English    Türkçe    فارسی   

4
2527-2551

 • دوزخ درویش و مظلومم کنون ** وای آنک یابمش ناگه زبون
 • I am now the Hell of the poor and oppressed: woe to him whom I suddenly find subject (to me)!”
 • شرح کردن موسی علیه‌السلام آن چهار فضیلت را جهت پای مزد ایمان فرعون
 • How Moses, on whom be peace, explained those four excellent qualities (which should be bestowed) as a reward for Pharaoh's coming into the Faith.
 • گفت موسی که اولین آن چهار ** صحتی باشد تنت را پایدار
 • Moses said, "The first of those four will be constant health for thy body:
 • این علل‌هایی که در طب گفته‌اند ** دور باشد از تنت ای ارجمند
 • These maladies that are described in (books of) Medicine will be far from thy body, O estimable one.
 • ثانیا باشد ترا عمر دراز ** که اجل دارد ز عمرت احتراز 2530
 • Secondly, thou wilt have a long life, for death will be cautious of (attacking) thy life;
 • وین نباشد بعد عمر مستوی ** که بناکام از جهان بیرون روی
 • And after a life uniform (in happiness) this will not be (the sequel, namely) that thou wilt go forth from the world against thy will;
 • بلک خواهان اجل چون طفل شیر ** نه ز رنجی که ترا دارد اسیر
 • Nay, but (thou wilt go) desiring death as the sucking babe (desires milk), not on account of the pain that holds thee captive.
 • مرگ‌جو باشی ولی نه از عجز رنج ** بلک بینی در خراب خانه گنج
 • Thou wilt be seeking death, but not from painful infirmity; nay, thou wilt see the treasure in the ruin of the house (of the body).
 • پس به دست خویش گیری تیشه‌ای ** می‌زنی بر خانه بی‌اندیشه‌ای
 • Therefore with thine own hand thou wilt take a pick-axe and smite upon the house without any care;
 • که حجاب گنج بینی خانه را ** مانع صد خرمن این یک دانه را 2535
 • For thou wilt deem the house to be the barrier to the treasure, and this single grain to be the obstacle to a hundred corn-stacks.
 • پس در آتش افکنی این دانه را ** پیش گیری پیشه‌ی مردانه را
 • This grain, then, thou wilt cast into the fire and adopt the (only) profession that is worthy of a man.”
 • ای به یک برگی ز باغی مانده ** هم‌چو کرمی برگش از رز رانده
 • O thou who because of (addiction to) a single leaf hast been left without (enjoyment of) a (whole) orchard, thou art like the worm which (desire for) a leaf has driven away from (deprived of) the vineyard.
 • چون کرم این کرم را بیدار کرد ** اژدهای جهل را این کرم خورد
 • When Grace awakened this worm, this worm devoured the dragon of ignorance.
 • کرم کرمی شد پر از میوه و درخت ** این چنین تبدیل گردد نیکبخت
 • The worm became a vineyard full of fruit and trees: even so is the blessed man transformed.
 • تفسیر کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف
 • Exposition of "I was a hidden treasure, and I desired to be known."
 • خانه بر کن کز عقیق این یمن ** صد هزاران خانه شاید ساختن 2540
 • Demolish the house, for a hundred thousand houses may be made from the cornelian of this Yemen.
 • گنج زیر خانه است و چاره نیست ** از خرابی خانه مندیش و مه‌ایست
 • The treasure lies beneath the house, and there is no help (for it): do not be afraid of destroying the house and do not stand still,
 • که هزاران خانه از یک نقد گنج ** توان عمارت کرد بی‌تکلیف و رنج
 • For from one treasure in hand it is possible to build a thousand houses without suffering toil and pain.
 • عاقبت این خانه خود ویران شود ** گنج از زیرش یقین عریان شود
 • In the end this house will fall of itself into ruin and the treasure beneath it will certainly be uncovered;
 • لیک آن تو نباشد زانک روح ** مزد ویران کردنستش آن فتوح
 • But it (the treasure) will not be thine, since the spirit receives that (Divine) gift as wages for destroying (the house).
 • چون نکرد آن کار مزدش هست لا ** لییس للانسان الا ما سعی 2545
 • When it has not done that work, its wages are naught: there is nothing for Man (hereafter) but (the recompense for) that which he wrought (here).
 • دست خایی بعد از آن تو کای دریغ ** این چنین ماهی بد اندر زیر میغ
 • After that, thou wilt gnaw thy hand (in remorse), saying, “Alas, a moon like this was (concealed) under the cloud.
 • من نکردم آنچ گفتند از بهی ** گنج رفت و خانه و دستم تهی
 • I did not do the good which they told (me to do): the treasure and the house are gone, and my hand is empty.”
 • خانه‌ی اجرت گرفتی و کری ** نیست ملک تو به بیعی یا شری
 • Thou hast rented and hired a house: it is not thy property by any act of sale or purchase.
 • این کری را مدت او تا اجل ** تا درین مدت کنی در وی عمل
 • The period of this hiring is till death, in order that thou mayst work in it (the house) during this period.
 • پاره‌دوزی می‌کنی اندر دکان ** زیر این دکان تو مدفون دو کان 2550
 • Thou art sewing patches in the shop, (while) under this shop of thine two mines (of treasure) are buried.
 • هست این دکان کرایی زود باش ** تیشه بستان و تکش را می‌تراش
 • This shop is held on hire: be quick, take the pick-axe and break up its foundation,