English    Türkçe    فارسی   

2
456-480

 • ترک چون باشد بیابد خرگهی ** خاصه چون باشد عزیز درگهی‏
 • When the Turcoman is there, he will find a tent, especially when he is one held in honour at the Court (of God).
 • تمامی قصه‏ی زنده شدن استخوانها به دعای عیسی علیه السلام
 • Conclusion of the story of the coming to life of the bones at the prayer of Jesus, on whom be peace!
 • خواند عیسی نام حق بر استخوان ** از برای التماس آن جوان‏
 • Jesus pronounced the Name of God over the bones on account of the young man’s entreaty.
 • حکم یزدان از پی آن خام مرد ** صورت آن استخوان را زنده کرد
 • For the sake of that foolish man the decree of God gave life to the form which those bones had possessed.
 • از میان بر جست یک شیر سیاه ** پنجه‏ای زد کرد نقشش را تباه‏
 • A black lion sprang forth, smote once with its paw, and destroyed his (bodily) image.
 • کله‏اش بر کند مغزش ریخت زود ** مغز جوزی کاندر او مغزی نبود 460
 • It tore up his skull: his brain was scattered on the spot-the brain (kernel) of a nut, for in him was no brain.
 • گر و را مغزی بدی اشکستنش ** خود نبودی نقص الا بر تنش‏
 • If he had had a brain, his being broken to pieces would have been no injury at all except to his body.
 • گفت عیسی چون شتابش کوفتی ** گفت ز آن رو که تو زو آشوفتی‏
 • Jesus said (to the lion), “How did you maul him so quickly?” The lion said, “Because thou wert troubled by him.”
 • گفت عیسی چون نخوردی خون مرد ** گفت در قسمت نبودم رزق خورد
 • Jesus asked, “How did not you drink the man’s blood?”  “In the (Divine) dispensation ‘twas not granted to me to drink (it),” replied the lion.
 • ای بسا کس همچو آن شیر ژیان ** صید خود ناخورده رفته از جهان‏
 • Oh, many a one that like that raging lion has departed from the world without having eaten his prey!
 • قسمتش کاهی نه و حرصش چو کوه ** وجه نه و کرده تحصیل وجوه‏ 465
 • His (ordained portion is not (even) a straw, while his greed is as (great as) a mountain; he hat no means (of satisfying his desires), though he has gotten the (material) means.
 • ای میسر کرده بر ما در جهان ** سخره و بیگار ما را وارهان‏
 • O Thou who hast made it easy for us to do unrewarded and fruitless labour in the world, deliver us!
 • طعمه بنموده به ما و آن بوده شست ** آن چنان بنما به ما آن را که هست‏
 • To us it seems a (tempting) bait and ‘tis (really) a hook: show it to us even as it is.
 • گفت آن شیر ای مسیحا این شکار ** بود خالص از برای اعتبار
 • The lion said, “O Messiah, (my killing) this prey was merely for the purpose that warning might be taken (by others).
 • گر مرا روزی بدی اندر جهان ** خود چه کاراستی مرا با مردگان‏
 • Had there (still) been for me in the world an allotted portion (of food), what business indeed should I have had with the dead?”
 • این سزای آن که یابد آب صاف ** همچو خر در جو بمیزد از گزاف‏ 470
 • This is the punishment deserved by him that finds pure water, and like an ass stales impertinently in the stream.
 • گر بداند قیمت آن جوی خر ** او بجای پا نهد در جوی سر
 • If the ass know the value of the stream, instead of his foot he will pull his head in it.
 • او بیابد آن چنان پیغمبری ** میر آبی زندگانی پروری‏
 • He (the fool) finds a prophet like that, a lord of the (life-giving) Water, a cherisher of life:
 • چون نمیرد پیش او کز امر کن ** ای امیر آب ما را زنده کن‏
 • How does not he die before him, saying, “O lord of the Water, make me living by the command ‘Be’?
 • هین سگ نفس ترا زنده مخواه ** کاو عدوی جان تست از دیرگاه‏
 • Take heed! Do not wish your currish (fleshy) soul alive, for it is the enemy of your spirit since long ago.
 • خاک بر سر استخوانی را که آن ** مانع این سگ بود از صید جان‏ 475
 • Dust be on the head of the bones that hinder this cur from hunting the spirit!
 • سگ نه‏ای بر استخوان چون عاشقی ** دیوچه‏وار از چه بر خون عاشقی‏
 • (If) you are not a cur, how are you in love with bones? Why are you in love with blood, like a leech?
 • آن چه چشم است آن که بیناییش نیست ** ز امتحانها جز که رسواییش نیست‏
 • What (sort of) eye is that that hath no sight, and gets nothing but disgrace from the tests (to which it is put)?
 • سهو باشد ظنها را گاه گاه ** این چه ظن است این که کور آمد ز راه‏
 • Opinions are sometimes erroneous, (but) what (sort of) opinion is this that is blind to the (right) road?
 • دیده آ بر دیگران نوحه‏گری ** مدتی بنشین و بر خود می‏گری‏
 • O eye, thou makest lament for others: sit down awhile and weep for thyself!
 • ز ابر گریان شاخ سبز و تر شود ** ز آنکه شمع از گریه روشن‏تر شود 480
 • The bough is made green and fresh by the weeping cloud, for the (same) reason that the candle is made brighter by (its) weeping.