English    Türkçe    فارسی   

1
853-877

 • گر نبودی واقف از حق جان باد ** فرق کی کردی میان قوم عاد
 • Had not the soul of the wind been informed by God, how would it have distinguished (the believers and unbelievers) amongst the people of ‘Ád?
 • قصه‌‌ی باد که در عهد هود علیه السلام قوم عاد را هلاک کرد
 • The story of the wind which destroyed the people of ‘Ád in the time of (the prophet) Húd, on whom be peace.
 • هود گرد مومنان خطی کشید ** نرم می‌‌شد باد کانجا می‌‌رسید
 • Húd drew a line round the believers: the wind would become soft (subside) when it reached that place,
 • هر که بیرون بود ز آن خط جمله را ** پاره پاره می‌‌گسست اندر هوا 855
 • (Although) it was dashing to pieces in the air all who were outside of the line.
 • همچنین شیبان راعی می‌‌کشید ** گرد بر گرد رمه خطی پدید
 • Likewise Shaybán the shepherd used to draw a visible line round his flock
 • چون به جمعه می‌‌شد او وقت نماز ** تا نیارد گرگ آن جا ترک تاز
 • Whenever he went to the Friday service at prayer-time, in order that the wolf might not raid and ravage there:
 • هیچ گرگی در نرفتی اندر آن ** گوسفندی هم نگشتی ز آن نشان‌‌
 • No wolf would go into that (circle), nor would any sheep stray beyond that mark;
 • باد حرص گرگ و حرص گوسفند ** دایره‌‌ی مرد خدا را بود بند
 • The wind of the wolf's and sheeps' concupiscence was barred because of (by) the circle of the man of God.
 • همچنین باد اجل با عارفان ** نرم و خوش همچون نسیم یوسفان‌‌ 860
 • Even so, to those who know God (‘árifán) the wind of Death is soft and pleasant as the breeze (that wafts the scent) of (loved) ones like Joseph.
 • آتش ابراهیم را دندان نزد ** چون گزیده‌‌ی حق بود چونش گزد
 • The fire did not set its teeth in Abraham: how should it bite him, since he is the chosen of God?
 • ز آتش شهوت نسوزد اهل دین ** باقیان را برده تا قعر زمین‌‌
 • The religious are not burned by the fire of lust which bore all the rest down to the bottom of the earth.
 • موج دریا چون به امر حق بتاخت ** اهل موسی را ز قبطی واشناخت‌‌
 • The waves of the sea, when they charged on by God's command, discriminated the people of Moses from the Egyptians.
 • خاک قارون را چو فرمان در رسید ** با زر و تختش به قعر خود کشید
 • The earth, when the (Divine) command came, drew Qárún (Korah) with his gold and throne into its lowest depth.
 • آب و گل چون از دم عیسی چرید ** بال و پر بگشاد مرغی شد پرید 865
 • The water and clay, when it fed on the breath of Jesus, spread wings and pinions, became a bird, and flew.
 • هست تسبیحت بخار آب و گل ** مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل‌‌
 • Your glorification (of God) is an exhalation from the water and clay (of your body): it became a bird of Paradise through the breathing (into it) of your heart's sincerity.
 • کوه طور از نور موسی شد به رقص ** صوفی کامل شد و رست او ز نقص‌‌
 • Mount Mount Sinai, from (seeing) the radiance of Moses, began to dance, became a perfect Súfí, and was freed from blemish.
 • چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز ** جسم موسی از کلوخی بود نیز
 • What wonder if the mountain became a venerable Súfí? The body of Moses also was (formed) from a piece of clay.
 • طنز و انکار کردن پادشاه جهود و قبول نکردن نصیحت خاصان خویش‌‌
 • How the Jewish king scoffed and denied and would not accept the counsel of his intimates.
 • این عجایب دید آن شاه جهود ** جز که طنز و جز که انکارش نبود
 • The king of the Jews beheld these marvellous things, (but) he had naught (to say) except mockery and denial.
 • ناصحان گفتند از حد مگذران ** مرکب استیزه را چندین مران‌‌ 870
 • His counsellors said, “Do not let (this injustice) go beyond bounds, do not drive the steed of obstinacy so far.”
 • ناصحان را دست بست و بند کرد ** ظلم را پیوند در پیوند کرد
 • He handcuffed the counsellors and confined them, he committed one injustice after another.
 • بانگ آمد کار چون اینجا رسید ** پای دار ای سگ که قهر ما رسید
 • When the matter reached this pass, a shout came—“Hold thy foot (stop), O cur! For Our vengeance is come.”
 • بعد از آن آتش چهل گز بر فروخت ** حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت‌‌
 • After that, the fire blazed up forty ells high, became a ring, and consumed those Jews.
 • اصل ایشان بود آتش ابتدا ** سوی اصل خویش رفتند انتها
 • From fire was their origin in the beginning: they went (back) to their origin in the end.
 • هم ز آتش زاده بودند آن فریق ** جزوها را سوی کل باشد طریق‌‌ 875
 • That company were born of fire: the way of particulars is towards the universal.
 • آتشی بودند مومن سوز و بس ** سوخت خود را آتش ایشان چو خس‌‌
 • They were only a fire to consume the true believers: their fire consumed itself like rubbish.
 • آن که بوده ست امه الهاویه ** هاویه آمد مر او را زاویه‌‌
 • He whose mother is Háwiya (Hell-fire)—Háwiya shall become his cell (abode).