English    Türkçe    فارسی   

3
2046-2070

 • گفت راندم پیشتر من نیکبخت ** باز شد آن هفت جمله یک درخت
 • He (Daqúqí) said, “I, the fortunate one, pushed forward; again all the seven (trees) became one tree.
 • هفت می‌شد فرد می‌شد هر دمی ** من چه سان می‌گشتم ازحیرت همی
 • At every moment they were becoming seven and (also) a single one: (you may imagine) what I was becoming like, through bewilderment.
 • بعد از آن دیدم درختان در نماز ** صف کشیده چون جماعت کرده ساز
 • After that, I beheld the trees (engaged) in the ritual prayer, drawn up in line and (properly) arranged like the congregation (of Moslems):
 • یک درخت از پیش مانند امام ** دیگران اندر پس او در قیام
 • One tree (was) in front like the Imám, the others (were) standing behind it.
 • آن قیام و آن رکوع و آن سجود ** از درختان بس شگفتم می‌نمود 2050
 • That standing and kneeling and bowing low on the part of the trees seemed to me very marvellous.
 • یاد کردم قول حق را آن زمان ** گفت النجم و شجر را یسجدان
 • Then I called to mind the word of God: He said, concerning the stalkless plants and the trees, ‘they bow down.’
 • این درختان را نه زانو نه میان ** این چه ترتیب نمازست آنچنان
 • Those trees had neither knee nor waist: what (a marvel) is such a regulation (regular performance) of the ritual prayer (in their case)!
 • آمد الهام خدا کای با فروز ** می عجب داری ز کار ما هنوز
 • The Divine inspiration came (upon me), saying, ‘O illustrious one, art thou still wondering at Our action?’
 • هفت مرد شدن آن هفت درخت
 • How the seven trees became seven men.
 • بعد دیری گشت آنها هفت مرد ** جمله در قعده پی یزدان فرد
 • After a long while those (trees) became seven men, all seated (in contemplation) for the sake of God who is single.
 • چشم می‌مالم که آن هفت ارسلان ** تا کیانند و چه دارند از جهان 2055
 • I keep rubbing my eyes (and wondering) who are those seven heroes and what they have of this world.
 • چون به نزدیکی رسیدم من ز راه ** کردم ایشان را سلام از انتباه
 • When by (traversing) the road I came near (to them), I saluted them alertly.
 • قوم گفتندم جواب آن سلام ** ای دقوقی مفخر و تاج کرام
 • The company (the seven men) answered that salutation, saying, ‘O Daqúqí, glory and crown of the noble!’
 • گفتم آخر چون مرا بشناختند ** پیش ازین بر من نظر ننداختند
 • ‘Why,’ said I (to myself), ‘how did they recognise me? They never set eyes on me before this (moment).’
 • از ضمیر من بدانستند زود ** یکدگر را بنگریدند از فرود
 • At once they knew of my unspoken thought, and looked covertly at one another,
 • پاسخم دادند خندان کای عزیز ** این بپوشیدست اکنون بر تو نیز 2060
 • And smilingly answered, ‘O honoured one, is this hidden from thee even now?
 • بر دلی کو در تحیر با خداست ** کی شود پوشیده راز چپ و راست
 • How should the mystery of left and right be hidden from the heart that is in (the state of) bewilderment with God?’
 • گفتم ار سوی حقایق بشکفند ** چون ز اسم حرف رسمی واقفند
 • I said (to myself), ‘If they are open to (in communication with) the (spiritual) realities, (yet) how are they acquainted with names (consisting) of letters attached to the form (of words)?’
 • گفت اگر اسمی شود غیب از ولی ** آن ز استغراق دان نه از جاهلی
 • He (one of the seven men) said, ‘If a name vanish from (the consciousness of) a saint, know that that is (the result arising) from (his) absorption (in God), not from ignorance.’
 • بعد از آن گفتند ما را آرزوست ** اقتدا کردن به تو ای پاک دوست
 • Afterwards they said, ‘We desire to follow thy leadership (in prayer), O holy friend.’
 • گفتم آری لیک یک ساعت که من ** مشکلاتی دارم از دور زمن 2065
 • ‘Yes,’ said I, ‘but (wait) awhile—for I have certain difficulties (derived) from the revolution of Time—
 • تا شود آن حل به صحبتهای پاک ** که به صحبت روید انگوری ز خاک
 • In order that they may be solved by means of holy companionships; for through companionship a grape grows from the earth.
 • دانه‌ی پرمغز با خاک دژم ** خلوتی و صحبتی کرد از کرم
 • A kernelly seed graciously consorted in solitary intercourse with the dark earth;
 • خویشتن در خاک کلی محو کرد ** تا نماندش رنگ و بو و سرخ و زرد
 • It effaced itself entirely in the earth, so that no colour or scent or red or yellow (hue) remained to it.
 • از پس آن محو قبض او نماند ** پرگشاد و بسط شد مرکب براند
 • After that effacement its constriction ceased: it opened its wings and expanded and sped on its way.
 • پیش اصل خویش چون بی‌خویش شد ** رفت صورت جلوه‌ی معنیش شد 2070
 • Inasmuch as it became selfless in the presence of its origin, the form departed (from it) and its real essence was displayed.’