English    Türkçe    فارسی   

2
1187-1211

 • پس جهان زاید جهان دیگری ** این حشر را وا نماید محشری‏
 • Then the world gives birth to another world, and displays to this congregated people a place of congregation (for the realities which are raised to life).
 • تا قیامت گر بگویم بشمرم ** من ز شرح این قیامت قاصرم‏
 • Though I should speak and recount till the Resurrection, I lack the power to describe this (spiritual) resurrection.
 • این سخنها خود به معنی یا ربی است ** حرفها دام دم شیرین لبی است‏
 • These sayings (of mine), indeed, are really an “O Lord” (a prayer addressed to God); the words are the lure for the breath of a sweet-lipped One.
 • چون کند تقصیر پس چون تن زند ** چون که لبیکش به یا رب می‏رسد 1190
 • How, then, should he (that seeks the answer) fail (to pray)? How should he be silent, inasmuch as “Here am I” is (always) coming in response to his “O Lord”?
 • هست لبیکی که نتوانی شنید ** لیک سر تا پای بتوانی چشید
 • It is a “Here am I” that you cannot hear, but can taste (feel and enjoy) from head to foot.
 • کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب
 • How the thirsty man threw bricks from the top of the wall into the stream of water.
 • بر لب جو بود دیواری بلند ** بر سر دیوار تشنه‏ی دردمند
 • On the bank of the stream there was a high wall, and on the top of the wall a sorrowful thirsty man.
 • مانعش از آب آن دیوار بود ** از پی آب او چو ماهی زار بود
 • The wall hindered him from (reaching) the water; he was in distress for the water, like a fish.
 • ناگهان انداخت او خشتی در آب ** بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب‏
 • Suddenly he threw a brick into the water: the noise of the water came to his ear like spoken words,
 • چون خطاب یار شیرین لذیذ ** مست کرد آن بانگ آبش چون نبیذ 1195
 • Like words spoken by a sweet and delicious friend: the noise of the water made him drunken as (though it were) wine.
 • از صفای بانگ آب آن ممتحن ** گشت خشت انداز ز آن جا خشت‏کن‏
 • From the pleasure of (hearing) the noise of the water, that sorely tried man began to hurl and tear off bricks from that place.
 • آب می‏زد بانگ یعنی هی ترا ** فایده چه زین زدن خشتی مرا
 • The water was making a noise, that is to say, (it was crying), “Hey, what is the advantage to you of this hurling a brick at me?”
 • تشنه گفت آیا مرا دو فایده است ** من از این صنعت ندارم هیچ دست‏
 • The thirsty man said, “O water, I have two advantages: I will nowise refrain from this work.
 • فایده‏ی اول سماع بانگ آب ** کاو بود مر تشنگان را چون رباب‏
 • The first advantage is (my) hearing the noise of the water, which to thirsty men is (melodious) as a rebeck.
 • بانگ او چون بانگ اسرافیل شد ** مرده را زین زندگی تحویل شد 1200
 • The noise thereof has become (to me) like the noise of (the trumpet of) Isráfíl: by this (noise) life has been transferred (restored) to one (that was) dead;
 • یا چو بانگ رعد ایام بهار ** باغ می‏یابد از او چندین نگار
 • Or (it is) like the noise of thunder in days of spring—from it (the thunder) the garden obtains so many (lovely) ornaments;
 • یا چو بر درویش ایام زکات ** یا چو بر محبوس پیغام نجات‏
 • Or like the days of alms to a poor man, or like the message of deliverance to a prisoner.
 • چون دم رحمان بود کان از یمن ** می‏رسد سوی محمد بی‏دهن‏
 • ’Tis like the breath of the Merciful (God) which, without mouth, comes to Mohammed from Yemen;
 • یا چو بوی احمد مرسل بود ** کان به عاصی در شفاعت می‏رسد
 • Or ’tis like the scent of Ahmad (Mohammed), the Apostle (of God), which in intercession comes to the sinner;
 • یا چو بوی یوسف خوب لطیف ** می‏زند بر جان یعقوب نحیف‏ 1205
 • Or like the scent of beauteous, graceful Joseph, (which) strikes upon the soul of lean Jacob.
 • فایده‏ی دیگر که هر خشتی کز این ** بر کنم آیم سوی ماء معین‏
 • The other advantage is that, (with) every brick I tear off this (wall), I come (nearer) to running water,
 • کز کمی خشت دیوار بلند ** پست‏تر گردد به هر دفعه که کند
 • Since by diminution of the bricks the high wall becomes lower every time that one is removed.
 • پستی دیوار قربی می‏شود ** فصل او درمان وصلی می‏بود
 • The lowness (destruction) of the wall becomes a means of access (to the water); separation from it is the remedy bringing about a union (with the water).”
 • سجده آمد کندن خشت لزب ** موجب قربی که و اسجد و اقترب‏
 • The tearing away of the adhesive (firmly joined) bricks is (analogous to) prostration (in prayer): (it is) the cause of nearness (to God), for (God has said), ‘And prostrate thyself and draw near (to Me).’
 • تا که این دیوار عالی گردن است ** مانع این سر فرود آوردن است‏ 1210
 • So long as this wall is high-necked (lofty and proud), it is an obstacle to this bowing of the head (in prayer).
 • سجده نتوان کرد بر آب حیات ** تا نیابم زین تن خاکی نجات‏
 • ’Tis impossible to perform the prostration on the Water of Life, until I gain deliverance from this earthly body.