English    Türkçe    فارسی   

4
1818-1842

 • ای فلک‌پیمای چست چست‌خیز ** زانچ خوردی جرعه‌ای بر ما بریز
 • O nimble, nimbly-rising traverser of Heaven, spill upon us one draught of that which thou hast drunk.
 • میر مجلس نیست در دوران دگر ** جز تو ای شه در حریفان در نگر
 • There is no other Master of the Revels in the world except thee: O king, look (with favour) on the boon-companions!
 • کی توان نوشید این می زیردست ** می یقین مر مرد را رسواگرست 1820
 • How is it possible to quaff this wine underhand (in secret)? Certainly wine is the exposer of man.
 • بوی را پوشیده و مکنون کند ** چشم مست خویشتن را چون کند
 • He may disguise and conceal the scent, (but) how will he hide his intoxicated eye?
 • خود نه آن بویست این که اندر جهان ** صد هزاران پرده‌اش دارد نهان
 • In sooth this is not a scent that thousands of veils will keep hidden in the world.
 • پر شد از تیزی او صحرا و دشت ** دشت چه کز نه فلک هم در گذشت
 • The desert and plain are filled with its pungency. What (of the) plain? for it hath passed even beyond the nine spheres (of Heaven).
 • این سر خم را به کهگل در مگیر ** کین برهنه نیست خود پوشش‌پذیر
 • Do not daub the head of the jar with mortar, for indeed this naked one does not admit of covering.
 • لطف کن ای رازدان رازگو ** آنچ بازت صید کردش بازگو 1825
 • Show kindness: O thou who knowest and canst tell the mystery, declare that which thy falcon (thy spirit) has made its prey.”
 • گفت بوی بوالعجب آمد به من ** هم‌چنانک مر نبی را از یمن
 • He said, “A marvellous scent is come to me, even as (a scent came) for the Prophet's sake from Yemen;
 • که محمد گفت بر دست صبا ** از یمن می‌آیدم بوی خدا
 • For Mohammed said, ‘The scent of God is coming to me from Yemen, (wafted) on the hand of the zephyr.’”
 • بوی رامین می‌رسد از جان ویس ** بوی یزدان می‌رسد هم از اویس
 • The scent of Rámín is coming from the soul of Wís; the scent of God, too, is coming from Uways.
 • از اویس و از قرن بوی عجب ** مر نبی را مست کرد و پر طرب
 • From Uways and from Qaran a wondrous scent made the Prophet drunken and full of rapture.
 • چون اویس از خویش فانی گشته بود ** آن زمینی آسمانی گشته بود 1830
 • Since Uways had passed away from himself, that earthly one (Uways) had become heavenly.
 • آن هلیله‌ی پروریده در شکر ** چاشنی تلخیش نبود دگر
 • The myrobalan conserved in sugar—its bitter taste is not (retained) any more.
 • آن هلیله‌ی رسته از ما و منی ** نقش دارد از هلیله طعم نی
 • (Similarly) the (spiritual) myrobalan that is freed from egoism hath (only) the appearance of myrobalan, (but) not the flavour.
 • این سخن پایان ندارد باز گرد ** تا چه گفت از وحی غیب آن شیرمرد
 • This topic hath no end. Return (to the story), that (we may see) what that holy man (Báyazíd) said, (moved) by inspiration from the World Unseen.
 • قول رسول صلی الله علیه و سلم انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن
 • The words of the Prophet, may God bless and save him, "Verily, I feel the Breath of the Merciful (God) from the direction of Yemen."
 • گفت زین سو بوی یاری می‌رسد ** کاندرین ده شهریاری می‌رسد
 • He (Báyazíd) said, “The scent of a friend is coming from this quarter, for a (spiritual) monarch is coming into this village.
 • بعد چندین سال می‌زاید شهی ** می‌زند بر آسمانها خرگهی 1835
 • After such and such a number of years a king will be born (here): he will pitch a tent above the heavens.
 • رویش از گلزار حق گلگون بود ** از من او اندر مقام افزون بود
 • His face will be coloured with roses from the rosery of God: he will surpass me in station.”
 • چیست نامش گفت نامش بوالحسن ** حلیه‌اش وا گفت ز ابرو و ذقن
 • (The disciple asked), “What is his name?” He replied, “His name is Bu ’l- Hasan,” and described his features—his eyebrows and chin;
 • قد او و رنگ او و شکل او ** یک به یک واگفت از گیسو و رو
 • He described his height and his complexion and his figure and spoke in detail of his locks of hair and his face.
 • حلیه‌های روح او را هم نمود ** از صفات و از طریقه و جا و بود
 • He also declared his spiritual features—his qualities and the way (he should follow in his religion) and his (spiritual) rank and estate.
 • حلیه‌ی تن هم‌چو تن عاریتیست ** دل بر آن کم نه که آن یک ساعتیست 1840
 • The bodily features, like the body (itself), are borrowed (transient): set not your heart on them, for they are lasting (only) one hour.
 • حلیه‌ی روح طبیعی هم فناست ** حلیه‌ی آن جان طلب کان بر سماست
 • The features of the natural (animal) spirit also are perishable: seek the features of that spirit which is above the sky.
 • جسم او هم‌چون چراغی بر زمین ** نور او بالای سقف هفتمین
 • Its body is on the earth, like a lamp, (but) its light is above the Seventh Roof (of heaven).