned those amírs one by one and conversed with each (of them) alone.
 • گفت هر یک را به دین عیسوی ** نایب حق و خلیفه‌‌ی من توی‌‌
 • He said to each one, “In the religion of Jesus thou art the vicar of God and my khalífa (vicegerent),
 • و آن امیران دگر اتباع تو ** کرد عیسی جمله را اشیاع تو
 • And those other amírs are thy followers: Jesus hath made all of them thy assistants.
 • هر امیری کو کشید گردن بگیر ** یا بکش یا خود همی‌‌دارش اسیر
 • Any amír who lifts his neck (in rebellion), seize him and either kill him or hold him captive;
 • لیک تا من زنده‌‌ام این وامگو ** تا نمیرم این ریاست را مجو
 • But do not declare this whilst I am alive: do not seek this supreme authority until I am dead.
 • تا نمیرم من تو این پیدا مکن ** دعوی شاهی و استیلا مکن‌‌ 655
 • Until I am dead, do not reveal this: do not lay claim to sovereignty and dominion.
 • اینک این طومار و احکام مسیح ** یک به یک بر خوان تو بر امت فصیح‌‌
 • Here is this scroll and the ordinances of the Messiah: recite them distinctly, one by one, to his people.”
 • هر امیری را چنین گفت او جدا ** نیست نایب جز تو در دین خدا
 • Thus he spoke to each amír separately, (saying), “There is no vicar in the religion of God except thee.”
 • هر یکی را کرد او یک یک عزیز ** هر چه آن را گفت این را گفت نیز
 • He honoured each, one by one, (in this way): whatever he said to that (amír) he also said to this.
 • هر یکی را او یکی طومار داد ** هر یکی ضد دگر بود المراد
 • To each he gave one scroll: every one was purposely the contrary of the other.
 • جملگی طومارها بد مختلف ** چون حروف آن جمله از یا تا الف‌‌ 660
 • The text of those scrolls was diverse; all were (different), like the letters from alif to yá.
 • حکم این طومار ضد حکم آن ** پیش از این کردیم این ضد را بیان‌‌
 • The rule (laid down) in this scroll was contrary to the rule in that: we have already explained (the nature of) this contradiction.
 • کشتن وزیر خویشتن را در خلوت
 • How the vizier killed himself in seclusion.
 • بعد از آن چل روز دیگر در ببست ** خویش کشت و از وجود خود برست‌‌
 • After that, he shut the door for other forty days (and then) killed himself and escaped from his existence.
 • چون که خلق از مرگ او آگاه شد ** بر سر گورش قیامت‌‌گاه شد
 • When the people learned of his death, there came to pass at his grave the scene of the Resurrection.
 • خلق چندان جمع شد بر گور او ** موکنان جامه دران در شور او
 • So great a multitude gathered at his grave, tearing their hair, rending their garments in wild grief for him,
 • کان عدد را هم خدا داند شمرد ** از عرب وز ترک و از رومی و کرد 665
 • That only God can reckon the number of them—Arabs and Turks and Greeks and Kurds.
 • خاک او کردند بر سرهای خویش ** درد او دیدند درمان جای خویش‌‌
 • They put his (grave's) earth on their heads; they deemed anguish for him to be the remedy for themselves.