English    Türkçe    فارسی   

2
438-462

 • کرده با چشمت تعصب موسیا ** از حماقت چشم موش آسیا
 • O Moses (of this age), through foolishness the eye of a mill-mouse has fanatically set itself against thine eye.”
 • شیخ فرمود آن همه گفتار و قال ** من بحل کردم شما را آن حلال‏
 • The Shaykh said, “I forgive all that talk and palaver: it is lawful to you.
 • سر این آن بود کز حق خواستم ** لاجرم بنمود راه راستم‏ 440
 • The secret of this (matter) was that I besought God: consequently He showed me the right way,
 • گفت آن دینار اگر چه اندک است ** لیک موقوف غریو کودک است‏
 • And said, ‘Though that dinar is little, yet (the payment of) it is dependent on the boy's outcry.
 • تا نگرید کودک حلوا فروش ** بحر رحمت در نمی‏آید به جوش‏
 • Until the halwá-selling boy weeps, the sea of (My) mercy is not aroused’.”
 • ای برادر طفل طفل چشم تست ** کام خود موقوف زاری دان درست‏
 • O brother, the child (boy) is the child (pupil) of your eye: know surely that (the gaining of) your desire is dependent on (tears of) distress.
 • گر همی‏خواهی که آن خلعت رسد ** پس بگریان طفل دیده بر جسد
 • If you wish that that robe of honour (which you desire) should come (to you), then make the child (pupil) of your eye weep over your body.
 • ترسانیدن شخصی زاهد را که کم گری تا کور نشوی
 • How a certain person frightened an ascetic, saying, “Weep little, lest thou become blind.”
 • زاهدی را گفت یاری در عمل ** کم گری تا چشم را ناید خلل‏ 445
 • A comrade in the work (of religion) said to an ascetic, “Weep little, lest thine eye come to harm.”
 • گفت زاهد از دو بیرون نیست حال ** چشم بیند یا نبیند آن جمال‏
 • The ascetic said, “The case is not outside of (admits only) two (alternatives): the eye will see, or it will not see, that (Divine) Beauty.
 • گر ببیند نور حق خود چه غم است ** در وصال حق دو دیده چه کم است‏
 • If it see the Light of God, what is there to grieve about? How little are two eyes (to him that is) in union with God!
 • ور نخواهد دید حق را گو برو ** این چنین چشم شقی گو کور شو
 • And if it shall not see God, let it go! Let such a miserable eye become blind!”
 • غم مخور از دیده کان عیسی تراست ** چپ مرو تا بخشدت دو چشم راست‏
 • Do not grieve for your eye when that Jesus is yours; do not go to the left (but to the right), that he may give you two right (sound) eyes.
 • عیسی روح تو با تو حاضر است ** نصرت از وی خواه کاو خوش ناصر است‏ 450
 • The Jesus of your spirit is present with you: beg aid from him, for he is a goodly aider;
 • لیک بیگار تن پر استخوان ** بر دل عیسی منه تو هر زمان‏
 • But do not every moment lay on the heart of (that) Jesus the unprofitable work of (providing for) a body full of bones,
 • همچو آن ابله که اندر داستان ** ذکر او کردیم بهر راستان‏
 • Like the fool whom we mentioned in the story for the sake of the righteous.
 • زندگی تن مجو از عیسی‏ات ** کام فرعونی مخواه از موسی‏ات‏
 • Seek not you from your Jesus the life of the body, ask not from your Moses the wish of a Pharaoh.
 • بر دل خود کم نه اندیشه‏ی معاش ** عیش کم ناید تو بر درگاه باش‏
 • Burden not your heart with thoughts of livelihood; livelihood will not fail: be (constant in attendance) at the (Divine) Court.
 • این بدن خرگاه آمد روح را ** یا مثال کشتیی مر نوح را 455
 • This body is a tent for the spirit, or like an ark for Noah.
 • ترک چون باشد بیابد خرگهی ** خاصه چون باشد عزیز درگهی‏
 • When the Turcoman is there, he will find a tent, especially when he is one held in honour at the Court (of God).
 • تمامی قصه‏ی زنده شدن استخوانها به دعای عیسی علیه السلام
 • Conclusion of the story of the coming to life of the bones at the prayer of Jesus, on whom be peace!
 • خواند عیسی نام حق بر استخوان ** از برای التماس آن جوان‏
 • Jesus pronounced the Name of God over the bones on account of the young man’s entreaty.
 • حکم یزدان از پی آن خام مرد ** صورت آن استخوان را زنده کرد
 • For the sake of that foolish man the decree of God gave life to the form which those bones had possessed.
 • از میان بر جست یک شیر سیاه ** پنجه‏ای زد کرد نقشش را تباه‏
 • A black lion sprang forth, smote once with its paw, and destroyed his (bodily) image.
 • کله‏اش بر کند مغزش ریخت زود ** مغز جوزی کاندر او مغزی نبود 460
 • It tore up his skull: his brain was scattered on the spot-the brain (kernel) of a nut, for in him was no brain.
 • گر و را مغزی بدی اشکستنش ** خود نبودی نقص الا بر تنش‏
 • If he had had a brain, his being broken to pieces would have been no injury at all except to his body.
 • گفت عیسی چون شتابش کوفتی ** گفت ز آن رو که تو زو آشوفتی‏
 • Jesus said (to the lion), “How did you maul him so quickly?” The lion said, “Because thou wert troubled by him.”